Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
รักนายหลวง
โพสเมื่อ : 3 ก.ย. 56 : 12:35 น.  โดย : ฝกบ.พล.ร.4  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:22 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 09:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 13:28 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:26 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 18 ก.ย. 56 : 12:15 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

“การมีเสรีภาพนั้นเป็นของดีอย่างยิ่ง แต่เมื่อจะใช้ จำเป็นต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและความรับผิดชอบมิให้ล่วงละเมิดเสรีภาพของผู้อื่น ที่เขามีอยู่เท่าเทียมกันทั้งมิให้กระทบกระเทือนถึงสวัสดิภาพและความเป็นปกติสุขของส่วนรวมด้วย มิฉะนั้น จะทำให้มีความยุ่งยากจะทำสังคมและชาติประเทศต้องแตกสลายจนสิ้นเชิง”
พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แถลงการณ์ สภาการวิทยุและโทรทัศน์แห่งชาติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (สวชพ.) เรื่อง “การใช้เสรีภาพเพื่อความปรองดองสมานฉันท์” เนื่องในวันนักข่าว ๕ มีนาคม ๒๕๒๐

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 11:27 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 56 : 12:08 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พ่อเป็นผู้นำของแผ่นดินที่ประเสริฐ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 23 ก.ย. 56 : 10:00 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:39 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวพระราชดำริ ให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 24 ก.ย. 56 : 10:52 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 56 : 10:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 27 ก.ย. 56 : 10:44 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 7 ต.ค. 56 : 11:48 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง จทบ.ช.พ.  

พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 09:12 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 11:16 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:32 น.  โดย : king  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 11:53 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

น้ำที่ล้นจนท่วม.. แต่ก็ยังน้อยกว่าน้ำ พระทัยของพระองค์ท่าน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 29 ม.ค. 57 : 12:00 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดีเพื่อในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:23 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 6 ก.พ. 57 : 10:19 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 57 : 10:11 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอพระองค์ ฯทรง มีพระเกษมสำราญ

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:05 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:51 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:57 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:40 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 08:34 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว