Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  [65]  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 6401 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6402 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6403 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:27 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6404 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6405 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6406 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 6407 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6408 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 6409 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6410 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6411 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6412 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 6413 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 6414 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6415 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6416 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 6417 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6418 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:40 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 6419 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 6420 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6421 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 6422 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 6423 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6424 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 6425 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 6426 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6427 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6428 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6429 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 6430 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6431 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 6432 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 6433 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 6434 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 6435 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 6436 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 6437 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6438 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:58 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 6439 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 14:59 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6440 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:00 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6441 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6442 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6443 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6444 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6445 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6446 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6447 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6448 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:08 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 6449 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:09 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6450 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:14 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 6451 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:15 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6452 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:19 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6453 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:20 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6454 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:21 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 6455 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:23 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 6456 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:24 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6457 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:25 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6458 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:26 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 6459 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:28 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6460 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 6461 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:29 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 

 
ความเห็นที่ 6462 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:30 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6463 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:31 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 6464 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:32 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 6465 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:33 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6466 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:34 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 6467 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:35 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 6468 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:36 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 6469 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:37 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6470 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:38 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 6471 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:39 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 6472 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:41 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 6473 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:42 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 6474 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:43 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 6475 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 6476 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:45 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 6477 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:46 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 6478 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:47 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 6479 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:48 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 6480 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:49 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 6481 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:50 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 6482 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:51 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 6483 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 6484 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6485 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:54 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 6486 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:55 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6487 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 6488 โพสเมื่อ : 7 ก.ค. 58 : 15:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 6489 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:44 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 6490 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 6491 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 6492 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 6493 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 6494 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 6495 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 6496 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 6497 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 6498 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 6499 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:05 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 6500 โพสเมื่อ : 10 ก.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  [65]  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว