Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 4101 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4102 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 4103 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4104 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 4105 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด 

 
ความเห็นที่ 4106 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 4107 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4108 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 4109 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการ ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 4110 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 4111 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี 

 
ความเห็นที่ 4112 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4113 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 4114 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา 

 
ความเห็นที่ 4115 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์ 

 
ความเห็นที่ 4116 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศชาติจะพ้นวิกฤตเมื่อ คนไทยหันหน้าเข้าหากัน ร่วมสร้างความสมานฉันท์ 
ทรงงานอย่างหนักในถิ่นทุรกันดาร ทั้งเหนื่อย แต่ก็เพื่อประชาชนของพระองค์ ร่วมในกันทำความดีถวายพระองค์ท่าน 

 
ความเห็นที่ 4117 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมดวงใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 4118 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทยต้องสามัคคีรวมพลังกัน เพื่อประเทศไทยก้าวหน้า 

 
ความเห็นที่ 4119 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 4120 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักสถาบันชาติ ศรัทธาสถาบันศาสนา เคารพซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4121 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป 

 
ความเห็นที่ 4122 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4123 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด 

 
ความเห็นที่ 4124 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4125 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 4126 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4127 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4128 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว ๓๑๗ หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน 

 
ความเห็นที่ 4129 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 4130 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม 

 
ความเห็นที่ 4131 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:46 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 4132 โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 58 : 11:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี 

 
ความเห็นที่ 4133 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 4134 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว 

 
ความเห็นที่ 4135 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4136 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4137 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 4138 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน ๓๓๐ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 4139 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 4140 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน 

 
ความเห็นที่ 4141 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4142 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4143 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 4144 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 4145 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4146 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล 

 
ความเห็นที่ 4147 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 4148 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 4149 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง 

 
ความเห็นที่ 4150 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 4151 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป 

 
ความเห็นที่ 4152 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง 

 
ความเห็นที่ 4153 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 4154 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 4155 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4156 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 4157 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ๓๕๐ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 4158 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร 

 
ความเห็นที่ 4159 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย 

 
ความเห็นที่ 4160 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4161 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา 

 
ความเห็นที่ 4162 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4163 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 4164 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4165 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4166 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๓๖๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 4167 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย ๓๖๓ เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4168 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 4169 โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 58 : 10:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4170 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 4171 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4172 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4173 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ใกล้วันที่ ๕ ธ.ค.๕๑ ขอเชิญชาวไทยร่วมแสดงความจงรักภักดี กษัตริย์นักพัฒนาและยอดนักกีฬาของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4174 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านผู้ซึ่งเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4175 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง 

 
ความเห็นที่ 4176 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 10:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยากให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้ 

 
ความเห็นที่ 4177 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 4178 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต 

 
ความเห็นที่ 4179 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป ๓๗๖ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 4180 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 4181 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๓๗๙ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ความเห็นที่ 4182 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่ 

 
ความเห็นที่ 4183 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:04 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เมื่อพ่อเห็นลูกทะเลาะกัน พ่อย่อมเป็นทุกข์ และไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง 

 
ความเห็นที่ 4184 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4185 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

อย่าทะเลาะกัน ทำเพื่อพ่อหลวงเถอะชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4186 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน 

 
ความเห็นที่ 4187 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ร้อยดวงใจประชาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ๓๘๖ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 4188 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 4189 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 4190 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 4191 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4192 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4193 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 4194 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ 

 
ความเห็นที่ 4195 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขวานไทยใจหนึ่งเดียว 

 
ความเห็นที่ 4196 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน 

 
ความเห็นที่ 4197 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักเมืองไทย ต้องสามัคคี รวมพลังกันเข้าไว้ เพื่อประเทศชาติของเรา 

 
ความเห็นที่ 4198 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ 

 
ความเห็นที่ 4199 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 4200 โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 58 : 11:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  [42]  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว