Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมกันโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:05 น.  โดย : ร.๑๕๓  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:09 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑ เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:09 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒ หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:13 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:13 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:14 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๕ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:14 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๖ ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:17 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๗ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:17 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘ หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:19 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๙ พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:19 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:20 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๑ เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:21 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๒ พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณา

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:21 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๓ เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:21 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๔ พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:22 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕ ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมี

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:25 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๖ ขอให้มีพระชนมายุยืนนาน เพื่ออยู่เป็นมิ่งขวัญของขอให้พระองค์มีพระลานามัย สมบูรณ์แข็งแรง

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:26 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๗ ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:26 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๘ บารมีพ่อแผ่ไปไกลทุกแห่งหน

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:31 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๐ บารมีพ่อเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:31 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๑ รักพ่อหลวงเกินสิ่งอื่นใด

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:32 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๒ ทรงจัดตั้งโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:32 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๓ แนะแนวทางในการสร้างทางด่วนเพื่อลดปัญหารถติด

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:32 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๔ ขออภิวาทเบื้องบาทองค์พระบารมีชาวไทยแหนหวงยิ่งดั่งดวงชีวี

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:33 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๕ ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:33 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๖ ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:33 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๗ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:34 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๘ ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:34 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๒๙ พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:34 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๐ ในหลวงคือพ่อของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:36 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๑ ทรงปกครองแผ่นดินโดยทศพิศราชธรรม

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:36 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๒ พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:36 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๓ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของแผ่นดิน

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:37 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๔ ทรงติดตามสถานการณ์ภาคใต้อย่างใกล้ชิด

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:37 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๕ ข้าพเจ้าจะทำความดีให้กับประเทศชาติ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:37 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๖ ข้าพเจ้าจะปลูกต้นไม้ถวายในหลวง

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:38 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๗ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:38 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๘ ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือ เกษตรกรไทย

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:38 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๓๙ พ่อหลวงของประชาคือนักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:39 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๔๐ ในหลวงมทรงได้นำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดินได้ดี

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:40 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๕๑ เพื่อชาติ เพื่อประเทศ เพื่อตัวเราเอง ร่วมสร้างความสามัคคี ณ บัดนี้ ก่อนจะสายเกินไป
๕๒ อุทิศทั้งกาย และใจ ไว้ซึ่ง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๕๓ ยืนบนผืนแผ่นดินไทย รักกันไว้เถิด
๕๔ ประชาชนไทยต้องสามัคคีกันไว้ เพื่อประเทศไทยเจริญ
๕๕ เราจะสามัคคีกัน เพื่อประเทศชาติของเรา
๕๖ พระผู้ทรงธรรมคือ ในหลวงของเรา
๕๗ ความสามัคคีคือพลังอันยิ่งใหญ่ จะนำประเทศไทยไปสู่ความเจริญ
๕๘ ขวานไทย ใจหนึ่งเดียว
๕๙ หันหน้าเข้าหากัน คนไทยรักกัน
๖๐ พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:41 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๖๑ ทรงเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า ทรงเป็นพ่อของแผ่นดินสยาม
๖๒ ร่วมเทิดไท้องค์ราชัน ทำความดีเพื่อพ่อหลวง และร่วมกันสร้างความสามัคคีเพื่อนำพาประเทศก้าวไกลอย่างมั่นคง
๖๓ อย่าแตกแยกกันเลยขวานไทยใจหนึ่งเดียวรักพ่อหลวงหยุดทะเลาะกัน
๖๔ ทรงนำเศรษฐกิจพอเพียงหล่อเลี้ยงชีวาเป็นปรัชญาเกริกฟ้าก้องปฐพี
๖๕ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
๖๖ ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตั้งมั่นในทศพิธราชธรรม ทรงอุทิศชีวิตทั้งชีวิตเพื่อประเทศชาติ
๖๗ เกิดมาใช่อื่นเพื่อผืนดินไทย เทิดทูนไว้องค์เหนือหัว
๖๘ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๖๙ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๗๐ ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:41 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๗๑ ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๗๒ รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๗๓ ขอให้พระองทรงพระเชนมายุยิ่งยืนนาน อยู่กับชาวไทยตลอดไป
๗๔ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน
๗๕ ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๗๖ พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล
๗๗ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด
๗๘ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๗๙ ในหลวงทรงเป็นที่พึ่งของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๘๐ พระมหากษัตริย์คือพระเจ้าของแผ่นดิน ทรงอยู่คู่บ้านคู่เมือง ตลอดกาล

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:41 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๘๑ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของคนไทยทุกคน ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด ทำงานอะไรนับถือศาสนาใด
๘๒ หากเราเดินตามรอยเบื้องพยุคลบาท เราจักไม่พลั้งพลาดในการดำรงตน
๘๓ เพียงพอ” “พออยู่พอกิน” ทำให้คนไทยทุกคนได้รู้จักยืนอยู่ได้ด้วยตนเอง
๘๔ ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดิน หากแม้นไทยเราสิ้นจะสูญสิ้นแผ่นดินธรรม
๘๕ จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๘๖ รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง
๘๗ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
๘๘ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
๘๙ เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๙๐ หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:42 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๙๑ หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๙๒ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก มั่นคงและยั่งยืนสืบไป
๙๓ ในหลวงทรงเป็นในหลวงของทุกคน ท่านย่อมจะไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง เพราะทุกคนล้วนเป็นพสกนิกร
๙๔ ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย
๙๕ พระบารมีพ่อหลวงทรงห่วงปวงประชา
๙๖ เดินตามรอยพ่อเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงประชา
๙๗ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๙๘ ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไท
๙๙ ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
๑๐๐ พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:42 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๐๑ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๑๐๒ เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๑๐๓ พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา
๑๐๔ เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๑๐๕ พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๐๖ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๐๗ เพราะคนไทย รู้รักสามัคคีจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๐๘ ขอถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านผู้ซึ่งเป็นนางฟ้าของพวกเราชาวไทย
๑๐๙ รักประเทศไทย หยุดใช้ความรุนแรง
๑๑๐ อยากให้คนไทยทุกคนสามัคคีกันไว้

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๑๑ อยู่อย่างพอเพียงเพื่อประเทศชาติ
๑๑๒ พวกเราจะปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ยิ่งกว่าชีวิต
๑๑๓ พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน มั่นคงสถาพรสืบไป
๑๑๔ พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของปวงประชา
๑๑๕ พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๑๖ โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
๑๑๗ วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียง”
๑๑๘ การปกปักษ์รักษาสถาบัน ฯ ก็คือการปกปักษ์รักษาชาติ ไม่มีชาติเราก็ไม่มีที่อยู่
๑๑๙ เมื่อพ่อเห็นลูกทะเลาะกัน พ่อย่อมเป็นทุกข์ และไม่เข้าข้างลูกคนใดคนหนึ่ง
๑๒๐ พ่อหลวงทำเพื่อปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:43 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๒๑ อย่าทะเลาะกัน ทำเพื่อพ่อหลวงเถอะชาวไทย
๑๒๒ รักและสามัคคีกันให้ประเทศชาติเจริญ เพื่อพ่อหลวงของเราทุกคน
๑๒๓ พระองค์ทรงเป็นทุกลมหายใจ ร้อยดวงใจประชาราษฎรให้เป็นหนึ่งเดียว ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒๔ ผู้ใดคิดร้ายทำลายชาติจะพินาศจนสิ้นดี ผู้ใดจงรักภักดีจะสวัสดีศรีมงคล
๑๒๕ เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นชาติ สิ้นศาสน์ สิ้นกษัตริย์
๑๒๖ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๑๒๗ สร้างความรักความ สร้างความสามัคคีกันภายในประเทศชาติ ประเทศไทยจะได้ยั่งยืน
๑๒๘ มีพระองค์อยู่เคียงข้างเป็นบุญบารมียิ่งนัก ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๒๙ ในหลวงคือศูนย์รวมของคนไทยทั้งชาติ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓๐ ช่วยกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของเรา

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๓๑ เรารวมใจกันเป็นหนึ่ง เพื่อประเทศไทย เพื่อพ่อหลวงของเรา
๑๓๒ เราคนไทยใจเดียวกัน ร่วมกันสร้างสรรค์แต่สิ่งดีๆ
๑๓๓ ขวานไทยใจหนึ่งเดียว
๑๓๔ เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน
๑๓๕ รักเมืองไทย ต้องสามัคคี รวมพลังกันเข้าไว้ เพื่อประเทศชาติของเรา
๑๓๖ ประเทศไทยต้องการความสามัคคี เพื่อพัฒนาประเทศชาติ ประเทศไทยจงเจริญ
๑๓๗ กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย
๑๓๘ ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี
๑๓๙ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน อยู่กับคนไทยเราไปนานๆ ทรงพระเจริญ
๑๔๐ แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่ฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นแย่งชิงดี

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:44 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๔๑ พระบารมีอันแผ่ไพศาล ย่อมบริบาลผู้ที่มีความจงรักภักดีตลอดไป
๑๔๒ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้าแต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๑๔๓ จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๑๔๔ ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๑๔๕ พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
๑๔๖ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
๑๔๗ ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง เป็นมิ่งขวัญปวงชนชาวไทยตลอดกาล
๑๔๘ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ อยู่เป็นมิ่งขวัญชาวไทยตลอดกาล
๑๔๙ ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๕๐ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:45 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๕๑ ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรง
๑๕๒ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๑๕๓ เมืองไทย ร่มเย็น เป็นหนึ่งได้ เพราะเรามี พ่อหลวงทรงปกครอง
๑๕๔ ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๑๕๕ สร้างความสามัคคีปรองดองเพื่อให้บ้านเมืองสงบสุข
๑๕๖ ในหลวงสละหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๑๕๗ ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๑๕๘ หากเราทุกคนช่วยกันรักษา สถาบันหลักของชาติ โดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๑๕๙ การกระทำความดี ถึงแม้จะเห็นผลช้า แต่ก็ทำให้มีความสุขสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน
๑๖๐ จะเป็นคนดีของชาติ ต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:45 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๖๑ ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อ ของแผ่นดินด้วย
๑๖๒ จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการทำดี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน
๑๖๓ ทรงขจัดปัญหาด้วยโครงการในพระราชดำริ ทั้ง ฝนหลวง เศรษฐกิจพอเพียง
๑๖๔ พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
๑๖๕ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ ราษฎร์สามัคคี เป็นชาติพลี เพื่อแผ่นดิน
๑๖๖ มีบุญล้นของคนไทยที่มีในหลวงเป็นพระประมุขของประเทศ
๑๖๗ พระองค์ทรงเป็นห่วงคนไทย ที่ขาดความสามัคคีกัน
๑๖๘ เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง เชื่อในพระราชดำริ ที่พ่อหลวงทรงสอนไว้
๑๖๙ ในหลวงคือดวงใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
๑๗๐ พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดี ที่ควรนำไปปฏิบัติ

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:46 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๗๑ แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะองค์พระมหากษัตริย์เป็นผู้กอบเรา้เอกราช
๑๗๒ เนื่องในวัน “๕ ธันวามหาราช” ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๑๗๓ เราจะปฏิบัติตามโครงการพระราชดำริ เพราะเป็นที่พึ่งของเกษตรกรคนไทย
๑๗๔ ขอให้พระองค์ฯ เป็นที่ยึดเหนี่ยงจิตใจของเราชาวไทยตลอดกาลเทอญ
๑๗๕ เราจะปกป้อง ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึงของเราชาวไทยตลอดไป
๑๗๖ เรายึดมั่นใน “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อถวายในหลวง
๑๗๗ กองทุนแม่ทำให้ราษฎรแก้ไขปัญหาชุมชนด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน
๑๗๘ โครงการพระราชดำริทำให้ราษฎรที่ยากจนมีรายได้เพิ่มขึ้นและยั่งยืน
๑๗๙ ร่วมกันต่อต้านยาเสพติดเพื่อถวายแด่ ในหลวงของเรา
๑๘๐ พระองค์ทรงให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ด้วยทุนพระองค์เอง

 
ความเห็นที่ 53 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:46 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๘๑ พระองค์ฯ ทรงเป็นที่เคารพสักการะแด่คนทั่วโลก
๑๘๒ ใน ๕ ธันวามหาราช เราคนไทยร่วมทำบุญตักบาตรถวายแด่ในหลวง
๑๘๓ พระองค์ฯ ทรงเป็นผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริง เพื่อแผ่นดินชาวสยาม
๑๘๔ พระองค์ฯ ทรงช่วยเหลือและรับคนป่วยไว้ในพระราชอุปถัมภ์
๑๘๕ เราคนไทยพึงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อหลวง
๑๘๖ แผ่นดินเราอยู่จนถึงทุกวันนี้ก็เพราะใครเป็นผู้กอบเรา้เอกราช
๑๘๗ ทุกโครงการพระองค์ท่าน ล้วนแต่นำมาแก้ไขให้ทันกับสภาวะในปัจจุบัน
๑๘๘ “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นหลักวิชาการที่แยบยล เมื่อปฏิบัติตามแล้วได้ผล
๑๘๙ ข้าพระพุทธเจ้าขอรับใช้ใต้พระบาทตลอดกาลนาน
๑๙๐ เชื่อสายประเพณี ไม่มีกีดกั้น เราคนไทยด้วยกัน

 
ความเห็นที่ 54 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 58 : 14:47 น.  โดย : ร.๑๕๓  

๑๙๑ ขอให้ในหลวงทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ร่มเงาแก่พสกนิกรทั่วหล้า
๑๙๒ ข้าจะจงรักภัคดีต่อแผ่นดิน
๑๙๓ ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้จะอยู่ไกลสักเพียงใด
๑๙๔ จะเกิดชาติไหนเราก็ไทยด้วยกัน
๑๙๕ เกิดทุกชาติ ขอเกิดเป็นคนไทย ใต้เบื้องพระยุคลบาท ขององค์ภูมินทร์
๑๙๖ ขอให้ในหลวงทรงพระเกษมสำราญตลอดไป
๑๙๗ ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ นิรันดร์ เป็นมิ่งขวัญ อันยิ่งใหญ่ ไทยทั้งมวล
๑๙๘ จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป
๑๙๙ ความสามัคคีก่อให้เกิดความมีชัยจงรวมใจเทิกทูนพระราชวงศ์ จงทรงพระเจริญ
๒๐๐ ขอให้ในหลวงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว