Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  [71]  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 7001 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:42 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

ที่เราได้มีอยู่ มีกิน ประเทศมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นก็ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 7002 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:43 น.  โดย : ร้อย.สห.มทบ.๔๔  

พ่อหลวงทรงทำให้ประเทศชาติเจริญ รุ่งเรือง ในทุกๆด้าน

 
ความเห็นที่ 7003 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

ชื่อเกียรติก้องปฐพีแผ่ไพศาล บริวารจงรักษ์ภักดีแท้ จะดำเนินปฏิบัติให้แน่วแน่ ถวายแด่องค์ในหลวงภูมิพล

 
ความเห็นที่ 7004 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

รวมใจเป็นหนึ่ง เพื่อสร้างสังคมที่ดี และความสงบของบ้านเมือง ถวายแก่พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7005 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 7006 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ

 
ความเห็นที่ 7007 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้

 
ความเห็นที่ 7008 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

ข้าพระพุทธเจ้าน้อมรำลึกในมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นตลอดกาลที่พระองค์ได้มอบให้แก่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7009 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 7010 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:51 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

องค์ราชัน เป็นมิ่งขวัญของปวงประชา เราเทิดทูนและรักษา จนกว่าชีวาจะหาไม่

 
ความเห็นที่ 7011 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:51 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

แผ่นดินไทยเป็นแผ่นดินเดียวในโลกที่ร่มเย็นเป็นสุขใต้ร่มพระบารมีของพระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7012 โพสเมื่อ : 9 พ.ย. 58 : 09:53 น.  โดย : ฝสวส.มทบ.๔๔  

จงทำความดี ละเว้นความชั่ว เพื่อถวายแด่ในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7013 โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 58 : 07:21 น.  โดย : นายอินทรา บุญติ่ง  

ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7014 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 09:59 น.  โดย : ม.พัน.16  

๑.เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
๒.ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป
๓.จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด
๔.จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์
พระมหากษัตริย์
๕.ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ "
๖.ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน "
๗.ข้าพเจ้า จักธำรง และรักษาไว้ซึ่งเกียรติของทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน "
๘.ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา
๙. ความสามัคคีเริ่มจากจุดเล็ก ๆ จุดหนึ่ง ขยายทบทวีไปสู่วงกว้างในทุก สังคมทำให้ประเทศชาติยั่งยืนเฉกเช่น
๑๐.บรรพบุรุษของเราแต่โบราณที่สมัครสมานสามัคคีจนรอดพ้นภัย
๑๑.แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด
๑๒. ไม่มีพื้นที่แห่งใดในประเทศไทย ที่พ่อไม่เคยเสด็จไปถึง เพราะพ่อรู้ดีว่า พ่อคือพลังของแผ่นดิน ๏ พวกเราจะตั้งมั่น ทำความดี รู้รักสามัคคี ปกป้องประเทศชาติ เพื่อถวายแด่พ่อหลวงของเรา
๑๓.ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร
๑๔.ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย
๑๕.เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทย
๑๖.พระพิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้า
๑๗.พระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้
๑๘.พ่อผู้หาคำเปรียบเทียบมิได้ ขอเทิดไท้พ่อหลวงของไทย พ่อหลวงผู้ทรงเป็นธรรม ประดุจล้ำศาลไคฟงผู้ทรงคุณธรรมเมื่อยามลูกทุกข์กายใจ พ่อหลวงบรรเทาให้ทุกครา ขอจงทรงพระเจริญ
๑๙.ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง รู้จักประหยัดอดออม ตามแนวพระราชดำริของพระบิดาแห่งมหาชนชาวสยาม
๒๐.เทิดไท้องค์ราชันย์ พระบิดาแห่งสวรรค์ของปวงชนชาวไทยพระบิดาปรัชญาเศรษฐกิจ ฟื้นชีวิตให้กับเกษตรกรไทยไปทั่วหล้าพระบิดาแห่งศาสตร์และศิลป์ องค์ภูวมินทร์ที่หาเปรียบมิได้

 
ความเห็นที่ 7015 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นพ่อพระในดวงใจ

 
ความเห็นที่ 7016 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จงทำดีเพื่อพ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 7017 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีอยู่ มีกิน มีแผ่นดินเพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7018 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงเป็นห่วงความทุกข์สุขของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7019 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงทำให้พวงประชาอยู่เย็นเป็นสุข มีอยู่ มีกินแบบพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7020 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เพราะพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7021 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงให้ทำพออยู่ พอกิน

 
ความเห็นที่ 7022 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติอยู่ได้กับพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7023 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวประชา จงทำดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 7024 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศชาติและชาวประชาจะเป็นสุข ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7025 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

รักในหลวง เทิดทูล พระมหากษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7026 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยจากในหลวง หาที่เปรียบไม่ได้

 
ความเห็นที่ 7027 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจนไม่มี ถ้ารู้จักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 7028 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อของแผ่นดิน เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7029 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ทรงรอบรู้ทุกด้านสาขา

 
ความเห็นที่ 7030 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พ่อหลวงคือดวงประทีปของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7031 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงมิรู้เหน็ด มิรู้เหนื่อย เพื่อให้ประชาชนของประองค์มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7032 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อยากให้ประเทศไทยสงบสุขสักที

 
ความเห็นที่ 7033 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 7034 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7035 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์แคล้วคลาดปลอดภัยทุกเวลา

 
ความเห็นที่ 7036 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้พระราชวงศ์ทุกพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 7037 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอพรให้พระราชวงศ์ทรงพระเจริญทุกพระองค์

 
ความเห็นที่ 7038 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงลำบากเพื่อชาวไทยขอให้ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7039 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ท่านทรงเหน็ดเหนื่อยขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7040 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ไทยทรงเหน็ดเหนื่อยที่สุดในโลก ให้พระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7041 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอถวายพระพรพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7042 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอทำความดีเพื่อถวายในหลวงเป็นพระราชกุศล ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7043 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยดีที่สุดในโลก

 
ความเห็นที่ 7044 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ต้องอยู่คู่ไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7045 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นศูนย์รวมดวงใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7046 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 10:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 7047 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 58 : 13:51 น.  โดย : กรมทหารพรานที่๔๒  

ข้อความที่1 ทรงเป็นมิ่งขวัญชาวไทย เรารักพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 2 มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 3 ขอให้ในหลวงเป็นมิ่งขวัญดวงใจไทยทั้งผอง อยู่คู่คนไทยตลอดไป ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 4 ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 5 เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้วทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 6 ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญพระวรกายและทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 7 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 8 ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 9 "เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ" ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 10 ขอให้พ่อหลวงทรงหายจากพระอาการประชวรทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 11 ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 12 ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 13 รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 14 เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 15 ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 16 เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 17 สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา ทรงพระเจริญ
ข้อความที่ 18 ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 19 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 20 พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 21 ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 22 ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 23 ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไวด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 24 ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ววันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 25 ขอพระองค์ทรงพระเจริญขอให้พระองค์ทรงหายจากด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 26ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 27ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววันด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 28ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่ 29ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่30ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่31พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเราทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่32พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเราด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่33เราคนไทยจงรักและสามัคคีทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่34และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่35ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่36เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่37ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่38Long live the king ทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่39ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่40ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่41ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญด้วย เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่42รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติดทรงพระเจริญด้วย เกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่43เรารักพ่อหลวงของแผ่นดินทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้อความที่44ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรงทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่45เศรษฐกิจพอเพียงเปรียบเหมือนรากฐานของชีวิตซึ่งทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่46เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวงทรง พระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่47สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเราทรงพระ เจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่48ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
ข้อความที่49ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วย กระหม่อมขอเดชะ
ข้อความที่50ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทยทรงพระเจริญด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อมขอเดชะ

 
ความเห็นที่ 7048 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 08:55 น.  โดย : ม.พัน.16  

๑.ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๒.ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๓. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๔. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงพระเกษมสำราญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๕. ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก
๖. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๗. ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๘. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ และมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๙. พระทรงเป็นดวงใจไทยทั้งผอง ทรงปกครองแผ่นดินไทยด้วยใจรัก
๑๐. พระนำไทยพ้นภัยนานา พระผู้เป็นบิดาของแผ่นดิน ประเทศไทยมั่นคงอยู่ได้ด้วยสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ ประชาชนคนไทยล้วนทราบซึ้งในหัวใจในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงของคนไทย
๑๑. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๑๒. พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์
๑๓. ทรงแนะนำทุกๆอย่างสรรค์สร้างนัก ไม่มีพักทรงทำงานมานานเกิน
๑๔.ทรงยิ่งใหญ่กว่าเทวา-พรหมาเกิน ทางดำเนินแห่งโพธิสัตว์ทรงฉัตร
๑๕.ผมดีใจมากที่ได้เกิดเป็นคนไทย ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์ท่าน ทรงพระเจริญ..
๑๖. พระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพ่อหลวงของชาวไทยทุกคนทุกคนล้วนมีจิตนำนึกต่อหน้าที่ของตนและเดินทางตามพ่อหลวงอย่างพ่อเพียงทรงทำให้ชาวไทยทุกภาคมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเป็นแนวทางต่อการดำเนินชีวิตอย่างไม่ใช่จ่ายเกินตัวขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๗. รู้หรือไม่ว่า ในหลวงเป็นคนประดิษฐ์รูปแบบฟอนต์ภาษาในคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้อย่าง ฟอนต์จิตรลดา ฟอนต์ภูพิงค์
๑๘. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
๑๙. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติ เรียบร้อยได้
๒๐.ในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2493 จน 29 ปีต่อมาจึงมีผู้คำนวณว่าเสด็จพระราชทานปริญญาบัตร 490 ครั้ง ประทับครั้งละ 3 ชม. ทรงยื่นพระหัตถ์พระราชทาน 470,000 ครั้ง น้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ 3 ขีด รวมน้ำหนักทั้งหมด 141 ตัน
๒๑.ดอกไม้ประจำพระองค์ คือ ดอกดาวเรือง
๒๒.สีประจำพระองค์คือ สีเหลือง
๒๓.นั่งรถหารสอง : ทรงรับสั่งกับข้าราชบริพารเสมอว่า การนั่งรถคนละคันเป็นการสิ้นเปลือง จึงให้นั่งรวมกัน ไม่โปรดให้มีขบวนรถยาวเหยียด
๒๔.ทรงเคยประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เป็นเครื่องร่อน และเรือรบจำลอง
๒๕.ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ พระองค์แรกของโลก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรผลงานประดิษฐ์ คิด ค้นเครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำหมุนช้าแบบทุ่นลอย หรือ กังหันน้ำชัยพัฒนา เมื่อปี 2536
๒๖.ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า
๒๗.ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๒๙.ฑีฆายุโก โหตุ มหาราชา ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๓๐.พระมหาเมตตา...ไพร่ฟ้าทั่ว ใครเมามัวก็ทรงชี้เป็นศรีศักดิ์
๓๑. พระองค์มาโรงเรียนทุกวัน ไม่เคยขาด ทรงเป็นนักเรียนที่มีชีวิตชีวามาก โดยเฉพาะทางด้านดนตรี จนซิสเตอร์มาร์เกอริตมารีผู้ถวายพระอักษร ชื่นชมว่า ทรงเป็น This Little Prince is gifted for music"
๓๒. ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้าขอถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์สุจริจต่อชาติบ้านเมืองจนกว่าชิวิตจะหาไม่ และทำทุกวิถีทางเพื่อขัดขวางไม่ให้คนชั่วขึ้นมามีอำนาจ
๓๓.ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ขอองค์พระสยามเทวาธิราชปกปักษ์รักษาพระองค์ท่านให้แคล้วคลาดจาก ภัยอันตรายใด ๆ ทั้งปวง เป็นมิ่งขวัญล้นเกล้าล้นกระหม่อมตราบนานเท่านาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
๓๔.หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติและร่มเย็น
๓๖.พระองค์เป็นบุคคลที่ทั้งโลกควรจดจำพระองค์ได้สร้างสรรค์สิ่งดีๆ ให้แก่ประชาชนของพระองค์
พระองค์เป็นกษัตริย์นักคิด ผู้สร้างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงช่วยให้ประเทศไทย และคนไทยสามารถหาเลี้ยงตนเองได้ไม่ลำบาก
๓๗.พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรมากมาย
๓๘.โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๓๙.ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๔๐.เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๔๑.ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๔๒.สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๔๓.ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๔๔.สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๔๕.ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
๔๖.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๔๗.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
๔๘.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๔๙.เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๕๐.ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 7049 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:39 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 7050 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:40 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 7051 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:41 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร

 
ความเห็นที่ 7052 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:45 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7053 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:45 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7054 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:46 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระราชดำรัสของในหลวง ปวงชนชาวไทยทุกคนควรน้อมนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 7055 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:47 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 7056 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:48 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7057 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:51 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7058 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7059 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอให้พระองค์เกษมสำราญตลอดกาลนานเถิด

 
ความเห็นที่ 7060 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 7061 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 7062 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7063 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7064 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:56 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7065 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7066 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:57 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7067 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7068 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 13:59 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7069 โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 58 : 14:00 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7070 โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 58 : 00:14 น.  โดย : กองพลทหารราบที่๑๕  

๑. ชาติไทยพ้นวิกฤตได้
๒. พระบารมี แผ่ปกคลุมไฟศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๕. ทรงประหยัด
๖. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๗. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาสาสตร์
๘. ทรงมีโครงการต้านยาเสพติด
๙. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๐. ทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู
๑๑. ทรงทำนาเอง
๑๒. ทรงเห็นการไกล
๑๓. ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๑๕. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๑๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๗. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๑๙. ทรงไม่ย่อท้อ
๒๐. ทรงให้ทุกคนเป็นคนดี
๒๑. ทรงดูห่วงความเดือดร้อนของประชาชน
๒๒. ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง
๒๓. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๒๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๒๕. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง
๒๖. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๒๗. ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒๘. ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๒๙. ทรงใช้พลังงานอย่างประหยัด
๓๐. ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
๓๑. ทรงเป็นนักวิจัย
๓๒. ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๓๓. ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๓๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำ
๓๕. ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๓๖. ทรงอนุรักสัตว์ป่า และป่าไม้
๓๗. ทรงเป็นแบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๓๘. ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๓๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๔๐. ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน
๔๑. ทรงดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๔๒. ทรงสนับสนุนกิจการเกษตรพอเพียง
๔๓. พัฒนาการเกษตร
๔๔. ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๔๕. ทรงเลี้ยงโคนม
๔๖. ทรงแปรรูปนมโค
๔๗. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๔๘. ทรงเป็นห่วงประชาชน
๔๙. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๐. ทรงให้อยู่ในความไม่ประมาท
๕๑. ทรงพระราชทานถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๕๒. ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร
๕๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๕๔. ทรงแก้ทุกข์ของประชาชน
๕๕. ทรงอดทนเพื่อชาวไทย
๕๖. ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
๕๗. ทรงสนับสนุนราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๕๘. ทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๕๙. ทรงไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๖๐. ทรงสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพ
๖๑. พระองทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน
๖๒. ทรงมีความพอเพียงพออยู่พอกินวิถีไทย
๖๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
๖๔. การไม่เห็นแก่เป็นประโยชน์เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติได้
๖๕. ฝายกันน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์
๖๖. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
๖๗. จากความแห้งแล้งกลายเป็นความชุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดิน
๖๘. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๖๙. เกียรติคุณขจรไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗๐. ด้อยขาดสิ่งใดแม้ภัยมาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 7071 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:08 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอสิ่งศักดิ์ในโลกปกป้องคุ้มครองพระองค์ด้วยเทอญ

 
ความเห็นที่ 7072 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์เป็นมิ่งขวัญตราบชั่วกาลนิรันดร

 
ความเห็นที่ 7073 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:09 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงทำทุกอย่าง เพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 7074 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:10 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เรารักในหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7075 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระราชดำรัสของในหลวง ปวงชนชาวไทยทุกคนควรน้อมนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 7076 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 7077 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:11 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้

 
ความเห็นที่ 7078 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:12 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7079 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7080 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอให้พระองค์เกษมสำราญตลอดกาลนานเถิด

 
ความเห็นที่ 7081 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:13 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ด้อยโอกาส ขาดสิ่งใด แม้ภัยมา พระเมตตาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 7082 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง มีแต่ความปิติในพระราชหฤทัยสืบไป

 
ความเห็นที่ 7083 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:14 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 7084 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์เป็นดั่งแสงสว่าง เป็นผู้ให้แนวทางในการดำเนินชีวิต

 
ความเห็นที่ 7085 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:15 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 7086 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 7087 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 7088 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:16 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 7089 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 7090 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 58 : 14:17 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7091 โพสเมื่อ : 21 พ.ย. 58 : 09:44 น.  โดย : กองพลทหารราบที่๑๕  

๑. ชาติไทยพ้นวิกฤตได้
๒. พระบารมี แผ่ปกคลุมไฟศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๕. ทรงประหยัด
๖. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๗. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาสาสตร์
๘. ทรงมีโครงการต้านยาเสพติด
๙. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๐. ทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู
๑๑. ทรงทำนาเอง
๑๒. ทรงเห็นการไกล
๑๓. ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๑๕. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๑๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๗. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๑๙. ทรงไม่ย่อท้อ
๒๐. ทรงให้ทุกคนเป็นคนดี
๒๑. ทรงดูห่วงความเดือดร้อนของประชาชน
๒๒. ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง
๒๓. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๒๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๒๕. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง
๒๖. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๒๗. ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒๘. ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๒๙. ทรงใช้พลังงานอย่างประหยัด
๓๐. ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
๓๑. ทรงเป็นนักวิจัย
๓๒. ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๓๓. ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๓๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำ
๓๕. ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๓๖. ทรงอนุรักสัตว์ป่า และป่าไม้
๓๗. ทรงเป็นแบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๓๘. ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๓๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๔๐. ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน
๔๑. ทรงดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๔๒. ทรงสนับสนุนกิจการเกษตรพอเพียง
๔๓. พัฒนาการเกษตร
๔๔. ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๔๕. ทรงเลี้ยงโคนม
๔๖. ทรงแปรรูปนมโค
๔๗. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๔๘. ทรงเป็นห่วงประชาชน
๔๙. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๐. ทรงให้อยู่ในความไม่ประมาท
๕๑. ทรงพระราชทานถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๕๒. ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร
๕๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๕๔. ทรงแก้ทุกข์ของประชาชน
๕๕. ทรงอดทนเพื่อชาวไทย
๕๖. ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
๕๗. ทรงสนับสนุนราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๕๘. ทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๕๙. ทรงไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๖๐. ทรงสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพ
๖๑. พระองทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน
๖๒. ทรงมีความพอเพียงพออยู่พอกินวิถีไทย
๖๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
๖๔. การไม่เห็นแก่เป็นประโยชน์เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติได้
๖๕. ฝายกันน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์
๖๖. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
๖๗. จากความแห้งแล้งกลายเป็นความชุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดิน
๖๘. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๖๙. เกียรติคุณขจรไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗๐. ด้อยขาดสิ่งใดแม้ภัยมาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 
ความเห็นที่ 7092 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:51 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 7093 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7094 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:52 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

Long Live The King ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยแข็งแรง ขอให้สิ่งศักดิ์คุ้มครองพระองค์ อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7095 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:53 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 7096 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

จอมทัพจอมไทยจอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติขวัญประชานราศัย สูงเหนือเกล้าเหนือชีวิตเหนือจิตใจ เถลิงเกียรติเกริกไกรไม่ลบเลือน ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 7097 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระคือศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติเหล่าทวยราษฎร์ประจักษ์แจ้งทุกแห่งหนขอจงทรง พระเกษมเปรมกมล พระเกียรติก้องสากลคู่โลกา ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 7098 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระสถิตในใจไทยทั้งชาติ พระภูมิพลมหาราชแห่งสยาม ทรงเป็นพลังแผ่นดินสม พระนาม ทุกเขตคามขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 7099 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:54 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของคนไทยตลอดไป ขอคุณพระศรีรัตนไตร และ สิ่งศักดิ์สิทธ์ทั้งหลายทั่วสากลโลกให้ปกป้องคุ้มครองพระองค์ตลอดไป

 
ความเห็นที่ 7100 โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 58 : 13:55 น.  โดย : ร้อย วศข.ส.พัน 24  

พระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัตินำมาซึ่งความร่มเย็นแก่พสกนิกรชาวไทย

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  [71]  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว