Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  [77]  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7601 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 
ความเห็นที่ 7602 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 7603 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

 
ความเห็นที่ 7604 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7605 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7606 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 7607 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 7608 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 7609 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7610 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7611 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

 
ความเห็นที่ 7612 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7613 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก

 
ความเห็นที่ 7614 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 7615 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด

 
ความเห็นที่ 7616 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7617 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 7618 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 7619 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7620 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 7621 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 7622 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 7623 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 7624 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7625 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7626 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7627 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา

 
ความเห็นที่ 7628 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7629 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7630 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 7631 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7632 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 7633 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 7634 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:23 น.  โดย : ร  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7635 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 7636 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7637 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7638 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 7639 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ

 
ความเห็นที่ 7640 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 7641 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 7642 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7643 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป

 
ความเห็นที่ 7644 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7645 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 7646 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย

 
ความเห็นที่ 7647 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 7648 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 7649 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 7650 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 7651 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 7652 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 7653 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 
ความเห็นที่ 7654 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 7655 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน

 
ความเห็นที่ 7656 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย

 
ความเห็นที่ 7657 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7658 โพสเมื่อ : 5 ม.ค. 59 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7659 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7660 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7661 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7662 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7663 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7664 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7665 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7666 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 7667 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 7668 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7669 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 7670 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7671 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 7672 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 7673 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7674 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 7675 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7676 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7677 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน

 
ความเห็นที่ 7678 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7679 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 7680 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 7681 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย

 
ความเห็นที่ 7682 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7683 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า

 
ความเห็นที่ 7684 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7685 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7686 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7687 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7688 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7689 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7690 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7691 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7692 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7693 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล

 
ความเห็นที่ 7694 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี

 
ความเห็นที่ 7695 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม

 
ความเห็นที่ 7696 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย

 
ความเห็นที่ 7697 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7698 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

 
ความเห็นที่ 7699 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน

 
ความเห็นที่ 7700 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  [77]  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว