Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 2301 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 2302 โพสเมื่อ : 5 ก.พ. 58 : 09:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2303 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี 

 
ความเห็นที่ 2304 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน 

 
ความเห็นที่ 2305 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:06 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ แล้วเราคนไทยยังจะมาค้นหาคำตอบอะไรกันอีกหรือ 

 
ความเห็นที่ 2306 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๕๙ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

 
ความเห็นที่ 2307 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์ 

 
ความเห็นที่ 2308 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก 

 
ความเห็นที่ 2309 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้า นาน 

 
ความเห็นที่ 2310 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี 

 
ความเห็นที่ 2311 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ 

 
ความเห็นที่ 2312 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ 

 
ความเห็นที่ 2313 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 2314 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2315 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด 

 
ความเห็นที่ 2316 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:14 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด 

 
ความเห็นที่ 2317 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้ อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์ 

 
ความเห็นที่ 2318 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง 

 
ความเห็นที่ 2319 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

 
ความเห็นที่ 2320 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก 

 
ความเห็นที่ 2321 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา 

 
ความเห็นที่ 2322 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด 

 
ความเห็นที่ 2323 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี ๗๙ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้ ๘๐ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน 

 
ความเห็นที่ 2324 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ 

 
ความเห็นที่ 2325 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:22 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย 

 
ความเห็นที่ 2326 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2327 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท 

 
ความเห็นที่ 2328 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ 

 
ความเห็นที่ 2329 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข 

 
ความเห็นที่ 2330 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย 

 
ความเห็นที่ 2331 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2332 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2333 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา 

 
ความเห็นที่ 2334 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2335 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2336 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 
ความเห็นที่ 2337 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2338 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 2339 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2340 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2341 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 

 
ความเห็นที่ 2342 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2343 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 2344 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๑๐๓ พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก 

 
ความเห็นที่ 2345 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ 

 
ความเห็นที่ 2346 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2347 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2348 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์ สุขแก่ปวงชนชาวไทย 

 
ความเห็นที่ 2349 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 58 : 09:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครองซึ่ง มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นองค์ ประมุขจึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป 

 
ความเห็นที่ 2350 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:05 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง ๑๑๐ หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่ไหลรินล้วนแต่สิ้นพระเมตตา ราดรดทั่วพาราชาวประชาได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2351 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน 

 
ความเห็นที่ 2352 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:07 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูน ไว้ซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เราก็ไม่ควรที่จะเกิดเป็นไทย 

 
ความเห็นที่ 2353 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:08 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน 

 
ความเห็นที่ 2354 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:09 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย 

 
ความเห็นที่ 2355 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:10 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทใน เรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง” 

 
ความเห็นที่ 2356 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน 

 
ความเห็นที่ 2357 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:11 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง” 

 
ความเห็นที่ 2358 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:12 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล” 

 
ความเห็นที่ 2359 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:13 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงเป็นพลังของแผ่นดินตามพระนามของพระองค์ “ภูมิพล” (“ภูมิ” หมายถึงแผ่นดิน “พล” หมายถึงกำลังหรือพลัง) เราต้องตามรอยพยุคลบาทของพระองค์ท่านเพื่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ในการกอบ กู้ชาติให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2360 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:15 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม 

 
ความเห็นที่ 2361 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน 

 
ความเห็นที่ 2362 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:16 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการตามแนวทางพระราชดำริ ในการพิทักษ์รักษ์ ธรรมชาติสำคัญยิ่ง เพราะหากธรรมชาติไม่สมดุล อาจจะก่อให้เกิดภัยพิบัติกับโลกอย่างใหญ่หลวง จนไม่มีสรรพสิ่งใด ๆ หลงเหลืออยู่อีกเลย 

 
ความเห็นที่ 2363 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:17 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2364 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:18 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2365 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:19 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 2366 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 2367 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:20 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 2368 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:21 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2369 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:23 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 2370 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:24 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 2371 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2372 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:25 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการ ปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2373 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ 

 
ความเห็นที่ 2374 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา 

 
ความเห็นที่ 2375 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:27 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย 

 
ความเห็นที่ 2376 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:28 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป 

 
ความเห็นที่ 2377 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2378 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:29 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่ 

 
ความเห็นที่ 2379 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:30 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง 

 
ความเห็นที่ 2380 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:31 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้ 

 
ความเห็นที่ 2381 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน ๑๔๓ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๔๔ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น 

 
ความเห็นที่ 2382 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:32 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง 

 
ความเห็นที่ 2383 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:33 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา 

 
ความเห็นที่ 2384 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:34 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี 

 
ความเห็นที่ 2385 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:35 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

รักชาติ รักแผ่นดิน รักพ่อของคนไทย 

 
ความเห็นที่ 2386 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:36 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์ 

 
ความเห็นที่ 2387 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:37 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤตมาหลายคราด้วยพระบารมีของล้นเกล้า 

 
ความเห็นที่ 2388 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข 

 
ความเห็นที่ 2389 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:38 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

 
ความเห็นที่ 2390 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:39 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม 

 
ความเห็นที่ 2391 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:40 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

เราคนไทย เรารัก เราเทิดทูน ในหลวงของเรา 

 
ความเห็นที่ 2392 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:41 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย 

 
ความเห็นที่ 2393 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:42 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน 

 
ความเห็นที่ 2394 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลานเราถึงทุกวันนี้ 

 
ความเห็นที่ 2395 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:43 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป 

 
ความเห็นที่ 2396 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:44 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล 

 
ความเห็นที่ 2397 โพสเมื่อ : 9 ก.พ. 58 : 13:45 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

บรรพบุรุษท่านต่อสู้กอบกู้ชาติ ศาสน์ ราชัน แล้วเราเป็นใครกันไม่รักษาให้จงดี 

 
ความเห็นที่ 2398 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:50 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2399 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม 

 
ความเห็นที่ 2400 โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 58 : 09:52 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๑  

พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการ เกษตรมากมาย ๑๖๔ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ 

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  [24]  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว