สิทธิประโยชน์ของนักท่องเที่ยว 

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535

พระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2535 กำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและผู้ที่เป็นมัคคุเทศก์ ต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบการและอาชีพดังกล่าว เพื่อคุ้มครองนักท่องเที่ยวที่เปรียบเหมือนผู้บริโภคสินค้า และ บริการทางการท่องเที่ยวมิให้ถูกเอารัดเอาเปรียบ และยังสามารถ ช่วยให้การดำเนินธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์เป็นระเบียบได้มาตรฐาน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้เกี่ยวข้อง ทุก ๆ ฝ่าย

นักท่องเที่ยวมีบทบาทสำคัญยิ่ง เพราะท่านเป็นผู้เลือกใช้บริการจากบริษัทนำเที่ยวที่มีอยู่ในประเทศไทย ขณะนี้ รวมทั้งบริการจากมัคคุเทศก์ ซึ่งจากพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว จะทำให้การตัดสินใจเลือกใช้บริการง่ายขึ้น เพราะท่านสามารถตรวจสอบก่อนใช้บริการได้ และสามารถร้องเรียนความไม่ถูกต้อง หลังจากใช้บริการไปแล้วได้เช่นกัน

นักท่องเที่ยวจะได้รับความคุ้มครอง

วิธีง่าย ๆ คือ

 1. พิจารณารายการนำเที่ยวที่บริษัทเสนอขาย
 2. ตรวจสอบ บริษัทที่ท่านจะใช้บริการว่ามีใบอนุญาตหรือไม่
 3. สอบประวัติ เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
 4. เมื่อตกลงใจว่าจะซื้อบริการนำเที่ยวใดแล้ว ข้อให้เก็บเอกสารรายการนำเที่ยว / ใบเสร็จรับเงินทีท่านชำระค่าบริการไว้ให้ดีเพราะท่านอาจจะมีความจำเป็นต้องร้องเรียนภายหลัง

หน่วยงานที่ท่านสามารถติดต่อ ในกรณีเกิดปัญหา

 1. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์กรุงเทพมหานคร
 2. ตั้งอยู่เลขที่ 202 อาคารเลอคองคอร์ด (ชั้น 10) ถนนรัชฎาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทรศัพท์ 694-1222 ต่อ 1015-7 โทรสาร 694-1443,694-1446

  e-mail tbgdep@tat.or.th

 3. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคเหนือ
 4. ตั้งอยู่เลขที่ 414/6 หมู่บ้านเชียงใหม่แลนด์ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

  โทรศัพท์ (053) 204602 , 204485 โทรสาร (053) 204371

  e-mail tatreg4@loxinfo.co.th 

 5. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคใต้ เขต 1
 6. ตั้งอยู่เลขที่ 7-15 ถนนจิติอุทิศ 1 อาคารไชยยงค์ ชั้น 5 (ห้อง 5 เอ) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์ (074) 232230 , 220376 ,347274 โทรสาร (074) 220191

  e-mail yanicak@hotmail.com 

 7. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคใต้ เขต 2
 8. ตั้งอยู่เลขที่ 183/72 ถนนพังงา ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

  โทรศัพท์ (076) 224529 , 224874 โทรสาร (076) 225824

  e-mail tatreg2@phuket.ksc.co.th

 9. สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตั้งอยู่เลขที่ 997/5 ถนนมิตรภาพ อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

โทรศัพท์ (044) 262505 , 262718 โทรสาร (044) 262723

e-mail tatspana@cscoms.com 

สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีหน้าที่และภาระการรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้ผู้เกี่ยวข้องที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนดคือ

  1. รับจดทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  2. รับเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวกับผู้ประกอบการนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
  3. ตรวจสอบผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมาย และขยายผลให้มีการดำเนินตามกฎหมาย
  4. พิจารณาวินิจฉัย เพื่อสั่งพัก เพิกถอนใบอนุญาต
  5. ส่งเสริมพัฒนา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
  6. แก้ไขปัญหาของธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ซึ่งมีผลกระทบถึงบุคคลอื่นและสังคมโดยส่วนรวม

ท่านอาจจะร้องเรียนโดยตรงต่อนายทะเบียน หรือส่งหนังสือพร้อมหลักฐานมาถึงนายทะเบียนได้เช่นกัน

*โปรดอย่าลืม ท่านจะใช้สิทธิในการร้องเรียนได้เฉพาะกับบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น จึงควรหลีกเลี่ยงการใช้บริการที่ท่านไม่ได้รับความคุ้มครอง

เพียงท่านเอาใจใส่และเพิ่มความรอบคอบอีกสักนิดในการตัดสินใจใช้บริการบริษัทนำเที่ยว ท่านก็จะสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างมั่นใจและมีความสุข ทั้งยังสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการนำเที่ยวระมัดระวังที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและมาตรฐาน แก่นักท่องเที่ยวตลอดไป

*สำหรับการใช้บริการมัคคุเทศก์เช่นกัน ถ้าท่านพบว่า มัคคุเทศก์ที่ท่านใช้บริการเป็นบุคคลไม่มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมต่อการเป็นมัคคุเทศก์ ท่านก็สามารถร้องเรียนมาถึงสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้เช่นกัน

ผลของการพิจารณาตรวจสอบตามคำร้องเรียนแต่ละครั้ง (ในกรณีมัคคุเทศก์ถูกร้องเรียน) อาจกระทบมาถึงบริษัทผู้เป็นนายจ้างด้วย เพราะจะเข้าข่ายประกอบธุรกิจโดยไม่ซื่อสัตย์ และแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชิบซึ่งมีโทษทางอาญาในฐานประกอบธุรกิจขาดมาตรฐาน


มารู้จักกับใบอนุญาตสำหรับผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว

โปรดสังเกต

 1. หมายเลขที่ใบอนุญาต
 2. ชื่อบริษัทบนใบอนุญาตต้องตรงกับใบรับเงิน
 3. วัน เดือน ปี ที่หมดอายุ
 4. ลายเซ็นนายทะเบียน

ใบอนุญาตมี 3 ประเภทคือ

 1. นำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ คือ การประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวในจังหวัดใดจังหวัดหนึ่ง ที่สำนักงานท่องเที่ยวนั้นตั้งอยู่ และจังหวัดใกล้เคียงที่มีพื้นที่ติดต่อ
 2. นำเที่ยวในประเทศ ( Domestic ) คือ การประกอบการจัดนำเที่ยวไปสถานที่ต่าง ๆ ทั่วไปได้เฉพาะภายในราชอาณาจักร เท่านั้น
 3. นำเที่ยวต่างประเทศ คือ การประกอบธุรกิจการจัดนำเที่ยวไปยังสถานที่ต่าง ๆ ในต่างประเทศ ( Out Bound ) หรือจัดนำเที่ยวให้นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศเดินทางไปท่องเที่ยวทั่ว ๆ ไปภายในประเทศไทย ( In bound )

คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว

  1. บุคคลธรรมดา / ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  2. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล
  3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด
  4. บริษัทจำกัด / บริษัทมหาชน

บริษัทนำเที่ยวต้องวางหลักประกันเพื่อประกันความเสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยว หรือผู้ประกอบ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยวตามอัตราดังนี้

  1. ประเภทนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท
  2. (จัดนำเที่ยวครั้งละไม่เกิน 20 คน )

  3. ประเภทนำเที่ยวเฉพาะพื้นที่ 10,000 บาท
  4. ( จัดนำเที่ยวครั้งละกว่า 20 คน )

  5. ประเภทในประเทศ 50,000 บาท
  6. ประเภทต่างประเทศ ( INBOUND ) 100,000 บาท 
   และ (IN-OUTBOUND) 500,000 บาท

ใบอนุญาตมีอายุ 2 ปี

ระหว่างดำเนินการอยู่หากพบว่ามีความผิดจากการถูกร้องเรียนเรียกค่าเสียหายบริษัทจะต้องชดใช้ให้ผู้เสียหายทันที หากไม่ชดใช้ภายในระยะเวลาที่กำหนด สำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ ททท. จะหักเงินค้ำประกันที่วางไว้ จ่ายให้ผู้เสียหายต่อไป

นายทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ จะมีอำนาจสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต ทั้งผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ได้โดยจะพิจารณาและวินิจฉัยความเหมาะสมเป็นกรณี ๆ ไป


มัคคุเทศก์แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ

ก. มัคคุเทศก์ทั่วไป มี 2 ชนิด 
คือ ( มีรูปแนบมาให้แล้วขอความกรุณาลงให้ถูกสีนะครับ )

 1. มัคคุเทศก์ทั่วไป ( ต่างประเทศ ) บัตรสีบรอนซ์เงิน นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยหรือชาวต่างประเทศ สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร
 2. มัคคุเทศก์ทั่วไป ( ไทย ) บัตรสีบรอนซ์ทอง นำเที่ยวได้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย สามารถนำเที่ยวได้ทั่วราชอาณาจักร

ข. มัคคุเทศก์เฉพาะ มี 7 ชนิด คือ

 1. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( ต่างประเทศ – เฉพาะพื้นที่ ) บัตรสีชมพู นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้ บน ธนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ
 2. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( ไทย – เฉพาะ ) บัตรสีฟ้า นำเที่ยวเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเฉพาะจังหวัดที่ระบุไว้บนบัตรและจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อ
 3. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( เดินป่า ) บัตรสีเขียว นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่กว่า
 4. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( ศิลปวัฒนธรรม ) บัตรสีแดง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศทางด้านประวัติศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวัฒนธรรม วรรณคดีไทย ได้ทั่วราชอาณาจักร
 5. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( ทางทะเล ) บัตรสีส้ม นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเล
 6. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( ทะเลชายฝั่ง ) บัตรสีเหลือง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ ในเขตพื้นที่ทางทะเลรวมถึงเกาะต่าง ๆ โดยมีระยะห่างจากชายฝั่งถึงสถานที่ท่องเที่ยวได้ไม่เกิน 40 ไมล์ทะเล
 7. มัคคุเทศก์เฉพาะ ( แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ) บัตรสีม่วง นำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ เฉพาะภายในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่ระบุชื่อไว้บนบัตร

การเป็นมัคคุเทศก์ จะต้องผ่านการอบรมตามหลักสูตรที่ทางราชการกำหนด ซึ่งหลักสูตรแต่ละประเภทของบัตรมัคคุเทศก์จะกำหนดวุฒิการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน แต่คุณสมบัติสำคัญคือ ต้องเป็นคนสัญชาติไทย และ อายุตั้งแต่ 20 ปี ขึ้นไป พูด – อ่าน และเขียนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

พระราชบัญญัติฉบับนี้โดยทั่วไป จะให้ความสำคัญแก่ผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยวและประกอบอาชีพมัคคุเทศก์ เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทยเท่านั้น และป้องกันผู้ประกอบการนำเที่ยวที่ไม่มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด จึงกำหนดชัดเจนว่า

  1. ห้ามจัดนำเที่ยวโดยไม่มีใบอนุญาต หรือประกอบการในระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
  2. ห้ามทำหน้าที่มัคคุเทศก์โดยไม่มีใบอนุญาต หรือปฏิบัติงานระหว่างถูกพักใช้ใบอนุญาต
  3. จะต้องไม่ปฏิบัติผิดกฎเกณฑ์อื่น ๆ ที่วางไว้ เช่นจ้างมัคคุเทศก์ไม่ตรงประเภท , เป็นมัคคุเทศก์แต่ไม่ติดบัตรขณะปฏิบัติหน้าที่ , แต่งกายไม่สุภาพประพฤติผิดจรรยาบรรณ อื่น ๆ
  4. ใบอนุญาตของผู้ประกอบการนำเที่ยวต้องแสดงไว้ในที่เปิดเผย ให้บุคคลทั่วไปเห็นได้ชัด

 

 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

ท่านเป็นผู้หนึ่งซึ่งสามารถช่วยตรวจสอบ

และช่วยกันทำให้บริษัทนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ของประเทศไทยมีมาตรฐาน

และคุณภาพสมเป็นเมืองท่องเที่ยว

สนับสนุนข้อมูล จาก สำนักทะเบียนฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ tatspana@cscoms.com

 

 

 

 
 
ท่องเที่ยว