Srisuksant Resort - Ao Nang - Krabi

ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท - อ่าวนาง - กระบี่Srisuksant Resort
145 Moo 3, Noppharatthara Beach Road  Ao-nang Krabi 81000 Thailand
ศรีสุขสันต์โปรแกรม A : กระบี่ 3 อันซีน

น้ำตกร้อน - สระมรกต - ทะเลแหวก และทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat ( หรือเรือหางยาว) - City Tour

วันแรกของการเดินทาง
ช่วงเช้า กรณีที่เดินทางโดยรถบัส รับจากสถานีขนส่ง เดินทางสู่ที่พัก หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อำเภอคลองท่อม
กรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน รับจากสนามบินจังหวัดกระบี่ เดินทางสู่อำเภอคลองท่อม
08.30 น. เดินทางสู่ อำเภอคลองท่อมถึงสระมรกต สัมผัสธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ของป่าพรุที่ราบต่ำ เขานอจู้จี้ ชมความสวยงามของ
สระมรกต หนึ่งใน Unseen In Thailand
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน แบบกล่อง (1) ณ อุทยาน ฯ.
14.00 น. อาบน้ำแร่ธรรมชาติที่ น้ำตกร้อน อีกหนึ่ง Unseen In Thailand
15.30 น. เดินทางสู่ที่พัก ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดนพรัตน์ธารา - อ่าวนาง
17.00 น. ถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารมื้อค่ำ (2) ที่รีสอร์ท หลังอาหารมื้อค่ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สองของการเดินทาง เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เล
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า (3) ก่อนออกเดินทาง
08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือสัมผัสโอโซนอันบริสุทธิ์ยามเช้าของทะเลอันดามันชมความสวยงามของเกาะต่าง ๆ สัมผัส หาด
ทรายที่ขาวสะอาดของเกาะปอดะ ชมทัศนีย์ภาพภูมิทัศน์ อันแปลกตา ของเกาะไก่ และสัมผัส Unseen In Thailand ของ
ทะเลแหวก ณ เกาะทับ / อาหารกลางวัน (4) บนเรือ หรือบนเกาะ
13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากสีสรร แบบ Snorkeling
15.00 น. ชมโตรกผาหินงอกหินย้อยและหาดทรายที่สวยงามของ อ่าวไร่เล - ถ้ำพระนาง
17.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ที่รีสอร์ท หลังอาหารมื้อค่ำ ช็อปปิ้งย่านหาดอ่าวนางตามอัธยาศัย
วันที่สามของการเดินทาง เขาขนาบน้ำ - ตัวเมืองกระบี่ หรือ สุสานหอย - กรุงเทพฯ
07.00 น. อาหารเช้า (6) หลังอาหารเช้าพักผ่อนสบาย ๆ ที่รีสอร์ท เดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ ชมสัญลักษณ์ของเมือง กระบี่ เขาขนาบน้ำ
และ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ชมสุสานหอย 75 ล้านปี หรือ วัดถ้ำเสือ จากนั้นอำลากระบี่เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ
โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (โปรแกรมวันนี้เปลี่ยนแปลงตามการเดินทางกลับ)

**********************************

(เริ่มวันที่ - 31 ตุลาคม 09)

หมายเหตุ :     โปรแกรมนี้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ / เริ่มโปรแกรมที่ 2 ท่านขึ้นไป / รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน / อาหาร 6 มื้อ / ค่าพาหนะ (รถ+เรือ)
พาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ฯ / ค่าหน้ากากดำน้ำ

โปรแกรมนี้ งดจัดวันหยุดต่อเนื่อง และวันหยุดนักขัตฤกษ์

 
ศรีสุขสันต์โปรแกรม B
พายเรือคายัคอ่าวท่าเลน - ทะเลแหวกและทัวร์ 4 เกาะ โดยเรือ Speed Boat - City Tour
วันแรกของการเดินทาง
ช่วงเช้า กรณีที่เดินทางโดยรถบัส รับจากสถานีขนส่ง เดินทางสู่ที่พัก หลังอาหารเช้า เดินทางสู่อ่ายท่าเลน
  กรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน รับจากสนามบินจังหวัดกระบี่ เดินทางสู่ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดนพรัตน์ธารา-อ่าวนาง
12.00 น. เดินทางสู่ อ่าวท่าเลน บริการอาหารกลางวัน (1)
13.00 น. นำท่านพายเรือคายัค ชมธรรมชาติของป่าโกงกางป่าชายเลน ที่สวยงามแปลกตา ท่างกลางขุนเขา และพายเรือลัดเลาะ
  โตรกผา-ธารถ้ำ ที่สงบเงียบและร่มรื่น
16.00 น. ถึงรีสอร์ท พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารมื้อค่ำ (2) ที่รีสอร์ท หลังอาหารมื้อค่ำย่ำราตรีหาดอ่างนางตามอัธยาศัย
 
วันที่สองของการเดินทาง : เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เล โดยเรือ Speed Boat
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า(3) ก่อนออกเดินทาง
08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือสัมผัสโอโซนอันบริสุทธิ์ยามเช้าของทะเลอันดามัน ชมความสวยงามของเกาะต่าง ๆ สัมผัส หาด
  ทรายที่ขาวสะอาดของเกาปอดะ ชมทัศนีย์ภาพภูมิทัศน์อันแปลกตา ของเกาะไก่ และสัมผัสอีกหนึ่ง Unseen In Thailand
  ของ ทะเลแหวก ณ เกาะทับ / อาหารกลางวันแบบกล่อง (4) บนเรือ หรือ บนเกาะ
13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และ ฝูงปลาหลากสีสรร แบบ Snorkeling
15.00 น. ชมโตรกผาหินงอกหินย้อยและหาดทรายที่สวยงามของ อ่าวไร่เล - ถ้ำพระนาง
17.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. รับประทานอาหารมื้อค่ำ (5) ที่รีสอร์ท หลังอาหารมื้อค่ำช็อปปิ้งย่านหาดอ่าวนางตามอัธยาศัย
 
วันที่สามของการเดินทาง : เขาขนาบน้ำ - ตัวเมืองกระบี่ หรือ สุสานหอย - กรุงเทพ ฯ
07.00 น. อาหารเช้า (6) หลังอาหารเช้าพักผ่อนสบาย ๆ ที่รีสอร์ท : เดินทางสู่ตัวเมืองกระบี่ ชมสัญลักษณ์ของเมืองกระบี่
  เขาขนาบน้ำ และ ซื้อของฝาก ของที่ระลึก ชมสุสานหอย 75 ล้านปี หรือวัดถ้ำเสือ จากนั้นอำลากระบี่เดินทางกลับสู่
  กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ (โปรแกรมวันนี้เปลี่ยนแปลงตามเวลาการเดินทางกลับจากกระบี่
  สู่กรุงเทพ ฯ)
********************************************
( เริ่มวันที่ - 31 ตุลาคม 09 )
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ / เริ่มโปรแกรมที่ 2 ท่านขึ้นไป / รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน / อาหาร 6 มื้อ / ค่า พาหนะ
  (รถ+เรือ) พาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน ฯ / ค่าหน้ากากดำน้ำ
โปรแกรมนี้ งดจัดวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ
 
ศรีสุขสันต์โปรแกรม C
ทะเลแหวก - ทัวร์ 4 เกาะโดยเรือ Speed Boat - เกาะพีพี โดยเรือ Speed boat - City Tour
วันแรกของการเดินทาง
ช่วงเช้า กรณีที่เดินทางโดยรถบัส รับจากสถานีขนส่ง เดินทางเข้าที่พักทานอาหารเช้าเดินทางเที่ยวตามวันที่สองก่อน (วันสุดท้าย City Tour)
  กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน รับจากสนามบินจังหวัดกระบี่ นำท่านชม เมืองกระบี่ และเที่ยววัดถ้ำเสือ
  หรือ สุสานหอย 75 ล้านปี เดินทางสู่ ที่พัก ศรีสุขสันต์ รีสอร์ท หาดนพรัตน์ธารา - อ่าวนาง
ช่วงบ่าย พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารมื้อค่ำ(1) ที่รีสอร์ท หลังอาหารมื้อค่ำย่ำราตรีหาดอ่าวนางตามอัธยาศัย
 
วันที่สองของการเดินทาง : เกาะพีพี เล - อ่าวมาหยา - อ่าวปิเละ - โล๊ะซามะ - เกาะไผ่
07.00 น. รับประทานอาหารมื้อเช้า (2) หลังอาหารเช้า
08.30 น. รถรับจากโรงแรมเดินทางสู่ท่าเรือ อุทยาน ฯ หาดนพรัตน์ธารา - หมู่เกาะพีพี มุ่งหน้าสู่หมู่เกาะพีพี
11.00 น. ถึงเกาะพีพี นำท่านชม เกาะพีพีเล - อ่าวปิเละ - อ่าวโล๊ะซามะ - อ่าวมาหยา อาหารกลางวันบนเกาะพีพีเล หลังอาหารกลาง
  วัน (3) นำท่านสัมผัสกับธรรมชาติของโลกใต้น้ำ ดูปะการังน้ำตื้น บริเวณ หินกลาง - เกาะไผ่
13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากสีสัน แบบ Snorkeling
17.00 น. กลับถึงที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น. อาหารมื้อค่ำที่รีสอร์ท (4) หลังอาหารมื้อค่ำช๊อปปิ้งย่านหาดอ่าวนางตามอัธยาศัย
 
วันที่สามของการเดินทาง : เกาะปอดะ - เกาะไก่ - เกาะทับ (ทะเลแหวก) อ่าวไร่เล โดยเรือ Speed Boat
07.00 น. อาหารเช้า (5) ก่อนออกเดินทาง
08.30 น. เดินทางออกจากท่าเรือสัมผัสโอโซนอันบริสุทธิ์ยามเช้าของทะเลอันดามัน ชมความสวยงามของเกาะต่าง ๆ สัมผัส หาด
  ทรายที่ขาวสะอาดของเกาปอดะ ชมทัศนีย์ภาพภูมิทัศน์อันแปลกตา ของเกาะไก่ และสัมผัสอีกหนึ่ง Unseen In Thailand
  ของ ทะเลแหวก ณ เกาะทับ / อาหารกลางวัน (4) บนเรือ หรือบนเกาะ
13.00 น. ดำน้ำชมปะการังน้ำตื้น และฝูงปลาหลากสีสรร แบบ Snorkeling
15.00 น. ชมโตรกผาหินงอกหินย้อยและหาดทรายที่สวยงามของอ่าวไร่เล - ถ้ำพระนาง
16.00 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพ ฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
********************************************
( เริ่มวันที่ - 31 ตุลาคม 09 )
หมายเหตุ : โปรแกรมนี้ เริ่มต้นที่จังหวัดกระบี่ / เริ่มโปรแกรมที่ 2 ท่านขึ้นไป / รวมที่พัก 3 วัน 2 คืน / อาหาร 7 มื้อ / ค่าพาหนะ
  (รถ+เรือ) พาเที่ยวชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในโปรแกรม / ค่าธรรมเนียมเข้าอุธยาน ฯ / ค่าหน้ากากดำน้ำ

โปรแกรมนี้ งดจัดวันหยุดต่อเนื่อง และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ

 

Phi Phi Hotels |  |  |

..........................................................................
Krabi Hotel Reservation

Krabi

Centara grand beach krabi
Islanda Village
Kaleane Villa
Sea Home

Nantra de Deluxe Resort
The Beach Boutique Resort
The Coco Beach Resort
Baan Andaman New!

Baan Sabaidee New!

The Sea House
The White Pearl Hotel
Krabi Meritime

Dee Andaman Hotel New!
Krabi Fineday New!

Krabi Cozy Place
Howdy Relaxing
Thai Hotel Krabi

Check Inn Resort New!

Ao Nang

Ao Nang Phu Petra
Phi Phi Nice Beach Resort
Chaya Resort
Central Krabi Bay
Aonang Paradise Resort
Ao Nang Villa Resort
Ao Nang Beach
Aonang Sunset Resort
Ao Nang Bay
Ao Nang Princeville Resort
Cha Wan Resort
Ao nang Buri Resort
Sea Shell Place
Ananta Burin Resort
Blue Village Resort

Chaleeya Spa and Resort New!
Krabi Romantic House New!
Centara Anda Dhevi Resort and Spa New!
Golden Beach Resort New!

Ao nang Terrace
Ao Nang Seafront Resort
Baanlay Bungalow
Baan Pimphaka Bungalows
Beach Terrace Hotel
Emerald Garden
Krabi Heritage
Krabi Success
Krabi Resort
Krabi La Playa
Areetara Resort
Ao nang Cozy Place
Royal Nakara
Timber House
The Small Krabi

At Nature Bungalow New!
Vasana Bungalow New!
Baan Po Ngam Resort New!

Haleeva Sunshine New!

Krabi Thai Village
Na Thai
Tipa Resort
Phra Nang Inn
Somkietburi
The Cliff
Tropical Herbal Spa
Srisuksant Resort
DuangJai Resort
Andamanee Boutique
Sunda Resort
Palm Paradise
Krabi Naga Pura
Krabi Aquamarine
Ao nang All Seasons

Gafiyah Guesthouse New!
The Verandah New!
Aonang Regent Hotel New!

Peace Laguna Resort
Chada Beach
Noppharat Resort
Phu Pranang Resort
Alis Hotel & Sp
Buri Tara Resort
Ayodhaya Suitest Cool!
The Palace
Aonang Grand Inn
Ao Nang Orchid Resort
Amandari
Baan Havaree

La Venice Hotel
Phu Pha Aonang

Aonang Easy Room New!
Red Ginger Chic Resort New!
Krabi Apartment Hotel New!
The L Resort Krabi New!

Ao Nam Mao

Diamond Resort

 

 

 

Railay

Railay Village
YaYa Resort
Sand Sea
Railay Bay

Sunrise Tropical
Diamond Cave
Diamond Private
Rayavadee

Tonsai Bay Resort
Railay Princess
Railay Viewpoint
Anyavee Railay

Bhu Nga Thani
Railay Great View

Klong Muang

Anyavee Tubkaek

Coconori @ Sea

Nakamada

 

Koh Phi Phi

Phi Phi Anita
The White Resort
PP Palm Tree
Chaokoh Phiphi Lodge
Tonsai Village
Bamboo Mountain View
Parichat House
Phi Phi Villa

Phi Phi Island Cabana
Phi Phi Hotel
Phi Phi Banyan Villa
Bay View & Arayaburi
Phi Phi View Point
Phi Phi Relax Beach
Marine House
Phi Phi Arboreal

Phitharom PP Resort
Phi Phi Island Village
Phi Phi Natural Resort
Holiday Inn Resort Phi Phi Island
P.P Erawan Palms Resort
Kinnaree House
Ivory Phi Phi
P.P. Casita

P.P. Andaman Legacy
P.P. Palmtree Resort
Phi Phi The Beach
P.P. Ingphu
Maney Resort New!

Koh Lanta

All Seasons Resort
Ananda Lanta
Andaman Lanta
Baan Laanta
Baan Phu lae
Cha-Da Beach
Chaw-Ka-Cher Tropicana
Twinbay Resort & Spa
Where Else Resort
Clean Beach Resort
Costa Lanta
Crown Lanta
D.R. Lanta Bay Resort
Eyes Lanta Lifestyle Resort

Good Days Chalet
Grand Mansion Hotel
Holiday Villa Resort
Narima Bungalow Resort
Ocean View Resort
Phra Nang Lanta
Pimalai Resort
Rawi Warin Resort & Spa
Relax Bay Resort
Lanta Casuarina Resort & Hotel
Lanta Fullmoon Bay View Resort
Lanta ilmare Beach Resort
Lanta KlongNin Resort
Lanta Marine Park View Resort

Lanta Nice Beach Resort
Lanta Palace Hill
Lanta Palace Resort
Royal Lanta Resort
Sayang Beach Resort
Sincere Guest House
Southern Lanta Resort
Lanta Pavilion Resort
Lanta Resort
Lanta Riviera Resort
Lanta Scenic Bungalows

Lanta Sea Front
Lanta Sunny House
Mook Lanta Resort

Moonlight Bay Resort
Moonwalk Lanta
Nakara LongBeach
Sri Lanta Resort
Thanya Beach Resort
The Heart Hotel
The Houben

Lanta New Beach Bungalow New!
Lanta Pearl Beach Resort New!
Anda Lanta Resort New!
Baan Kantiang See Villa Resort New!
Lanta Pura Beach Resort New!

Koh Ngai

Koh Ngai Resort
Hai Fantasy

Thapwarin
Koh Ngai Paradise

Coco Cottage

The Chateau Hill Resort

Koh Mook

Koh Mook Charlie Beach

Koh Mook Sivalai Beach Resort

 

 

Others Islands

Koh Jum Lodge

Lao Liang

Sukorn Cabana

Koh Jum Resort New!

................................................................................................

Hotels & Resorts Index by Regions and Provinces

 North Chiangmai, Chiangrai, Kampaengpetch, Lampun, Lampang, MaeHongSon, Nakornsawan, Nan, Payao, Pichit, Pitsanulok, Prae, Sukhothai, Tak Utaradit
 Central Bangkok Bangkok Tour, Angthong, Ayutthaya, Chachoengsao, Chainat, Kanchanaburi, Lopburi, Nakornnayok, Nakornpathom, Nonthaburi, Pathumthani, Petchaburi, Prachinburi, Prachuabkirikhan Hua Hin Resort Hua Hin Hotels, Ratchaburi, Samutrprakarn, Samutsakorn, Samutsongkram, Saraburi, Singburi, Srakaew, Supanburi, Uthaithani
 East Chonburi, Pattaya Resort, Rayong Koh Samet , Chanthaburi, Trat/ Koh Chang Koh Chang Resorts
 Northern East Amnatcharoen, Buriram, Chaiyaphum, Kalasin, Khonkaen, Loei, Mahasarakham, Mukdaharn, Nakornphanom, Nakornratchasima, Nongbualampoo, Nongkai, Roied, Sakonnakorn, Srisakes, Surin, Ubonratchathani, Udornthani, Yasothorn, Buengkan
 South Phuket, Chumporn, Krabi Phi Phi Hotels, Nakornsrithammarat, Narathiwat, Pang-nga, Pattalung, Pattani, Ranong, Satun, Songkhla, Suratthani, Trang, Yala, Koh Tao, Samui Hotels, Koh Phangan

----------------------------------------------------------

English

[ Thailand Tourist Information ]

Thai

[ Thai-Tour.Com ]

 

เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์

TAT License
11/04452

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
46/26 ถนนเจริญราษฏร์ แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120
Office: โทร. 02-1641001 – 7  แฟกซ์ 02-1641010
Email:
info@thai-tour.com 

 
All rights reserved by Thai-Tour.Com