Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2401 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 2402 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

 
ความเห็นที่ 2403 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

 
ความเห็นที่ 2404 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

 
ความเห็นที่ 2405 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 10:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2406 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๑๖๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 2407 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 2408 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

 
ความเห็นที่ 2409 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

 
ความเห็นที่ 2410 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

 
ความเห็นที่ 2411 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ ๑๗๐ สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ 

 
ความเห็นที่ 2412 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ ๑๗๒ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 2413 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 2414 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2415 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 2416 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 2417 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 2418 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2419 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2420 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน 

 
ความเห็นที่ 2421 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2422 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือ 

 
ความเห็นที่ 2423 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2424 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2425 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 2426 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2427 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย 

 
ความเห็นที่ 2428 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2429 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2430 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข 

 
ความเห็นที่ 2431 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2432 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ ๒๒๘ โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๒๒๙ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 2433 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 

 
ความเห็นที่ 2434 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2435 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2436 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2437 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญ 

 
ความเห็นที่ 2438 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร 

 
ความเห็นที่ 2439 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายา ลักษณ์พ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2440 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2441 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:47 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว 

 
ความเห็นที่ 2442 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:48 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป 

 
ความเห็นที่ 2443 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:49 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2444 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน 

 
ความเห็นที่ 2445 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:51 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 2446 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” 

 
ความเห็นที่ 2447 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:53 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการ กอบเรา้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2448 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา 

 
ความเห็นที่ 2449 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม 

 
ความเห็นที่ 2450 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2451 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 13:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2452 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 14:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 2453 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 14:47 น.  โดย : ืีtanut  

ในหลวงท่านทรงงานในทุกๆวัน อย่างเหน็ดเหนื่อยหลายอย่างเพื่อให้ประชาชนชาวไทยมีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นด้วย ประเทศมีการพัฒนา โครงการพระราชดำริที่ท่านทรงคิดด้วย ความคิดของท่านเอง ท่านทรงงานอย่างหนัก พักผ่อนน้อยในแต่ละวัน เช่น โครงการเศรษฐกิจพอเพียง ที่ทำให้มีการออมเงินและใช้ชีวิตที่ถูกต้องอย่างมีเงินเก็บไปฝากธนาคารเพื่อไว้ให้ใช้ในช่วงเวลาที่มีอายุมากช่วงเเก่ชรา และโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ทำให้ชาวเกษตรกร มีรายได้ตลอดทั้งปีจากแนวความคิดที่มีทั้ง ปลูกข้าว ปลูกพืช ผักสวนครัว ผลไม้ เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ เป็ด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ท่านทรงคิดเพื่อที่จะให้เกษตรกรคนไทยมีงานทำตลอดทั้งปี

 
ความเห็นที่ 2454 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:54 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 2455 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 2456 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:55 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก ๒๕๕ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 2457 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:56 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 2458 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:57 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 2459 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้ ๒๕๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2460 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:58 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 2461 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 08:59 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 2462 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:00 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2463 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 2464 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:01 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 2465 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:02 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 2466 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:03 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2467 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2468 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2469 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้น 

 
ความเห็นที่ 2470 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2471 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2472 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี 

 
ความเห็นที่ 2473 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 
ความเห็นที่ 2474 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2475 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 2476 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา 

 
ความเห็นที่ 2477 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด 

 
ความเห็นที่ 2478 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

 
ความเห็นที่ 2479 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด 

 
ความเห็นที่ 2480 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี 

 
ความเห็นที่ 2481 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2482 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2483 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2484 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 2485 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 2486 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2487 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม 

 
ความเห็นที่ 2488 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2489 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 2490 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด 

 
ความเห็นที่ 2491 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ 

 
ความเห็นที่ 2492 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง 

 
ความเห็นที่ 2493 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2494 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการ ทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย 

 
ความเห็นที่ 2495 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ 

 
ความเห็นที่ 2496 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี 

 
ความเห็นที่ 2497 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2498 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน 

 
ความเห็นที่ 2499 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา 

 
ความเห็นที่ 2500 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  [25]  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว