สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   

แม่ฮ่องสอน

ที่พักปาย 5 ดาว

แม่ฮ่องสอน > ที่พักแม่ฮ่องสอน > แผนที่แม่ฮ่องสอน > ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน > การเดินทางแม่ฮ่องสอน 

 โครงการหลวงปางตอง - ปาย
อ.ปาย   จ.แม่ฮ่องสอน


โครงการหลวงปางตอง - ปาย

โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอาณาเขตติดต่อประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่ามีสภาพพื้นที่เป็นเทือกเขาสูงสลับซับซ้อนอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ไม้นานาชนิด สภาพภูมิอากาศบนที่สูงหนาวเย็นตลอดปี ราษฎรที่อาศัยอยู่ส่วนใหญ่เป็นชาวพื้นเมืองเรียกว่า ชาวไต หรือ ไทยใหญ่ ที่เหลือเป็นชาวเขาเผ่า กระเหรี่ยง มัง มูเซอ ลีซอและ ลัวะ ในอดีตแม่ฮ่องสอน ได้เกิดปัญหาหลายประการ ได้แก่ป่าไม้ถูกทำลาย มีการทำไร่เลื่อนลอยและปลูกฝิ่นจำนวนมาก

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  โครงการหลวงปางตอง - อำเภอปาย  
ท่องเที่ยว

ปัญหายาเสพติด และที่สำคัญคือ ปัญหาชนกลุ่มน้อยตามแนวชายแดนซึ่งส่งผลกระทบต่อราษฎร และความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ด้วยสาเหตุเหล่านี้ในปีพุทธศักราช 2522 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน พระราชดำริให้กองทัพบกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการพัฒนาอาชีพ ความเป็นอยู่ของราษฎร เพื่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ โดยจัดตั้งเป็น ศูนย์บริการและพัฒนา ขึ้นแห่งแรกได้แก่ ศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปาย ตามพระราชดำริ ต่อมาในปีพุทธศักราช 2523 ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นชื่อว่า ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตองตามพระราชดำริ

ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ มีหน้าที่ในการผลิตและส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์เมืองหนาวให้แก่หมู่บ้านเป้าหมายของโครงการพัฒนาตามพระราชดำริซึ่งตั้งอยู่โดยรอบและใกล้เคียง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารของกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ ได้เลี้ยงม้าและล่อ เพื่อฝึกใช้งานเป็นสัตว์ต่างหรือเป็นพาหนะให้สามารถส่งเสบียงในพื้นที่ทุรกันดารได้อีกด้วย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้ดำเนินงานในโครงการฯ ด้วยความเรียบง่าย ไม่ยุ่งยากสลับซับซ้อน ประหยัด และให้ทุกหน่วยงานได้ร่วมคิดร่วมทำเป็นการบริการแบบเบ็ดเสร็จมุ่งหวังให้เกิดผลประโยชน์สู่ราษฎรมากที่สุด อันจะนำไปสู่ความพอมีพอกินและความกินดีอยู่ดี ซึ่งจะก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ณ ศูนย์บริการและพัฒนาที่สูงปางตอง ตามพระราชดำริ แห่งนี้คณะทำงานโครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ได้จัดสร้างเรือนประทับแรมปางตองถวายเป็นที่ประทับแรมในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการดำเนินการโครงการฯ ซึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จฯ มาประทับแรมครั้งแรกเมื่อวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ ปีพุทธศักราช 2524

 

Photos taken

on Oct 28, 2010

--
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
::: ปาย
::: ประวัติแม่ฮ่องสอน
::: โรงแรมแม่ฮ่องสอน
::: ที่พัก ปาย เมืองสายหมอก ราคาหลักร้อย
::: ทัวร์ปาย
::: ทัวร์ขี่ช้าง
::: ทัวร์ปางอุ๋ง
::: ทัวร์กระเหรี่ยงคอยาว
::: ทัวร์แม่ฮ่องสอน
::: ที่พักแม่ฮ่องสอน  
อำเภอเมือง แม่ฮ่องสอน

อำเภอปาย แม่ฮ่องสอน

::: สถานที่ท่องเที่ยวแม่ฮ่องสอน:
::: อำเภอสบเมย
:::
อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน
:::
เขตขุนยวม
:::
อำเภอแม่ลาน้อย
:::
อำเภอแม่สะเรียง
:::
น้ำตกแม่สุรินทร์
:::
อุทยานแห่งชาติสาละวิน
:::
อำเภอปาย
:::
กิ่งอำเภอปางมะผ้า
::: การเดินทางแม่ฮ่องสอน
  ::: แผนที่ แม่ฮ่องสอน
:::
แผนที่ ปาย
::: ท่องเที่ยว ปาย
::: บริษัทนำเที่ยว
:::: กิจกรรมที่แนะนำ
  ::: ล่องแก่งแม่น้ำปาย
::: เทศกาลแม่ฮ่องสอน
::: ร้านอาหารแม่ฮ่องสอน
::: ของฝากแม่ฮ่องสอน
::: แนะนำที่เที่ยวยอดนิยม
::: ปาย
::: ถนนคนเดินปาย
::: หมู่บ้านจีนยูนาน
::: ปางอุ๋ง

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว