Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ร.๑๑ พัน.๓ รอ. ขอเชิญร่วมเทิดทูนสถาบันฯ
โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 09:47 น.  โดย : ร.๑๑ พัน.๓ รอ.  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑ การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัวของเราเองเท่านั้น

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓ โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๕ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๖ ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๗ พระบารมี มากล้น เหลือคณาปกเกศเกล้า ชาวประชา สุขสันต์

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๙ ขอให้พระองค์ทรงปลอดภัยต่ออันตรายทั้งปวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:48 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐ สถิตเป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยสืบต่อไป

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๑ ทรงพระเกษมสำราญ ทรงมีพระชนม์พรรษายิ่งยืนนาน
๑๒ ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓ เราชาวไทย และชาวโลกน้อมเกล้าสุดดี เทิดพระบารมีมหาราชภูมิพล
๑๔ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๕ พระองค์ทรงเป็นพ่อ เป็นครู สอนราษฎร ให้รู้จักรักสามัคคีของคนในชาติ
๑๖ พระผู้เป็นกษัตริย์นักประดิษฐ์
๑๗ พระห่วงราษฎรเหมือนพ่อห่วงลูก
๑๘ พระผู้มีแต่ให้
๑๙ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๒๐ ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:49 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๑ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๒๒ ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๒๓ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง 
๒๔ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย 
๒๕ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง 
๒๖ ชีวิตนี้ ขออุทิศ เพื่อพ่อของแผ่นดิน 
๒๗ อยู่ไหน ๆ ก็ไม่สู้อยู่เมืองไทย ที่มีพ่อหลวงปกครอง 
๒๘ ทำดี คิดดี สามัคคี เพื่อพ่อหลวงของเรา 
๒๙ ศักดิ์ศรีของไทย อยู่ที่พ่อหลวงของไทย 
๓๐ ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 
๓๑ พ่อหลวงทรงเป็นทุกสิ่งทุกอย่างหาที่เปรียบมิได้ 
๓๒ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๓๓ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๓๔ ภูมิใจในหยาดเหงื่อของพ่อหลวง 
๓๕ จงอย่าคิดดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ 
๓๖ คนไทยไม่รักเคารพสถาบันฯ แล้วใครจะมารักและเคารพอีกเล่า 
๓๗ พระองค์ทรงเป็นพ่อของแผ่นดิน 
๓๘ พระองค์ทรงเป็นผู้ให้ชีวิตแก่พสกนิกร 
๓๙ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นพระผู้ทรงเมตตา 
๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นเนื้อนาบุญของทวยราษฎร์ 
๔๑ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย 
๔๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ให้ตลอดกาล 
๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นผู้ทรงทศพิธราชธรรม 
๔๔ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นสมติเทพที่ควรบูชา 
๔๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นน้ำทิพย์ชโลมผืนดินไทย 
๔๖ กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง 
๔๗ กินอิ่ม นอนหลับ เพราะพระบารมี 
๔๘ ในหลวงเป็นพ่อของแผ่นดินไทย 
๔๙ มีในหลวง มีเศรษฐกิจพอเพียง 
๕๐ ขอจงทรงพระเจริญ
๕๑ ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ 
๕๒ บุญของแผ่นดินไทยที่มีพ่อหลวงที่เสียสละกายใจ 
๕๓ พ่อเป็นพระที่มาโปรดชาวไทย อยู่อย่างร่มเย็น 
๕๔ พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ 
๕๕ พ่อเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง 
๕๖ พ่อเป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความดีมีเมตตา 
๕๗ พ่อเป็นผู้ให้แสงสว่างแห่งปัญญา 
๕๘ พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น 
๕๙ พระบารมีของพระองค์ท่านแผ่ไพศาลไปทั่วโลก 
๖๐ ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่ 
๖๑ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระราชทานผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ให้คนไทย 
๖๒ พระเมตตาของพระองค์ท่านทรงพระราชทานให้แม้บรรดาสัตว์ทั้งหลายยังได้รับ 
๖๓ พระองค์ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ในโลก 
๖๔ ศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยยังคงดำรงอยู่ด้วยพระบารมีของทุกพระองค์ 
๖๕ ทรงเป็นพระบิดาของปวงชนชาวไทย 
๖๖ ขอให้ในหลวงพระราชวงศ์ดำรงอยู่คู่เมืองไทย 
๖๗ พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ 
๖๘ จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา 
๖๙ มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง 
๗๐ พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของพวงประชา 
๗๑ พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง 
๗๒ เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง 
๗๓ พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน 
๗๔ ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง 
๗๕ ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง 
๗๖ ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ 
๗๗ รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์ 
๗๘ น้ำพระทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้ 
๗๙ ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง 
๘๐ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ยืนหยัด ยิ่งใหญ่ ยืนยง 

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘๑ พ่อหลวง คือ พ่อเรา 
๘๒ พ่อหลวง คือผู้ให้ 
๘๓ พ่อหลวง คือผู้พอเพียง 
๘๔ พ่อหลวง คือพ่อที่รัก 
๘๕ พ่อหลวง คือผู้ชี้ทาง 

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘๖ พ่อหลวง คือยิ่งใหญ่ 
๘๗ พ่อหลวง คือพ่อพระในปวงชน 
๘๘ พ่อหลวง คือ พ่อที่รักของเราทุกคน 
๘๙ รักในหลวง ห่วงบ้านเมือง ไม่ควรกระด้างกระเดื่องต่อสถาบัน
๙๐ พ่อเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:50 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๙๑ หยาดเหงื่อของพ่อหลวงเพื่อสันติสุขของชาวไทย
๙๒ ท่านทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนา
๙๓ หยาดเหงื่อท่านสละให้ เวลาไหนก็เฝ้าห่วง ไม่ท้อไม่ทักท้วงทำเพื่อปวงประชา
๙๔ เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๙๕ ปวงประชาร่มเย็นด้วยพระบารมี
๙๖ พ่อหลวงทรงเป็นนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่
๙๗ ความดีที่พ่อทำ ลูกขอจดจำ ความดีที่พ่อให้ จะจงรักภักดี ตลอดไปขอให้พ่อจงทรงเพระเจริญ
๙๘ ทรงรัก ทรงเป็นห่วง ปวงประชาของท่านตลอดเวลา
๙๙ ขอให้พระบรมศานุวงศ์แห่งราชวงศ์จักรีมีพระชนมายุยิ่งยืนนานมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง
๑๐๐ นักคิด..นักพัฒนา นักสร้างสรรค์ คนใดเท่าพ่อเราเล่า

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๑ เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ
๑๐๒ “ศรีสง่าของแผ่นดินถิ่นธรรมมะ ที่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:51 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๓ ทรงส่องธรรมนำหน้าวันฟ้ามัว ไทยถ้วนทั่วอบอุ่นจิตมีทิศธรรม
๑๐๔ ทรงเลิศล้นตลอดพระชนมพรรษา เหนือฟ้ายังมีฟ้า สง่าล้ำ
๑๐๕ ลึกยิ่งกว่ามหาสมุทร สุดสรรคำ เย็นกว่าน้ำ กว้างกว่าผืนพิภพใด
๑๐๖ เป็นกษัตริย์ยอดกษัตริย์ ปัดเป่าทุกข์ เพียงเพื่อสุขมหาชน ภาระใหญ่
๑๐๗ ขอเทิดทูนพระบารมีตลอดไป น้อมดวงใจถวายพระองค์ ทรงพระเจริญ”
๑๐๘ “หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน”
๑๐๙ “ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย
๑๑๐ ผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง”
๑๑๑ “พระทรงเป็นศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ ทรงเป็นปราชญ์เป็นบิดาแห่งสยาม 
๑๑๒ พระเป็นพ่อผู้ให้ไทยทุกนาม ชาวสยามขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ”
๑๑๓ โอ้ขัตติยะราช อาสน์บรมจักรี ปฐพียังบริบูรณ์ หน่อพุทธกูรรักษา ข้าบริภาณภักดี
๑๑๔ ศรีรัตนโกสินทร์ ธ ปกแผ่นดินโดยธรรม ธ นำไทยรุ่งเรือง ธ รู้เฟื่องสังคีต ทั้งดีดเป่าเชี่ยวชาญ 
๑๑๕ ทั้งชำนาญกีฬา ธ มีปัญญาอเนก ธ คือเอกศิลปิน องค์ภูมินทร์จอมราช องค์ภูวนาถอวตาร 
๑๑๖ บรรดาลสุขเกษม เหล่าประชาเปรมปิติ แสนสิริถ้วนหน้า ธ ครองใจไพร่ฟ้า ทั่วหล้าสดุดี...
๑๑๗ เทิดไท้ นบน้อม เทิดทูน ธ เหนือเกล้า สราญนานเนา หทัยสุขล้ำ สมจินต์
๑๑๘ เพริศแพร้วพิพัฒน์ เภทภัยพ่ายแพ้สิ้น นวมินทร์มหาราชาภูมิพล
๑๑๙ พระองค์ทรงเป็นผู้ที่ฟ้าส่งมาโปรด เป็นดั่งแสงที่รุ่งโรจน์กลางใจฉัน 
๑๒๐ มีเมตตากรุณาคุณอนันต์ เหมือนสายใยสายสัมพันธ์มิเสื่อมคลาย

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:52 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๒๑ พระองค์คือผู้ให้ให้ลูกได้ทุกสิ่ง จากใจจริงไม่เคลือบแฝงความสงสัย 
๑๒๒ ลงมาโปรดจากฟากฟ้าสุราลัย เป็นดั่งดวงใจของลูกทุกเวลา 
๑๒๓ ดั่งแสงทองส่องอำไพนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๑๒๔ พระองค์เปรียบเสมือนดั่งด้ามขวานทองของแผ่นดิน
๑๒๕ น้ำท่วมพัดพาอะไรไป น้ำพระทัยจะพัดพาความสงบสุขกลับมา
๑๒๖ เมตตา ธ เปี่ยมฟ้า ล้นมหาชลาลัย ปิตุรงค์คือธงชัย ปกเกศไทยเกรียงไกลกาล
๑๒๗ น้ำฝนหลวงล่นจากฟ้า ทำให้ปวงประชามีสุข 
๑๒๘ ไม่มีสิ่งอื่นใดในโลกจะเทียบเท่ากับพ่อหลวงของเรา 
๑๒๙ พ่อหลวงทรงงานหนักมาค่อนชีวิต เพื่อให้ปวงชาวไทยอยู่ดีมีสุข 
๑๓๐ ในหลวงทรงนำแบบประเพณีอันดีงามของไทยสู่ต่างประเทศ

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๓๑ ขอให้อำนาจศักดิ์สิทธิ์ จงดลบันดาลให้ในหลวงมีสุขภาพอนามัยให้แข็งแรงตลอดไป
๑๓๒ " กษัตริย์นักพัฒนา " พระราชดำริ แปรรูป ผลการเกษตร สายพระเนตร แปรประโยชน์ 
๑๓๓ เพิ่มมูลค่า เป็นผลิตภัณฑ์ เผยแพร่ พัฒนา เป็นวิชา หาเลี้ยงชีพ ด้วยพอเพียง
๑๓๔ " กษัตริย์นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม " น้ำพระทัย รดรินหลั่ง ดั่งสายฝน ทรงคิดค้น ป่าสาธิต 
๑๓๕ ให้ศึกษาน้ำใสด้วย กังหันชัย พัฒนา อนุรักษ์ พรรณนานา ฟื้นป่าคืน
๑๓๖ " พระบิดาแห่งพลังงานไทย " ทรงดำริ คิดค้น เพื่อทดแทน พลังงาน ที่ขาดแคลน มาแทนที่
๑๓๗ สายพระเนตร ยาวไกลล้ำ นับสิบปี บังเกิดมี ไบโอดีเซล แก๊ซโซฮอล์
๑๓๘ สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา 
๑๓๙ ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระ เมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน 
๑๔๐ สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล 
๑๔๑ น้อมใจภักดิ์ นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ 
๑๔๒ เห็นพระองค์ท่านความสุขเราก็ดีใจ
๑๔๓ ต้นไม้มี่พ่อปลูกนั้น ได้แผ่กิ่งก้านสาขานำความร่มเย็นมาสู่ชาวไทย
๑๔๔ พระองค์ท่านเปี่ยมด้วยพระเมตตา
๑๔๕ ขอให้พ่ออยู่หัวเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดไป
๑๔๖ ทรงมุ่งงานหนักเพื่อพัฒนาประเทศ
๑๔๗ พ่อหลวงของเราเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
๑๔๘ บุญของปวงประชาที่มีพ่อหลวงปกครองแผ่นดิน
๑๔๙ พ่อหลวงทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา
๑๕๐ ทรงเป็นตัวอย่าง แบบอย่าง การอยู่แบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕๑ ในหลวงทรงเป็นห่วง เป็นใยความทุกข์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:53 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕๒ ทรงปกครองบ้านเมือง ด้วยความเป็นธรรม

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕๓ พ่อหลวงทรงเตือนคนไทย ให้รักกันมาก ๆ ด้วยความสามัคคี

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕๔ พ่อของแผ่นดิน
๑๕๕ แผ่นดินทองต้องมีพ่อหลวง
๑๕๖ พ่อหลวงของปวงประชาชาวไทย
๑๕๗ พ่อผู้ทรงนำไทยให้เจริญรุ่งเรือง
๑๕๘ พ่อผู้เป็นพลังของแผ่นดินไทย
๑๕๙ พ่อหลวงทรงปกครองปวงประชาด้วยทศพิศราชธรรม
๑๖๐ ชาติแผ่นดินไม่สิ้นเพราะพ่อเรา

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:54 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๖๑ บุญของแผ่นดินไทย ที่มีพระเจ้าแผ่นดินปกครองบ้านเมืองโดยธรรม
๑๖๒ เหนือกล้าสิ่งอื่นใด คนไทยเทิดทูนเหนือเกล้ากษัตริย์ไทย
๑๖๓ พระเสโทหยาดหยดรดแผ่นดิน เพื่อชาวประชาชาวไทย
๑๖๔ รักในหลวง อย่าก่อความขัดแย้งและสร้างเงื่อนไขอันเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบ
๑๖๕ เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
๑๖๖ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
๑๖๗ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๖๘ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑๖๙ ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๑๗๐ ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๗๑ พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
๑๗๒ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๗๓ ทำดีเพื่อในหลวงของเรา
๑๗๔ พระผู้เป็นบิดาแห่งฝนหลวง 
๑๗๕ เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๑ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๒ ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:56 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๓ ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๔ จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๕ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๖ ขอให้ในหลวงทรงพระเกษมสำราญตลอดไป

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๗ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๘ จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๙ ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 21 ก.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : ร.๑๕๓  


๒๐๐ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว