เชียงใหม่
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์หลวง

C
H
I
A
N
G
M
A
I
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดพระสิงห์วรวิหาร

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดเจ็ดยอด

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดพระสิงห์วรวิหาร

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดสวนดอก

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

ภายในวัดสวนดอก

 

 

คลิ๊กเพื่อจองที่พัก
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดแสนฝาง

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ

 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดกู่เต้า

 
 
 

------------------------------------------------------------------------------------

สุโขทัย
   
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดมหาธาตุ  
ท่องเที่ยว

วัดมหาธาตุ

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดตระพังเงิน  
ท่องเที่ยว

วัดตะพังเงิน

 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดศรีสวาย  
ท่องเที่ยว

วัดศรีสวาย

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสระศรี  
ท่องเที่ยว

วัดสระศรี

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสะพานหิน  
ท่องเที่ยว

วัดสะพานหิน

     
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระอจนะ (พระพูดได้)  
ท่องเที่ยว

วัดศรีชุม

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดช้างล้อม  
ท่องเที่ยว

วัดช้างล้อม

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเชตุพน  
ท่องเที่ยว

วัดเชตุพน

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเจดีย์สี่ห้อง  
ท่องเที่ยว

วัดสี่ห้อง

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดตระพังทองหลาง  
ท่องเที่ยว

วัดตระพังทองหลาง

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ  
ท่องเที่ยว

วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดเขาพนมเพลิง

 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเขาสุวรรณคิรี  
ท่องเที่ยว

วัดเขาสุวรรณคีรี

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดช้างล้อม  
ท่องเที่ยว
วัด
ช้าง
ล้อม
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเจดีย์เจ็ดแถว  
ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์เจ็ดแถว

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดนางพญา  
ท่องเที่ยว

วัดนางพญา

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่  
ท่องเที่ยว

วัดสวนแก้วอุทยานใหญ่

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดสวนแก้วอุทยานน้อย  
ท่องเที่ยว

วัดสวนแก้วอุทยานน้อย

 

------------------------------------------------------------------------------------

 
ลำปาง  
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดป่าฝาง

จองที่พัก คลิ๊ก

L
A
M
P
A
N
G

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดพระแก้วดอนเต้า

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดศรีชุม

 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดพระธาตุลำปางหลวง

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดศรีชุม

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดชัยมงคล

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดเจดีย์ซาวหลัง

 
 
 
ท่องเที่ยว