Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  
ร่วมโพสข้อความเทิดพระเกียรติ
โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 11:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

 
ความเห็นที่ 101 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 102 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้นคืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 103 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 104 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา

 
ความเห็นที่ 105 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:25 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 106 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:40 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน

 
ความเห็นที่ 107 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

จงทำความดีเพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่ในหลวงของเรา โดยการกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่ว

 
ความเห็นที่ 108 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:41 น.  โดย : ช.พัน.302  

เพราะการทำชั่วนั้นเพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นที่พันพัว ความดีทั่วถ้วนร้อยพลอยมลาย

 
ความเห็นที่ 109 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:42 น.  โดย : ช.พัน.302  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หาก เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”

 
ความเห็นที่ 110 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:43 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อนั้นล้นเหลือที่กอปรเกื้อต่อแผ่นดิน หยาดเหงื่อที่หลั่งรินทุกหยดสิ้นเพื่อปวงชน

 
ความเห็นที่ 111 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

โครงการพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำ การพิทักษ์ป่า ช่วยชาวโลกในการลดภาวะโลกร้อน ช่วยชาติฟื้น

 
ความเห็นที่ 112 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

คืนจากวิกฤตินานาประการ “ต้นไม้จะคืนสู่ป่า ปลาจะคืนสู่หนอง”

 
ความเห็นที่ 113 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:44 น.  โดย : ช.พัน.302  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บน ๑๙๑ ความไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 114 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:45 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 115 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:46 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง ๑๙๖ ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 116 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 117 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:47 น.  โดย : ช.พัน.302  

แม้แต่โจรยังรักในหลวง แล้วเราเป็นใครล่ะจะไม่รักหรือ

 
ความเห็นที่ 118 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

ราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 119 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:48 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 120 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

 
ความเห็นที่ 121 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อ ประชาชนสูงสุด

 
ความเห็นที่ 122 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:49 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 123 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:50 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 124 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:50 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๒๑๐ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 125 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 126 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:51 น.  โดย : ช.พัน.302  

๑.ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 127 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:52 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 128 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือ

 
ความเห็นที่ 129 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:53 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 130 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:54 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 131 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 132 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทย

 
ความเห็นที่ 133 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:55 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป

 
ความเห็นที่ 134 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 135 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุข

 
ความเห็นที่ 136 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วย เศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 137 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:57 น.  โดย : ช.พัน.302  

“เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป

 
ความเห็นที่ 138 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 12:58 น.  โดย : ช.พัน.302  

ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

 
ความเห็นที่ 139 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

ไม่มีพระราชาชาติไหน ที่ ทรงดำเนิน ท่อง ไปตาม ภูเขา ลำเนาไพร ตามที่ทุรกันดาร

 
ความเห็นที่ 140 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:00 น.  โดย : ช.พัน.302  

ดีใจมากครับที่ได้เกิดมาเป็นคนไทย ปลื้มใจทุกครั้งที่ได้เห็นพระบรมฉายา ลักษณ์พ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 141 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

เกิดมาที่แผ่นดินไทยชีวิตนี้ก็ดีใจเป็นที่สุดแล้วที่เป็นลูกของในหลวง

 
ความเห็นที่ 142 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดไม่ได้ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 143 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

“เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเองด้วยความพอดีโดยตั้งอยู่บนความ ไม่ประมาท ดังปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า “สูงนักมักจะลิ่วไปตามลม ต่ำนักมักจะจมลงบาดาล”

 
ความเห็นที่ 144 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา

 
ความเห็นที่ 145 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:03 น.  โดย : ช.พัน.302  

เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัยอยู่คู่บารมีในพระองค์ผู้ทรง ธรรม

 
ความเห็นที่ 146 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป

 
ความเห็นที่ 147 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:04 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิด ผลแก่ตนเอ ง สังคมและประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 148 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:05 น.  โดย : ช.พัน.302  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริ ในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

 
ความเห็นที่ 149 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:06 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนว ทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๒๕๓ เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็น เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 150 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไป ในที่สุด

 
ความเห็นที่ 151 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมี ความปกติเรียบร้อยได้ ๒๕๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 152 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 153 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:08 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 154 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 155 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:09 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 156 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:10 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 157 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้น

 
ความเห็นที่ 158 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:11 น.  โดย : ช.พัน.302  

เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 159 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 160 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ

 
ความเห็นที่ 161 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 162 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:12 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 
ความเห็นที่ 163 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 
ความเห็นที่ 164 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:14 น.  โดย : ช.พัน.302  

รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 165 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:15 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
ความเห็นที่ 166 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด

 
ความเห็นที่ 167 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด

 
ความเห็นที่ 168 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:16 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี

 
ความเห็นที่ 169 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 170 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 171 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:17 น.  โดย : ช.พัน.302  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 172 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 173 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 174 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:18 น.  โดย : ช.พัน.302  

ในหลวงคือพ่อของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 175 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 56 : 13:19 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 176 โพสเมื่อ : 24 ต.ค. 56 : 11:47 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 177 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 07:57 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน
ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ และหายประชวรโดยเร็ว

 
ความเห็นที่ 178 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 11:51 น.  โดย : ส.ยอด  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 179 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 11:53 น.  โดย : ช.พัน.๓๐๒  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 
ความเห็นที่ 180 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 12:19 น.  โดย : กรม ทพ41  

เราทหารรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 

 
ความเห็นที่ 181 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : กรม ทพ41  

เราทหารรักและเทิดทูลใน หลวง ขอน้อมสดุดีองค์ราชัน 

 
ความเห็นที่ 182 โพสเมื่อ : 28 ต.ค. 56 : 14:16 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 183 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญอายุยิ่งยืนนานเป็นที่รักของปวงประชา ขอให้พระองค์ทรงมีความสุขความสำราญในทุก ๆ วัน

 
ความเห็นที่ 184 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 11:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ – ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานมิตรไมตรี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 185 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 11:56 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธ เสด็จดำเนินเดินขึ้นเขา
ผ่านลำเนาป่าไม้ฝ่าสายฝน
ข้ามห้วยหนอง คลองสาย หลายตำบล
ทรงดั้นด้นเสด็จเยี่ยมดูโครงการ…
ขุดคูคลองส่งน้ำทำเหมืองฝาย
ช่วยประชาภาคใต้ เหนือ อีสาน
ตั้งประปาขุดบ่อเจาะบาดาล
พระองค์ท่านยิ่งกว่าบิดาชน

 
ความเห็นที่ 186 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

ธ คือดวงตะวันที่ส่องหล้า

ธ คือท้องฟ้าที่กว้างใหญ่

ธ คือสายฝนอันชื่นใจ

ธ คือป่าไม้อันร่มเย็น

ธ คือหัวใจไทยทั้งชาติ

ธ คือปราชญ์มาดับความทุกข์เข็ญ

ธ คือเทพช่วยประชาพ้นลำเค็ญ

ธ ทรงเป็นเสาหลักปักแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 187 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:02 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

 
ความเห็นที่ 188 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:07 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 189 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:22 น.  โดย : ช.พัน.302  

- ด้วยน้ำพระทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนาใด ได้รู้ประจักษ์น้ำพระทัยของพระองค์ท่าน เพื่อขจัดความเดือนร้อน ให้อยู่เย็นเป็นสุข มีโครงการหลายโครงการที่พระองค์ท่านได้จัดทำขึ้น

 
ความเห็นที่ 190 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

- ประหยัด พอเพียง ชื่อเสียง เรียงนาม พาไทย เป็นสุข

 
ความเห็นที่ 191 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

- พระองค์เป็นที่พึ่งของปวงชนชาวไทยทั่วประเทศ

 
ความเห็นที่ 192 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:23 น.  โดย : ช.พัน.302  

ขอเทิดทูลพระเจ้าอยู่หัวตลอดชีวิต

 
ความเห็นที่ 193 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางทำทุกวิถีทางที่จะทำให้ราษฎรของพระองค์ อยู่ดีกินดี มีความสุข ดั่งจะเห็นได้จากโครงการต่าง ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดำริขึ้น เพื่อช่วยเหลือปวงชนชาวไทย หลายร้อย หลายพันโครงการ เช่น โครงการพลิกฟื้นผืนดินเสื่อมโทรม ,โครงการ ปลูกหญ้าแฝกเพื่อรักษาดิน เป็นต้น

 
ความเห็นที่ 194 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพ่อหลวงของแผ่นดิน เป็นที่รักและเคารพของประชาชนทุกหมู่เหล่

 
ความเห็นที่ 195 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:24 น.  โดย : ช.พัน.302  

ทุกพื้นที่ของประเทศไทย ไม่มีแห่งหนใดที่พระองค์ไม่เคยเสด็จเยี่ยมเยือนประชากรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 196 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำ ทั้งปัญหาน้ำขาดแคลน ปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสีย

 
ความเห็นที่ 197 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทั่วทุกภาคของประเทศ เพื่อทรงรับทราบถึงความเป็นอยู่และปัญหาความเดือดร้อนของราษฎร

 
ความเห็นที่ 198 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:25 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำเป็นอย่างดี ประกอบกับสายพระเนตรที่ยาวไกลจึงมีโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อราษฎรของพระองค์

 
ความเห็นที่ 199 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:26 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปทั่ว จนกล่าวได้ว่าทุกพื้นที่ที่พระบาทย่างก้าวไปถึง ความสุข ความเจริญ ความอยู่ดีกินดีไปสู่ เพื่อการพึ่งพาตนเองได้

 
ความเห็นที่ 200 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 56 : 12:27 น.  โดย : ช.พัน.302  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ของราษฎรให้เกิดความ พออยู่ พอกิน สามารถช่วยตนเองได้

 

back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  next  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว