กรุงเทพฯ
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระแก้วมรกต  
ท่องเที่ยว

พระแก้วมรกต

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระนอน วัดโพธิ์  
ท่องเที่ยว

พระพุทธไสยาสน์ วัดโพธิ์

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

หลวงพ่อสุโขทัย
วัดไตรมิตร


 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

วัดสุทัศน์

 

------------------------------------------------------------------------------------

 
เชียงใหม่
โปรแกรมท่องเที่ยว เชียงใหม่

เชียงใหม่

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระพุทธสิหิงค์ เชียงใหม่  
ท่องเที่ยว

B
u
d
d
h
a

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดพระสิงห์ เชียงใหม่  
ท่องเที่ยว

พระพุทธสิหิงค์
วัดพระสิงห์

 
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเจดีย์หลวง  
ท่องเที่ยว

พระพุทธไสยาสน์
วัดเจดีย์หลวง

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเจดีย์หลวง  
ท่องเที่ยว

พระในวิหาร
วัดเจดีย์หลวง

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดอุโมงค์  
ท่องเที่ยว

พระในวัดอุโมงค์

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

พระประธาน วัดสวนดอก

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  เวียงกุมกาม  
ท่องเที่ยว

พระพุทธ วัดธาตุขาว
เวียงกุมกาม

 
 

------------------------------------------------------------------------------------

   
กำแพงเพชร
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

พระวัดพระแก้ว (กำแพงเพชร)

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

พระ วัดพระสิงห์

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

พระ วัดพระสี่อริยาบถ (กำแพงเพชร)

 

------------------------------------------------------------------------------------

 
เชียงราย
ท่องเที่ยว เชียงราย
 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดร่องขุ่น  
ท่องเที่ยว

พระ (ภาพวาด) วัดร่องขุ่น

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  วัดเจดีย์เจ็ดยอด  
ท่องเที่ยว

พระ วัดเจดีย์เจ็ดยอด

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยปู่เข้า  
ท่องเที่ยว

พระที่ วัดดอยปู่เข้า

 
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
  พระธาตุดอยตุง  
ท่องเที่ยว

พระบน พระธาตุดอยตุง

 

 
ท่องเที่ยว