Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  [49]  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4801 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4802 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 4803 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4804 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 4805 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4806 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 4807 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 4808 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4809 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่

 
ความเห็นที่ 4810 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4811 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 4812 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4813 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 4814 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 4815 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4816 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 4817 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 4818 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 4819 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 4820 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 4821 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 4822 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4823 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 4824 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4825 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4826 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 4827 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4828 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4829 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 4830 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4831 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 4832 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4833 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 4834 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4835 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 4836 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 4837 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4838 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4839 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 4840 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 4841 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4842 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4843 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 4844 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4845 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 4846 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4847 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 4848 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 4849 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4850 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 4851 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียว สมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 4852 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันอันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

 
ความเห็นที่ 4853 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยมอบให้มวลประชา ชุ่มฉ่ำทั่วผืนฟ้าและแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4854 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนรักกันมากๆ เพื่อในหลวง

 
ความเห็นที่ 4855 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน 

 
ความเห็นที่ 4856 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4857 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ 

 
ความเห็นที่ 4858 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล 

 
ความเห็นที่ 4859 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา 

 
ความเห็นที่ 4860 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

น้ำพระราชหฤทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี 

 
ความเห็นที่ 4861 โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 58 : 18:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า 

 
ความเห็นที่ 4862 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 4863 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 4864 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล 

 
ความเห็นที่ 4865 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4866 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4867 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน 

 
ความเห็นที่ 4868 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4869 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4870 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ความเห็นที่ 4871 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4872 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง 

 
ความเห็นที่ 4873 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4874 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า

 
ความเห็นที่ 4875 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4876 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 4877 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 4878 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 4879 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4880 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 09:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง 

 
ความเห็นที่ 4881 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวม 

 
ความเห็นที่ 4882 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4883 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4884 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดินล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 4885 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4886 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 4887 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4888 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มีอะไรเหลือไว้เป็นมรดกตกถึงลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 4889 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนมั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 4890 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทยด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4891 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับร

 
ความเห็นที่ 4892 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

 
ความเห็นที่ 4893 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4894 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

 
ความเห็นที่ 4895 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 4896 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยอดกษัตริย์นักพัฒนา 

 
ความเห็นที่ 4897 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

 
ความเห็นที่ 4898 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 4899 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 4900 โพสเมื่อ : 3 มิ.ย. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  [49]  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว