Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
การท่องเที่ยวเชิงออร์แกนิค
โพสเมื่อ : 25 เม.ย. 56 : 16:51 น.  โดย : qsncc  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 29 ต.ค. 59 : 11:14 น.  โดย : dada  


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดย สำนักงานจังหวัดลำปาง จัด 10 กิจกรรม หนุนท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว สร้างฐานเศรษฐกิจยั่งยืน
ตามนโยบายของรัฐบาล ในการสร้างรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวจากทั้งภายนอกและภายในประเทศ โดยจัดให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมเชิงสุขภาพ และสปา ที่มีคุณภาพ และมูลค่าเพิ่มสูง ให้มีรายได้จากนักท่องเที่ยวเพิ่ม ขึ้น 2 เท่าตัวในเวลา 5 ปี ส่งเสริมกิจกรรม และรูปแบบการท่องเที่ยว เพื่อสร้างคุณค่า และมูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว พัฒนาคุณภาพการบริการท่องเที่ยว สนับสนุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างชาติในประเทศไทย
ซึ่งแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยว เป้าประสงค์ในการพัฒนาคุณภาพ และความหลากหลายของสินค้า และบริการอย่างสร้างสรรค์ สร้างรายได้จากการขยายฐานตลาดนักท่องเที่ยว รวมถึงสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น
โดยได้กำหนดจัดกิจกรรม เพื่อกระตุ้นระบบเศรษฐกิจ สร้างรายได้ให้กับชุมชนในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และลำพูน) ให้มีศักยภาพเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ สามารถพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว (Tourism Hub) ของภูมิภาคได้ จึงเร่งทำการตลาดเชิงรุก ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 อย่างต่อเนื่อง จะช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการ ในพื้นที่ ให้สามารถเข้าใจตลาดการท่องเที่ยวแบบพำนักระยะยาว หรือ Long Stay มากยิ่งขึ้น รวมถึงการเป็นเครือข่าย (Cluster) Long Stay ซึ่งจะช่วยเป็นแรงผลักดันให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันกับตลาดทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน
สนใจเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อ สอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 094-0519192

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว