Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
ข้อความเทิดพระเกียรติฯ
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 56 : 09:07 น.  โดย : ฝกร.พล.พัฒนา๔  

 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 56 : 09:22 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.21  

เรารักในหลวง

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 21 มี.ค. 56 : 10:22 น.  โดย : ฝ่ายสรรพกำลัง มทบ.๒๑  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ พระชนมายุยิ่งยืนนาน มีพระพลานามัยแข็งแรง เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 16 พ.ค. 56 : 12:06 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  


พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 56 : 11:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 12:53 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:00 น.  โดย : กกร.กร.ทบ.  

จิตใจและความประพฤติที่สะอาดและมีระเบียบ เป็นรากฐานสำคัญของชีวิตทั้งจิตใจทั้งความประพฤติดังนั้นใช่จะเกิดมีขึ้นเองได้ หากแต่จำต้องฝึกหัดอบรมและสนับสนุนส่งเสริมกันอย่างจริงจังสม่ำเสมอ นับตั้งแต่บุคคลเกิด ดังที่มนุษย์ไม่ว่าชาติใดภาษาใด ได้เฝ้าพยายามกระทำสืบต่อกันมาทุกยุคทุกสมัย ทั้งนี้เพื่อให้สามารถรักษาตัวและมีความสุข ความสำเร็จในการครองชีวิต ทั้งให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ ด้วยความผาสุกสงบ พระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว...

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:30 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 18 มิ.ย. 56 : 13:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 11:36 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 11:41 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 11:42 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 11:57 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 12:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 12:04 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 19 มิ.ย. 56 : 12:05 น.  โดย : กรม ทพ 41  

ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 56 : 14:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 5 ก.ค. 56 : 10:17 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 17 ก.ค. 56 : 09:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 56 : 10:43 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดินดี ด้วยพระบารมีของทั้ง ๒ พระองค์

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 56 : 09:05 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

"เรารักพ่อหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ"

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 56 : 09:08 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 2 ส.ค. 56 : 10:32 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 6 ก.ย. 56 : 07:02 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 9 ก.ย. 56 : 10:07 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 11 ก.ย. 56 : 09:52 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 56 : 13:19 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

อย่านะอย่าเอาสถาบันฯมาพูดเล่น/­พูดมัว ๆ...ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ...

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 17 ก.ย. 56 : 09:25 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 6 พ.ย. 56 : 11:21 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ องค์ราชัน

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 7 พ.ย. 56 : 10:04 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 56 : 08:18 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 56 : 08:17 น.  โดย : ร.๑ พัน.๒ รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวน
และขอให้พระองค์ทรงพระกระเสมสำราญ

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 56 : 07:37 น.  โดย : ร.๑ พัน๒ รอ  

พสกนิกรทุกหมู่เหล่าพร้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
ในหลวงพระองค์ท่านทรงเป็นนักปราชญ์,นักพัฒนา,นักปกครองผู้ยิ่งใหญ่

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 15 ม.ค. 57 : 11:05 น.  โดย : กบร.ศป.  

๑๓.พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 07:14 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

กษัตริย์ผู้เป็นต้นแบบ

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 13:50 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมาย ช่วยไทยรักสามัคคี

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:00 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.๔  

ทรงพระปรีชาสามารถ

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 27 ต.ค. 57 : 14:09 น.  โดย : นศท.ณฐกฤต  

พระองค์เปรียบเสมือนดวงใจของชาวไทย และชาวไทยก็เปรียบเสมือนดั่งดวงพระหฤทัยของพระองค์ พระองค์ไม่เคยบ่นแม้เหน็ดเหนื่อยพระวรกาย ลูกคนนี้ขอน้อมถวายความจงรักภักดี

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 11 พ.ย. 57 : 10:42 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 13 พ.ย. 57 : 07:53 น.  โดย : ฝกบ.ศปภอ.ทบ.๔  

ความจงรักภักดีต่อสถาบันอันสูงสุด ถือว่าเป็นหน้าที่หนึ่งของคนไทยทุกคน

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 57 : 15:13 น.  โดย : ฝกร.ศปภอ.ทบ.4  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 6 ม.ค. 59 : 09:55 น.  โดย : กยก.มทบ.๔๓  

๑. ขอพระองค์ทรงพระเกษมสำราญ พระวรกายและพระหฤทัย ยิ่งยิ่งขึ้นไป
๒. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๓. ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔. ร้อยรัดร้อยล้านดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๕. ยามแผ่นดินเป็นไฟ ธ ทรงนำเมืองไทยฟันฝ่า เป็นมิ่งขวัญประชา พระราชาแห่งจักรี วงศ์
ทรงลำบากตรากตรำ นำประเทศให้ธำรง พระบารมีสูงส่ง ทุกพระองค์ปกเกล้า ชาวไทย
๖. หยาดเหงื่อพ่อ รินหลั่ง ดั่งสายฝน แม้เหนื่อยหนัก ต้องทน เพื่อลูกหลานให้ทวยราษฎร์ ประชา ได้ชื่น
บาน ท่านทรงงาน เสียหยาดเหงื่อ ก็เพื่อเรา
๗. กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย ขอให้ในหลวงของปวงชนชาวไทย จงทรง มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง อยู่เป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยยิ่งยืนนานตลอดไป
๘. .สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
๙. ไม่มีแผ่นดินไหนที่อบอุ่นเท่าประเทศไทยเพราะเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระเมตาต่อราษฎรทุกหมู่เหล่ามาตั้งแต่อดีตจนตราบถึงวันนี้
๑๐. ข้าพเจ้าจักรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์จนกว่าชีวิติจะหาไม่
๑๑. เรารักและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๒. ด้วยพระบารมีของพระองค์เราจึงอยู่ได้มาถึงทุกวันนี้ ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๓. พระองค์เปรียบเหมือนสมสติเทพที่ลงมาช่วยปัดเป่าภัยให้คนไทย
๑๔. ขอให้พระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่แข็งแรง และทรงพระเจริญ
๑๕. เป็นบุญเจิดจรัสทั่วนภา ทรงช่วยคิดทรงช่วยค้นและศึกษา พระบิดาของชาติไทยใจสามัคคี
๑๖. จะตอบแทนคุณตราบเท่าชีวิตมี เอ่ยวจีว่า “รักพ่อ”
๑๗. ขอพระองค์พระเจริญยิ่งยืนนาน เป็นมิ่งขวัญแก่ประชาชนชาวไทยตลอดนานแสนนาน
๑๘. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ทรงหายจากอาการพระประชวร
๑๙. ทั่วโลกยกย่องชื่นชมยินดีกับบารมีของล้นเกล้าทั้ง ๒ พระองค์ ทรงพระเจริญ
๒๐. พระองค์ทรงมีแนวพระราชดำริด้านการเกษตรเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร มากมาย
๒๑. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๒๒. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในการเป็นพลเมืองไทย ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์
๒๓. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจสร้างชาติไทยให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดในโลก
๒๔. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๒๕. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๒๖. จะจงรักภักดีแด่พระองค์ตลอดไป
๒๗. พระบารมีปกป้องปวงชนชาวไทย
๒๘. ๘๘ พรรษามหาราชขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๒๙. ราชันราชินีบารมีคู่แผ่นดินไทยตลอดไป
๓๐. เป็นพลังของแผ่นดิน ทุกถิ่นเทศพระปกเกศ คุ้มเกล้า เราทั้งผองหกสิบล้าน ดวงใจ ไทยปรองดอง ธ ทรงครอง ราชย์รวมหกสิบปี
๓๑. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๓๒. พระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ไทรในนภา
๓๓. ข้าพเจ้าสำนึกในบุญคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ที่ทรงงานทุกอย่างเพื่อคนไทยมาโดยตลอด
๓๔. ธ ทรงเป็นพระมิ่งขวัญอันยิ่งใหญ่
๓๕. พระองค์ทรงเป็นหลักชัยอันสูงค่า
๓๖. พระบารมีเหนือกษัตริย์ใดในหล้า ทรงดำริสิ่งมีค่ามหาศาล ยอมสละทุกสิ่งเพื่อกิจการ ให้ทวยราษฏร์ทั่วทุกย่านได้ร่มเย็น
๓๗. ทรงเป็นทุกลมหายใจของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๓๘. พระเมตตายิ่งใหญ่เหนือคำสื่อภาษา พระบารมีแผ่ไพศาลทั่วฟ้าจบดิน สถาบันพระมหากษัตริย์จงเสถียรยิ่ง เหนือแผ่นดินไทย
๓๙. พระองค์ทรงทุ่มพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญตลอดไป
๔๐. เอกราชของชาติไทยที่มีมาถึงทุกวันนี้ได้เพราะ “พระบารมีของในหลวง” และ “ความสามัคคี” ของคนไทยทุกคน ขอเชิญชาวไทยจงร่วมกันถวายความจงรักภักดีแด่พ่อหลวงเพื่อชาติไทยของเรา เพื่อในหลวงของเรา
๔๑. ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหา ด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ
๔๒. ต้นแบบกตัญญู ประจักษ์อยู่ทุกสมัย พลังของแผ่นดินไทย พลังใจไทยประชา ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
๔๓. พระองค์ทรงเป็นจอมทัพไทยที่ทำให้ไพร่ฟ้าประชาชนอยู่กันอย่างผาสุก ทรงยอมที่จะตรากตรำพระวรกายเพื่อประชาชนมาตลอดเวลาของพระองค์ท่าน
๔๔. พระเอยพระโอบเอื้อ อารี พระกอปรพระกรณี หนักอึ้ง พระบุญพระบารมี แผ่ทั่ว ไทยนา พระห่วงปวงชนซึ้ง สุดพ้นรำพัน
๔๕. ดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจไทยทั่วหล้า พระเมตตาแผ่ไปไม่รู้สิ้น ปวงประชาแซ่ซ้องก้องแผ่นดิน องค์ราชัน
นวมินทร์ทรงพระเจริญ
๔๖. ลูกกำเนิดเกิดบนดินถิ่นพ่อนี้ ใต้ร่มพระบารมีลี้ลมฝน จนเติบใหญ่ได้เรียนรู้สู้เลี้ยงตน องค์ภูมิพลคือมิ่งขวัญมั่นแรงใจ
๔๗. พระคือองค์พระทรงธรรมมิ่งขวัญรัฐ บรมกษัตริย์ขัตติยาเทวาสวรรค์ คือในหลวงผู้ห่วงใยไทยทุกวันชนทุกชั้นจึงจงรักและภักดี
๔๘. ซ้องพระนามภูมิพลอดุลยเดช ทรงปกเกศปกเกล้าเราทั่วหล้า โลกเลื่องลือคือกษัตริย์นักพัฒนา สถิตย์สง่ายิ่งดำรงวงศ์จักรี
๔๙. เราพี่น้องผองไทยภูมิใจยิ่ง พ่อเป็นมิ่งขวัญชาติปราชญ์ยิ่งใหญ่ ลูกขอกราบแทบบาทด้วยอวยพรชัย เทพทั่วไทยโปรดคุ้มครองพ่อของเรา
๕๐. ทีฆายุโกโหตุมหาราชา สรวมชีวาถวายเป็นราชพลี ร่วมใจภักดิ์รู้รักสามัคคี น้อมถวายราชสดุดีทรงพระเจริญ
๕๑. สายพระเนตรยาวไกลไปทั่วหล้า ฟังประชาราษฎร์แจ้งทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือเกื้อสุขทุกตำบล มิ่งมงคล้นฟ้าพระบารมี
๕๒. ขอเดชะพระบารมีที่ทรงสร้าง เป็นแนวทางทรงวางไว้ในกาลก่อน เหล่าปวงข้าพร้อมกันก้มประนมกร ถวายพระพรขอพระองคทรงพระเจริญ
๕๓. ทุกบุปผามาลัยคือใจราษฎร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน พระคือบิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
๕๔. ร้อยรักดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
๕๕. พระราชกรณียกิจแม้ทรงหนัก มิทรงพักหากปัญหาจะต้องไข ยามสิ้นเรื่องที่ราษฎรต้องร้อนใจ โครงการใหม่ทรงริเริ่มเสริมภูมิปัญญา
๕๖. แหลมทองจะเป็นไฟ หากชาติไทยไร้ราชัน
๕๗. แผ่นดินแล้ง น้ำท่วมนอง พ่อมองเห็น ลูกขัดแย้ง แย่งอำนาจ ชาติลำเค็ญ พ่อยังเป็นผู้ชี้แนว ให้แคล้วภัย อยากให้พ่อแย้มสรวล ทบทวนคิด เศรษฐกิจพอเพียง เอาเยี่ยงได้ ทั้งประหยัดได้ประโยชน์ จดใส่ใจ ธรรมชาติรักษาไว้ ไทยอยู่ยืน
๕๘. สายพระเนตรยาวไกลไปทั่วหล้า ฟังประชาราษฎร์แจ้งทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือเกื้อสุขทุกตำบล มิ่งมงคลล้นฟ้าพระบารมี
๕๙. โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นโครงการที่มีประโยชน์อย่างยิ่งของประเทศ
๖๐. ขอให้คนไทยทุกคนมีความภาคภูมิใจ ในความเป็นพลเมืองของพระองค์
๖๑. เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก
๖๒. ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นมีชาติมีประเทศอันตั้งเป็นอิสรเสรีมาช้านาน
๖๓. สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี
๖๔. ในหลวงพระ องค์ทรงเป็นองค์ประมุขแผ่นดินทองของพระบวรพุทธศาสนาและทุกศาสนาในประเทศ
๖๕. สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๖๖. ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคีมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้
๖๗. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย
๖๘. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงไม่ย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใด ไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด
๖๙. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนาเพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด
๗๐. เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ
๗๑. ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน
๗๒. พระองค์ทรงมีแนวทางพระราชดำริในการพึ่งตนเองเพื่อให้สามารถดำรงชีพอยู่ได้อย่างอิสระ มั่นคงและสมบูรณ์
๗๓. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำริเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแนวทาง ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง
๗๔. ราจงน้อมนำราชดำรัส ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
๗๕. ในหลวงพระองค์ทรงหลั่งหยาดเหงื่อเพื่อคนไทย ให้มีความผาสุก
๗๖. ถ้าเราไม่เคารพรักในสถาบันชาติแล้ว ความปั่นป่วนระส่ำระสายก็จะเกิดตามมา
๗๗. ประวัติศาสตร์สอนให้เรารู้ว่าชาติใดขาดสามัคคีธรรมจะสูญเสียย่อยยับอับปางไปในที่สุด
๗๘. เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี
๗๙. หากเราทุกคนช่วยกันรักษาสถาบันหลักของชาติโดยทั่วกันจะช่วยให้บ้านเมืองมีความปกติเรียบร้อยได้
๘๐. จะเป็นคนดีของชาติต้องรักเคารพยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ
๘๑. ปัญหาของชาติ เราคนไทยทุกคนต้องร่วมใจกันแก้ มิใช่มาซ้ำเติมหรือทำลาย
๘๒. ความเสียหายของชาติจะบานปลายถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๘๓. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยได้ร่มเย็นและเป็นไทย
๘๔. หากเราเคารพยึดมั่นยึดถือในสิ่งที่ดีเราก็จะได้สิ่งดี ๆ
๘๕. พระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อให้ราษฎรของพระองค์ มีความร่มเย็นเป็นสุข
๘๖. ทุกข์ของประชาชน คือ ทุกข์ของพ่อของแผ่นดินด้วย
๘๗. ในหลวงของเราทรงเป็นมหาราชผู้ทรงธรรม ย่อมนำความเจริญร่มเย็นมาสู่ปวงชนชาวไทยผู้มีความจงรักภักดีอย่างแท้จริง
๘๘. ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์ประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ
๘๙. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๙๐. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณา
๙๑. เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดินหากสิ้นกษัตริย์
๙๒. พระองค์ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๙๓. ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๙๔. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
๙๕. หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเราอีกเลย
๙๖. พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพี่อให้ชาติไทยเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืนยันคงสถาพรสืบไป
๙๗. เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
๙๘. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ ทรงเสด็จไปบำรุงสุขให้กับราษฎรของพระองค์ทุกพื้นที่
๙๙. พระองค์ทรงเป็นผู้นำตามแนวทางพระราชดำริให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
๑๐๐. หากเรารักษาสถาบันสูงสุดของเราไว้ เราก็จะรักษาแผ่นดินอันเป็นที่รักยิ่งและหวงแหนของเราไว้ได้
๑๐๑. โครงการพระราชดำริ ทุกโครงการเป็นโครงการที่ขจัดความเดือดร้อนและนำความผาสุกมาสู่ปวงชน
๑๐๒. พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
๑๐๓. พระองค์ทรงเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประแซ่ซ้องสรรเสริญ
๑๐๔. สถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ จะอยู่คู่ประเทศไทยต่อไป
๑๐๕. ชาติไทยรุ่งเรืองอยู่เป็นเมืองของไทย และคู่กษัตริย์ไทยตลอดไป
๑๐๖. ขอเชิญปวงชนชาวไทยทุกคนน้อมนำพระดำรัสของในหลวงมาปฏิบัติด้วย
๑๐๗. จงสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของท่านพ่อหลวงด้วย
๑๐๘. ภูมิใจที่เกิดเป็นคนไทย ร้องเพลงชาติไทย
๑๐๙. พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนของปวงประชา ขออย่าให้ระคายเคืองแม้เบื้องพระบาท
๑๑๐. เราจะธำรงไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
๑๑๑. ข้าขอมอบกายถวายชีวีนี้แด่พระบารมีล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์
๑๑๒. เหล่าทวยราษฏร์ น้อมอภิวาทวันทาพระคุณพ่อหลวง
๑๑๓. คนไทยรักกัน สามัคคีกัน เพื่อพ่อหลวง
๑๑๔. รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน
๑๑๕. เป็นทั้งประมุขและปิตุเลศ นรเทิด ณ เกศี
๑๑๖. ในหลวงพระราชทานโครงการต่าง ๆ ที่มีคุณประโยชน์แก่ชาวไทย
๑๑๗. สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นยิ่งกว่าแม่แผ่นดินไทย
๑๑๘. ทุกพระองค์ไม่มีคำว่าหยุดพระราชกรณียกิจ เพื่อชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สงบสุข
๑๑๙. เราเป็นไทยอยู่ได้เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์ของชาวไทยทั้งปวง
๑๒๐. ตลอดระยะเวลากว่า ๖๐ ปี ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทย แม้จะต้องเสด็จฯ ไปในท้องถิ่นทุรกันดารอันห่างไกลก็มิย่อท้อ ทรงยอมทนลำบากตรากตรำพระวรกายแสดงให้เห็นถึงน้ำพระราชหฤทัยอันยิ่งใหญ่ ที่ประกอบด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น
๑๒๑. พระองค์ทรงมีความสม่ำเสมอในการประกอบพระราชกรณียกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของปวงชนชาวไทย
๑๒๒. โครงการในพระราชดำรินานัปการที่พระองค์ทรงก่อกำเนิดล้วนเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกรทั่วทั้งแผ่นดิน
๑๒๓. การทรงงานหนักด้วยพระวินิยะอุตสาหะนั้น เป็นที่ประจักษ์และตราตรึงอยู่ในหัวใจของปวงประชาทุกหมู่เหล่า
๑๒๔. พระทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็น " ศรัทธาแห่งแผ่นดิน" อย่างแท้จริง
๑๒๕. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
๑๒๖. รักพ่อเชื่อฟังพ่อก็อยู่รอดโดยปลอดภัย รักไทยหวงแหนไทยรักษาชาติ ศาสน์ ราชัน
๑๒๗. ความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เท่านั้นที่จะทำให้ไทยสงบร่มเย็นได้ ด้วยตัวแทนของคนไทยทุกคนทุกชนชั้น ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ทรงพระเจริญมีพระชนม์มายุยังยืนนานเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยทุกหมู่เหล่า
๑๒๘. ปวงชนชาวไทย ศรัทธาในความห่วงใยของพระองค์ ขอจงทรงพระเจริญ
๑๒๙. หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อเพื่อชาวไทย
๑๓๐. การกระทำความดีเสมอ พึงละเว้นการทำชั่วเพื่อพ่อของเรา
๑๓๑. ประดุจดั่งร่มโพธิ์ที่ปกเกล้า น้ำพระทัยดั่งสายน้ำไม่เหือดหาย ทรงแบบอย่างพระประมุขเลื่องลือไกล ปวงชาวไทยขอน้อมรับด้วยภักดี ขอทรงพระเจริญพระพลามัยแข็งแรง
๑๓๒. สานใจให้ชาติรุ่ง สานใจให้ชาติเจริญ แล้วรวมใจเป็นหนึ่งเพื่อพ่อของเราเอง
๑๓๓. ในหลวงพระองค์ทรงไม่ละทิ้งประชาชนของพระองค์ แม้พระองค์จะทรงงานหนักและเหนื่อยมานาน
๑๓๔. ยามวิกฤติพ่อช่วยไว้ ยามทุกข์ใจพ่อปลอบขวัญ นิจนิรันดร์ตลอดไป
๑๓๕. ชาติไทยเรืองนาม ด้วยพระปรีชาสามารถของกษัตริย์ไทย
๑๓๖. สำนึกน้อมบังคมบาทกษัตริย์ไท้ สำนึกในกรุณาธิคุณอุ่นเกศา สำนึกน้อมองค์ภูมิพลมหาราชา สำนึกในเมตตาประชาชน
๑๓๗. มิ่งมหามงคลชนทั้งชาติ ขอประกาศไท้องค์พระทรงศรี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกแหล่งหล้าทั่วธานี ขอบารมีคุ้มองค์พระทรงธรรม
๑๓๘. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจักพรรณนา
๑๓๙. สองพระหัตถ์ปัดทุกข์แผ่สุขชาติ สองพระบาทเบิกทางกระจ่างผล น้อมใจภักดิ์นบจักรีภูมิพล บุญเหลือล้นที่เกิดในร่มใบบุญ
๑๔๐. แด่เหนือหัวภูมิพลองค์เกริกไกร ให้ทรงเป็นพระมิ่งขวัญไทยนิรันดรกาล
๑๔๑. คือจอมทัพ จอมไทย จอมใจราษฎร์ คือขวัญชาติ ขวัญประชา นราศัย รอยพระบาท สร้างชีวิต สร้างจิตใจ พระกรณียกิจ น้ำพระทัย ชัยพัฒนา ศุภวาร ๖๐ ปี ที่ครองราชย์ นานาชาติ เทิดพระเกียรติ ไปทั่วหล้า ถวายนาม “องค์กษัตริย์ นักพัฒนา” สมญาภูมิพลังสร้างแผ่นดิน
๑๔๒. สองพระหัตถ์ปัดเป่าบรรเทาทุกข์ สองพระบาทดั้นบุกทุกแห่งหน สองพระเนตรแลไกลดุจสายชล หนึ่งพระทัยเปี่ยมล้นพระกรุณา
๑๔๓. สละสุขส่วนพระองค์ทรงงานหนัก เป็นแบบหลักสร้างพื้นฐานการศึกษา ด้อยโอกาส...ขาดสิ่งใด...แม้ภัยมา พระเมตตา...โครงการหลวงช่วยปวงชน
๑๔๔. ปฐพีพื้นดินที่เคารพ ขอน้อมนบพระบิดาของชาติไทย ผู้สั่งสอนกายาและจิตใจ ขอเทิดไท้พระมิ่งขวัญองค์ราชันย์
๑๔๕. พระราชกรณียกิจแม้ทรงหนัก มิทรงพัก.....หากปัญหาจะต้องไข ยามสิ้นเรื่องที่ราษฎรต้องร้อนใจ โครงการใหม่ทรงริเริ่มเสริมภูมิปัญญา
๑๔๖. สายพระเนตรยางไกลไปทั่วหล้า ฟังประชาราษฎร์แจ้งทุกแห่งหน ทรงช่วยเหลือเกื้อสุขทุกตำบล มิ่งมงคลล้นฟ้าพระบารมี
๑๔๗. ขอเดชะพระบารมีที่ทรงสร้าง เป็นแนวทางทรงวางไว้ในกาลก่อน เหล่าปวงข้าพร้อมกันก้มประนมกร ถวายพระพรขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๔๘. ทุกบุปผามาลัยคือใจราษำร์ ภักดีบาทองค์บพิตรเป็นนิจสิน พระคือบิดาข้าแผ่นดิน ร่วมร้อยรินมาลัยถวายพระพร
๑๔๙. ภูมิพลมหาราชปราชญ์ปรีชา ขอวันทาน้อมกายถวายพระพร พระคุณอื่นดื่นฟ้ามหาสมุทร ไม่สูงสุดเท่าบพิตรอดิศร
๑๕๐. ไม่มีราชาชาติไหน ที่ทรงดำเนินท่องไปตามภูเขาลำเนาไร ตามที่ทุรกันดาร ในมือซ้ายถือแผนที่ สะพายกล้อง เพื่อเยี่ยมเยียนราษฎร ถามถึงปัญหาสารทุกข์ ทั้งเหนือใต้ออกตก
๑๕๑. เป็นบุญเหลือล้นที่ได้เกิดมาเป็นข้าในใต้เบื้องฝ่าละอองธุลีพระบาท ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๑๕๒. พระบารมีแผ่ปกคุ้มไพศาล เปรียบสารธารอมฤตหล่อล้า ดั่งแสงทองนำทางชาวประชา เหล่าข้าพระพุทธเจ้าขอสดุดี
๑๕๓. แหลมทองจะเป็นไฟหากชาติไทยไร้ราชัน จะมีแต่การฆ่าฟันเพื่อห้ำหั่นและแย่งชิง สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ
๑๕๔. ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาท ภัทรมหาราชชาติสยาม ทรงสถิตสฤษฎ์สุขทุกเขตคาม สมพระนามพ่อหลวงของปวงชน
๑๕๕. พระทรงนำปวงประชาให้ผาสุข พระทรงปลุกแรงไทยให้เดินไหว พระทรงนำพาประเทศก้าวต่อไป ลูกหลานไทยใจภักดิ์รักสดุดี
๑๕๖. เราต้องขวนขวายในการดำเนินชีวิต อันประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม และสังคมที่ดีให้ได้
๑๕๗. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต ซึ่งเป็น รากฐานความมั่นคงของแผ่นดิน
๑๕๘. พระองค์ ทรงเป็นพระบริหารพัฒนาทุกแขนงเพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคง ถาวรอย่างแท้จริง
๑๕๙. ขอน้อมเกล้าถวายพระพรองค์พ่อหลวงแห่งแผ่นดินสยามทรงพระเจริญ พระองค์ทรงเป็นแรงผลักดันให้พวกเราช่วยกันต่อต้านพวกรกแผ่นดิน
๑๖๐. กระผมขอเชิดชู และขอถวายพระพร ในหลวงทรงพระเจริญ
๑๖๑. เราชาวไทยจงร่วมใจกันถวายความจงรักภักดีให้กับในหลวงของเรา
๑๖๒. พระคุณพ่อของแผ่นดิน ล้นเหลือสิ้นจะพรรณนา เราคงจะสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน หากสิ้นกษัตริย์
๑๖๓. พระองค์ ทรงเป็นมหาราชของการปกครองแผ่นดินโดยธรรม ปวงชนชาวไทยไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด มีสุขเสรีอยู่บนผืนแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองภายใต้ร่มพระบารมีในองค์พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ
๑๖๔. พระองค์ทรงเป็นพระมหาบพิตรที่สถิตในดวงใจของ ปวงประชา หากสิ้นชาติ สิ้นแผ่นดิน สิ้นกษัตริย์ เราจักไม่มี อะไรเหลือไว้เป็นมรดกของลูกหลานไทยเรามากเลย
๑๖๕. เราเกิดเป็นไทยสมใจ ภาคภูมิใจในความเป็นเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยเราจงร่วมใจรักษาความเป็นไทยไว้ให้ยั่งยืนยง
๑๖๖. เกิดเป็นไทยแล้วไม่รักกันใครจะมารักเรา ชาติไทยจงเจริญ รักและเชิดชูสถาบันกษัตริย์
๑๖๗. ลูกไม่มีของชิ้นใหญ่จะให้พ่อ ลูกไม่มีเงินมากพอจะเสกสรร ลูกไม่มีทั้งเพชรทองของกำนัล ลูกไม่มีเงินร้อยพันมาวางกอง ลูกมีเพียงคำปฏิญาณที่ซื่อสัตย์ เป็นของขวัญ---พอแก้ขัด---ตอบสนอง ---ลูกจะดี---ลูกจะเก่ง---จะปรองดอง เป็นของขวัญ---ใส่กล่อง...ให้พ่อเอย
๑๖๘. ครอบ ครัวของผมเป็นคนไทย เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย รู้ว่ากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงห่วงใย พสกนิกรไทยทุกๆคน ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
๑๖๙. อาเศียรวาทเบื้องบาทองค์ภูมิพล ทรงครองชาติครองชนพ้นกาลสมัย ทุกย่างพระบาทประกาศก้อง เพื่อผองไทย ทรงครองธรรมนำชัยเพื่อปวงชน
๑๗๐. แปดสิบปีทรงครองราชย์และครองชน กี่พระชันษาผ่านพ้นกาลสมัย กี่ปีสร้างให้สุขทุกถิ่นไทย แปดสิบปีทรงสร้างชัยแก่ไทยนิรันดร์

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 59 : 01:01 น.  โดย : กองพลทหารราบที่๑๕  

๑. ชาติไทยพ้นวิกฤตได้
๒. พระบารมี แผ่ปกคลุมไฟศาล เปรียบสายธาร อมฤตหล่อหล้า ดั่งแสงทอง นำทางชาวประชา
๓. พระองค์ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎรทุกพื้นที่ของประเทศไทย
๔. ทรงส่งเสริมอาชีพเกษตรกร
๕. ทรงประหยัด
๖. ทรงส่งเสริมการศึกษา
๗. ทรงส่งเสริมด้านวิทยาสาสตร์
๘. ทรงมีโครงการต้านยาเสพติด
๙. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๐. ทรงเป็นแบบอย่างให้คนรุ่นใหม่ได้ดู
๑๑. ทรงทำนาเอง
๑๒. ทรงเห็นการไกล
๑๓. ทรงช่วยเหลือผู้ป่วย
๑๔. ทรงแก้ปัญหาน้ำท่วมใน กทม.
๑๕. ทรงให้แนวทางแก้ปัญหาจราจร
๑๖. ทรงห่วงใยราษฎรทุกหมู่เหล่า
๑๗. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๑๘. ทรงเป็นแบบอย่างไปทั่วโลก
๑๙. ทรงไม่ย่อท้อ
๒๐. ทรงให้ทุกคนเป็นคนดี
๒๑. ทรงดูห่วงความเดือดร้อนของประชาชน
๒๒. ทรงสร้างเครื่องบำบัดน้ำเสียด้วยพระองค์เอง
๒๓. ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยเหลือคนยากจน
๒๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำเสีย
๒๕. ทรงแก้ปัญหาเรื่องน้ำท่วมและภัยแล้ง
๒๖. ทรงลำบากพระวรกายเพื่อปวงชนชาวไทย
๒๗. ทรงมีวิสัยทัศน์กว้างไกล
๒๘. ทรงเป็นนักประดิษฐ์
๒๙. ทรงใช้พลังงานอย่างประหยัด
๓๐. ช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย
๓๑. ทรงเป็นนักวิจัย
๓๒. ทรงเป็นสถาบันหลักของชนชาวไทย
๓๓. ทรงไม่ทอดทิ้งประชาชน
๓๔. ทรงตั้งโครงการพระราชดำริบำบัดน้ำ
๓๕. ทรงส่งเสริมการเลี้ยงโคนม
๓๖. ทรงอนุรักสัตว์ป่า และป่าไม้
๓๗. ทรงเป็นแบอย่างแก่ปวงชนชาวไทย
๓๘. ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม
๓๙. ทรงช่วยเหลือผู้ยากไร้
๔๐. ทรงเป็นแบบอย่างสำหรับทุกคน
๔๑. ทรงดำริให้ปลูกป่าเพื่อรักษาน้ำ
๔๒. ทรงสนับสนุนกิจการเกษตรพอเพียง
๔๓. พัฒนาการเกษตร
๔๔. ทรงพัฒนาแหล่งน้ำ
๔๕. ทรงเลี้ยงโคนม
๔๖. ทรงแปรรูปนมโค
๔๗. ทรงเน้นให้ราษฎรปลูกป่าลดภาวะโลกร้อน
๔๘. ทรงเป็นห่วงประชาชน
๔๙. ทรงปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๕๐. ทรงให้อยู่ในความไม่ประมาท
๕๑. ทรงพระราชทานถุงยังชีพเมื่อราษฎรประสบภัย
๕๒. ทรงสร้างเขื่อนเพื่อการเกษตร
๕๓. ทรงสถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ
๕๔. ทรงแก้ทุกข์ของประชาชน
๕๕. ทรงอดทนเพื่อชาวไทย
๕๖. ทรงเสด็จทรงงานต่างประเทศเพื่อนำความรู้ทุกด้านพัฒนาประเทศไทย
๕๗. ทรงสนับสนุนราษฎรรักษาป่า แม่น้ำลำธาร
๕๘. ทรงทำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขด้วยพระบารมี
๕๙. ทรงไปทุกที่ที่มีความเดือดร้อน
๖๐. ทรงสร้างงานให้ประชาชนมีอาชีพ
๖๑. พระองทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน
๖๒. ทรงมีความพอเพียงพออยู่พอกินวิถีไทย
๖๓. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่แข็งแรง
๖๔. การไม่เห็นแก่เป็นประโยชน์เล็กน้อยก็เป็นประโยชน์สำหรับประเทศชาติได้
๖๕. ฝายกันน้ำเป็นสิ่งที่ทำให้ป่าสมบูรณ์
๖๖. ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นที่รักของพสกนิกรชาวไทย
๖๗. จากความแห้งแล้งกลายเป็นความชุ่มชื้น จากพื้นทรายกลับกลายเป็นดิน
๖๘. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
๖๙. เกียรติคุณขจรไกลขอพระองค์ทรงพระเจริญ
๗๐. ด้อยขาดสิ่งใดแม้ภัยมาโครงการในหลวงช่วยปวงชน

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว