Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
เกาะเสม็ด เกาะช้าง บ้านพักพัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
[1]  
โครงการหลวง ท่องเที่ยวอย่างรุ้คุณค่า 38 แห่ง
โพสเมื่อ : 5 ธ.ค. 51 : 17:54 น.  โดย : Neo  


 
ความเห็นที่ 1 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:00 น.  โดย : Neo  


ประวัติโครงการหลวง
---------------------
จากการ เสด็จแปรพระราชฐานมายัง
พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมเยือนทุกข์สุขของราษฎรในภาคเหนือทุกปีพระบาทสมเด็จ
ีพระเจ้าอยู่หัวฯทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎร
ชาวไทยภูเขาที่ยังนิยมปลูกฝิ่นเพื่อหารายได้ยังชีพพระองค
์ทรงรับทราบถึงปัญหาดังกล่าวที่จะเป็นอันตรายต่อประเทศ
ชาติ
สืบเนื่องมาจากความทุกข์ยากของราษฎร และการขาดแคลนที่ดินทำกินขาดความรู้ในด้านการเกษตร ตามที่ตลาดต้องการขาดความรู้ในการป้องกันรักษาที่ดินให้ เสื่อมโทรมอีกทั้งยังไม่มีการปรับปรุงบำรุงดินให้ดีอยู่เสมอ ตลอดจนยังขาดเส้นทางคมนาคม ที่จะสามารถส่งผลผลิตสู่ตลาดและยังด้อยความรู้ในด้าน
การตลาด จากที่กล่าวมากนี้ทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่า การทำไร่เลื่อนลอยเพื่อหาที่ดินที่อุดมสมบูรณ์ เราจึงต้อง
สูญเสีย ป่าไม้และทรัพยากรไปเป็นจำนวนมาก

ในปี พ.ศ.2512 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จึงได้ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค
์จัดตั้ง “โครงการหลวง” ขึ้น เพื่อช่วยประสานงานกับหน่วยราชการต่างๆ เพื่อเร่งรัดดำเนินการ แก้ไข ปัญหาชาวเขาอย่างรีบด่วนโดยมี มจ.ภีศเดช รัชนี เป็นผู้รับสนองพระราชดำริ และนำมาปฏิบัติ โดยดำรงตำแหน่ง องค์อำนวยการโครงการฯ ซึ่งมีชื่อเรียกโครงการนี้ในสมัยเริ่มงานครั้งแรกว่า “โครงการหลวงพัฒนาชาวเขา” หรือ “โครงการหลวงพัฒนาภาคเหนือ ” ส่วนคณะผู้ทำงานจากหน่วยงานต่างๆ ที่อาสาสมัครออกไปทำการส่งเสริมช่วยเหลือชาวไทยภูเขาในวันหยุดราชการ
หรือวันอาทิตย์ จะเรียกงานนี้ว่า “โครงการเกษตรหลวงในพระบรมราชานุเคราะห์” และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อให้เหมาะสมอีกครั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 เป็น “โครงการหลวง”
โครงการหลวง มีงานหลักเพื่อสนองพระราชดำริ 4 ขั้นตอน คือ งานวิจัย งานส่งเสริม งานพัฒนาที่ดิน งานพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม กรมพัฒนาที่ดินได้เข้ามาร่วมอย่างจริงจัง
ในปี 2519 โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้เสด็จ พระราชดำเนินไปที่บ้านทุ่งเรา
อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ และทรงมีพระราชดำริ “พื้นที่นี้สมควรที่จะเข้าทำการพัฒนาและจัดที่ดินให้ราษฎรและชาวเขาเข้าทำกินเป็นหลัก แหล่งถาวร”โดยขอให้หน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมป่าไม้ กรมพัฒนาที่ดิน กรมส่งเสริมการเกษตร กรมชลประทาน กรมวิชาการเกษตร เข้าร่วมดำเนินงาน พัฒนาที่ดินซึ่งรับผิดชอบงานพัฒนาที่ดิน จึงได้ส่งเจ้าหน้าที่จาก กองบริรักษ์ที่ดิน กองสำรวจดิน กองสำรวจดิน กองจำแนกที่ดิน ทั้งนี้โดยใช้งบประมาณจากกองบริรักษ์ที่ดินเป็นบางส่วน และรับเงินสมทบจากโครงการอีกจำนวนหนึ่ง

ในปี พ.ศ. 2522 กรมพัฒนาที่ดิน ได้มีงบประมาณเพื่อดำเนินการ โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า โครงการพัฒนาที่ดินชาวเขาเป็นของโครงการเอง โดย มจ. ภีศเดช รัชนี องค์อำนวยการโครงการหลวง ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณ ขอให้สนับสนุนโครงการหลวง โดยจัดงบประมาณให้แก่โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน เป็นการเฉพาะดังนั้นโครงการจึงเริ่มได้รับงบประมาณ และเครื่องจักรกลจากรัฐบาลมาเพื่อปฏิบัติงานสนองพระราชดำริให้ลุล่วงไปด้วยดี
ในปี พ.ศ. 2527 โครงการหลวงพัฒนาที่ดิน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง ภาคเหนือ” สังกัดสำนักงาน พัฒนาที่ดินเขต 6 ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีลักษณะการดำเนินงานเรียกว่า “ขอจัดพัฒนาที่ดิน” ในเขตพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมหรือป่าที่ถูกทำลาย เนื่องจากที่ดินบนภูเขาเป็นของรัฐบาล แต่กรมป่าไม้มีหน้าที่ดูแลรักษาเพื่อป้องกันการตัดไม้ทำลายป่าและบุกรุกที่ทำกิน โดยมีกฎหมายเกี่ยวกับกรมป่าไม้ต่าง ๆ คุ้มครองอยู่ดังนั้นจึงต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อให้ได้รับอนุญาตให้เข้าไปดำเนินการจัดที่ดินเพื่อการเกษตร และจัดที่อยู่อาศัยให้แก่ชาวไทยภูเขาและชาวไทยพื้นราบด้วย
ต่อมาในปี พ.ศ. 2536 กรมพัฒนาที่ดินได้มีคำสั่งยกฐานะฝ่ายปฏิบัติการโครงการหลวง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 6 ขึ้นเป็น “สำนักงานพัฒนาที่ดินที่สูง” และในปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนเป็น “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ” เพื่อมุ่งเน้นการปฏิบัติงานพัฒนาพื้นที่สูงในเขตพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ของมูลนิธโครงการหลวง เป็นต้นมา
และในวันที่ 10 กันยายน 2547 ผู้ร่วมปฏิบัติงานโครงการหลวงหลายหน่วยงานมีความเห็นว่าชื่อ “ศูนย์ปฏิบัติการโครงการหลวงภาคเหนือ” ไม่ได้สื่อภารกิจที่ชัดเจนและง่ายต่อการเข้าใจ จึงได้ขออนุมัติกรมพัฒนาที่ดินเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์ปฏิบัติการพัฒนาทีดินโครงการหลวง” โดยใช้ตัวย่อว่า “ศพล.”

 
ความเห็นที่ 2 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:12 น.  โดย : Neo  


เริมเข้าเรื่องเลยแล้วกัน.....
ดอยอ่างขาง เป็นโครงการที่ผมเองประทับใจมากตั้งแต่เมื่อ 3 ปีก่อนที่ได้ไปเยือนครั้งแรก เหนือสุดประเทศไทยติดชายแดนพม่า ผมได้พักที่อมารีในครั้งแรก...และเลือกที่จะพักในโครงการหลวงในครั้งที่2
พืชผักผลไม้เมืองหนาว ได้ปลูกไว้เป็นแปลงๆ ตลอดเส้นทางที่รถสามาถวิ่งผ่านได้ แต่ผลไม้แต่ละชนิดจะออกตามฤดูกาล ดังนั้นอาจผิดหวังไปบ้างหากไม่ได้ชมผลหรือดอกไม้บางชนิด เช่น บ้วย สาลี่ สตอเบอร์รี่ ดอกซากูระ ฯลฯ

---------------------------------------
ดอยอ่างขาง ตั้งอยู่ตรงปากทางเข้าสถานี เป็นโรงแรมขนาด 76 ห้อง เป็นของโครงการหลวง+โรงแรมอมารี ห้องพักเป็นเรือนไม้สักมีห้องเดี่ยว ห้องคู่ แบบ Garden View และ Mountain View (ไม่มีแอร์) บรรยากาศหรู
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Chiangmai/hotel/ang-khang/index.html


ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งมีโครงการวิจัยผลไม้ ไม้ดอกเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ พืชน้ำมัน โดยมุ่งที่หาผลิตผลที่มีคุณค่าพอที่จะทดแทนการปลูกฝิ่นของชาวเขา และทำการส่งเสริมพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมแก่ชาวเขาในบริเวณใกล้เคียง โดยมีชาวเขาเผ่าต่างๆ ได้แก่ เผ่ามูเซอดำ ปะหล่อง จีนฮ่อ และไทยใหญ่ นักท่องเที่ยวสามารถเที่ยวชมแปลงทดลองปลูกไม้ผลเมืองหนาว ได้แก่ ท้อ บ๊วย พลัม ฯลฯ พืชผักเมืองหนาว งานสาธิตพืชไร่ เช่น แคร์รอท ผักสลัดต่างๆ สวนสมุนไพร แปลงดอกไม้ เช่น คาร์เนชั่น กุหลาย แอสเตอร์ เบญจมาศ ฯลฯ โรงบรรจุผลไม้เพื่อส่งจำหน่ายและสหกรณ์ของโครงการ ซึ่งจำหน่ายผลิตผลที่ปลูกในบริเวณโครงการให้แก่นักท่องเที่ยวตามฤดูกาล

ดอยอ่างขาง เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในเขตพื้นที่ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ไปทางทิศเหนือ 137 กม. แยกซ้ายเข้าไปอีก 25 กม. ดอยอ่างขางเป็นเทือกดอยสูงติดกับสันเขาพรมแดนประเทศพม่า จุดเด่นที่นักท่องเที่ยวไปเยือนดอยอ่างขางคือการไปเที่ยวชมดอกไม้เมืองหนาวภายโครงการฯ สถานีเกษตรดอยอ่างขางได้รับการจัดตั้งเมื่อปี 2512 ตามแนวพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อวิจัยพืชเมืองหนาวเพื่อส่งเสริมให้ชาวเขาปลูกทดแทนฝิ่นและหยุดการทำลายป่า ดอยอ่างขางมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบในหุบเขาลักษณะเหมือนท้องกะทะหรือเหมือนอ่าง อยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 1,400 เมตร ภายในโครงการมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาก เช่น แปลงปลูกไม้ดอกไม้ประดับกลางแจ้ง แปลงปลูกไม้ในร่ม แปลงทดลองกุหลาบ แปลงปลูกผัก แปลงปลูกผักในร่ม สวนท้อ สวนบ๊วย ป่าซากุระ ป่าเมเปิ้ล พระตำหนักอ่างขาง

การเดินทาง

จากเชียงใหม่ ใช้เส้นทางสาย 107 เชียงใหม่-ฝาง เป็นเส้นทางผ่านแม่ริม แม่แตง เชียงดาว ทางแยกเข้าดอยอ่างขางมี 2 เส้นทาง คือ แยกซ้ายที่ กม.79 เป็นเส้นทางใหม่ที่ไม่ชันมากแต่ทางจะเปลี่ยวหน่อย ระยะทางจากแยกทางหลวงสาย 107 ไปจนถึงอ่างขางมีระยะทางประมาณ 50 กม. อีกเส้นทางคือแยกที่ กม.137 มีระยะทางถึงอ่างขางประมาณ 25 กม. เป็นเส้นทางที่สั้นแต่ชันมาก รถเก๋งและรถทุกชนิดขึ้นได้ถ้าคนขับมีฝีมือ ถ้าไม่แน่ใจให้จอดรถไว้ที่วัดที่ปากทาง กม.137 หรือจอดรถไว้ที่บริเวณลานจอดรถเอกชนมีรั้วมิดชิด สถานที่รับจอดรถอยู่ตรงข้ามกับปากทางเข้าดอยอ่างขาง ค่ารถจอดคันละ 50 บาท แล้วนั่งรถสองแถวขึ้นไป หรือเหมารถขึ้นไป
--------------------------------------
รูปภาพมีเยอะมาก คลิกดูนี่นะครับ
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Chiangmai/data/pic_doi-angkhang.htm

 
ความเห็นที่ 3 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:14 น.  โดย : Neo  


เส้นทางรอบโครงการฯดอยอ่างขาง ผมเลือกที่ตื่นแต่เช้ามืดเพื่อชมทะเลหมอกในโครงการ และไม่ผิดหวัง
------------------------
ในรูปคือรถผมเอง Nissan รุ่น Neo ครับ

 
ความเห็นที่ 4 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:17 น.  โดย : Neo  


ดอกซากูระ หรือนางพญาเสือโคร่ง อยู่หน้าโครงการและสวน 80

 
ความเห็นที่ 5 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:19 น.  โดย : Neo  


สตอร์เบอรี่ในแปลง

 
ความเห็นที่ 6 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:22 น.  โดย : Neo  


บ้วยและดอก....ซึ่งก็มีเห้นอยู่ริมทาง
-----------------------------------------------
ภาพนี้ถ่ายข้างที่พักอมารี....ไม่ใช่ในโครงการ

 
ความเห็นที่ 7 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:23 น.  โดย : Neo  


ต้นบ้วย ในโครงการฯ

 
ความเห็นที่ 8 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:25 น.  โดย : Neo  


ใบเมเปิ้ล
ข้างโรงแรมอมารี

 
ความเห็นที่ 9 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:27 น.  โดย : Neo  


ดอก anne boleyn

 
ความเห็นที่ 10 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:30 น.  โดย : Neo  


หมู่บ้านนอแล
ชายแดนไทย-พม่า เป็นชาวเขาเผ่าปะหล่องเชื่อสายพม่า มีภาษาและวัฒนธรรมเป็นของตนเอง นับถือพุทธ
ภูเขาด้านหลัง คือ ประเทศพม่า

 
ความเห็นที่ 11 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:32 น.  โดย : Neo  


ชาวเขาที่บ้านนอแล (ปะหล่อง)

 
ความเห็นที่ 12 โพสเมื่อ : 5 มี.ค. 51 : 18:34 น.  โดย : Neo  


สุดชายแดนไทย-พม่า

 
ความเห็นที่ 13 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 51 : 01:00 น.  โดย : คนกันเอง  


อีกแห่งความประทับใจของผม
โครงการหลวงบ้านวัดจันทร์

http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=79

 
ความเห็นที่ 14 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 51 : 01:03 น.  โดย : คนกันเอง  


ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่หมู่บ้านเด่น หมู่ 3 ตำบลบ้านจันทร์ อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 960 เมตร รวม 19 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อน มีความลาดชันสูงกว่า 35 เปอร์เซนต์ มีที่ราบแคบ ๆ ตามหุบเขา มีสภาพป่าทั่วไปเป็นป่าสนเขา,สนสองใบ, สนสามใบ, เต็งและ รัง พื้นที่ดินเป็นดินร่วนปนทราย อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 19 องศาเซลเซียส สูงสุด 37.4 องศา ต่ำสุด 4 องศาเซลเซส และแหล่งน้ำที่สำคัญคือ ห้วยแจ่มหลวง, ห้วยฮ้อม, ห้วยแม่อุบ, ห้วยนาเกล็ดหอยและห้วยยาเป็นแหล่งต้นน้ำแม่แจ่ม

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกนี้เลย...
http://www.thai-tour.com/thai-tour/North/Maehongson/data/pic_baanwatchan-scheme.htm

 
ความเห็นที่ 15 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 51 : 13:41 น.  โดย : Neo  

ปางอู่ง จ.แม่ฮ่องสอน อีกหนึ่งโครงการหลวง

http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=166

 
ความเห็นที่ 16 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 51 : 01:12 น.  โดย : ไทยทัวร์  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย

http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=175

 
ความเห็นที่ 17 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 13:14 น.  โดย : Neo  

โครงการหลวงห้วยตีตก
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=107

 
ความเห็นที่ 18 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 13:24 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงทุ่งทอง

http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=108

 
ความเห็นที่ 19 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 13:26 น.  โดย : nan  

โครงการหลวงขุนวาง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=110

 
ความเห็นที่ 20 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 13:30 น.  โดย : yajai  

โครงการหลวงแม่โถ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=111

 
ความเห็นที่ 21 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 13:57 น.  โดย : แนน  

เปิดโครงการใหม่ที่กะบี่โครงการพัฒนาท่องเที่ยวแบบยังยืน
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=112

 
ความเห็นที่ 22 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:00 น.  โดย : ปลา  

สถานีวิจัยโครงการหลวงอินทนนท์
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=121

 
ความเห็นที่ 23 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:03 น.  โดย : น้ำ  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่แพะ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=185

 
ความเห็นที่ 24 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:09 น.  โดย : แนน  

โครงหลวงแม่สะป๊อก
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=184

 
ความเห็นที่ 25 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:11 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=165

 
ความเห็นที่ 26 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:13 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งเรา
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=163

 
ความเห็นที่ 27 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:15 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงห้วยแล้ง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=161

 
ความเห็นที่ 28 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:16 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=159

 
ความเห็นที่ 29 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:18 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยส้มป่อย
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=158

 
ความเห็นที่ 30 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:20 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ทาเหนือ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=157

 
ความเห็นที่ 31 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:24 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงป่าเมี่ยง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=148

 
ความเห็นที่ 32 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:26 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงห้วยน้ำริน
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=144

 
ความเห็นที่ 33 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:27 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=143

 
ความเห็นที่ 34 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 14:29 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=142

 
ความเห็นที่ 35 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:04 น.  โดย : แนน  

สถานีเกษตรหลวงปางดะ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=141

 
ความเห็นที่ 36 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:06 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงปังค่า
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=139

 
ความเห็นที่ 37 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:12 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ปูนหลวง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=138

 
ความเห็นที่ 38 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:14 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองเขียว
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=137

 
ความเห็นที่ 39 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:15 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=136

 
ความเห็นที่ 40 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:17 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงผาตั้ง
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=134

 
ความเห็นที่ 41 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:20 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงหมอกจ๋าม
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=133

 
ความเห็นที่ 42 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:22 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่หลอด
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=132

 
ความเห็นที่ 43 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:25 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งทอง

http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=131

 
ความเห็นที่ 44 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 15:33 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงม่อนเงาะ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=129

 
ความเห็นที่ 45 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 19:14 น.  โดย : แนน  

ชาวเขากับคุณภาพชีวิตที่เปลียนไป
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=123

 
ความเห็นที่ 46 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 19:16 น.  โดย : แนน  

การพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=122

 
ความเห็นที่ 47 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 19:19 น.  โดย : แนน  

โครงการหลวงส่งเสริมอาชีพชาวบ้าน
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=113

 
ความเห็นที่ 48 โพสเมื่อ : 16 มี.ค. 51 : 19:30 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=187

 
ความเห็นที่ 49 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 51 : 10:57 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงขุนแปะ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=188

 
ความเห็นที่ 50 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 51 : 11:55 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงสะโงะ
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=194

 
ความเห็นที่ 51 โพสเมื่อ : 17 มี.ค. 51 : 12:42 น.  โดย : แนน  

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยเสี้ยว
http://www.thai-tour.com/wb/view_topic.php?id_topic=195

 
ความเห็นที่ 52 โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 54 : 19:12 น.  โดย : ปอน  

พูดมากจริงนะ

 

[1]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :


 
ท่องเที่ยว