Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
เทิดทูนสถาบัน ฉก.ร.๕
โพสเมื่อ : 6 ต.ค. 56 : 09:22 น.  โดย : เทิดทูน ฉก.ร.๕  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 8 ต.ค. 56 : 11:15 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

จะปกป้องชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้เป็นที่พึ่งของเราชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 10:34 น.  โดย : m  

หลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ความซื่อสัตย์ สุจริต จริงใจต่อกัน
" ...ผู้ที่มีความสุจริตและบริสุทธิ์ใจ แม้จะมีความรู้น้อยก็ย่อมทำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมได้มากกว่าผู้ที่มีความรู้ มากแต่ไม่มีความสุจริต ไม่มีความบริสุทธิ์ใจ... " (18 มี.ค.2533)

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 1 พ.ย. 56 : 13:31 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 08:13 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

พระมหากษัตริย์นักพัฒนา มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ต่อพสกนิกร ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยั่งยืนนาน
ข้าพระพุทธเจ้า กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑ มหาดเล็กรักษาพระองค์ฯ

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 8 พ.ย. 56 : 09:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 14 พ.ย. 56 : 13:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:35 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 57 : 15:18 น.  โดย : king  

ล้นเกล้า ชาวไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 3 ก.พ. 57 : 10:44 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยตลอดไป

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 25 ส.ค. 57 : 10:50 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กินดี อยู่ดี เพราะมีพ่อหลวง

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 10:55 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 19 ก.ย. 57 : 11:06 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 16 ต.ค. 57 : 21:53 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 17 ต.ค. 57 : 08:54 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รวมใจภักดิ์ รัก ในหลวง

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 20 ต.ค. 57 : 08:22 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 22 ต.ค. 57 : 08:32 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้ทรงธรรม

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 25 ต.ค. 57 : 20:24 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:54 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:55 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 07:53 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว