Thailand Tour, Bangkok, Ayutthaya, Phuket, Chiangmai

ภาคเหนือ ... H o m e S t a y
กำแพงเพชร I ตาก I เชียงใหม่ I เชียงราย I นครสวรรค์ I แม่ฮ่องสอน I ลำปาง I
ลำพูน
I สุโขทัย I น่าน I พะเยา
 

จังหวัด : กำแพงเพชร

บ้านป่าคา

สถานที่

บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-285843

------------------------------------

จังหวัด : ตาก

บ้านโบราณ

สถานที่ บ้านโบราณ อ.อุ้มผาง จ.ตาก โดยชมรมบ้านเก่า บ้านโบราณ ภายใต้ชมรมส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์อุ้มผาง
ลักษณะกิจกรรม • การพักแบบ Home Stay โครงการ “ขึ้นเฮือน เยือนบ้าน “ ศึกษาวิถีชีวิตและสถาปัตยกรรมบ้านโบราณของชาวอำเภออุ้มผาง
• กิจกรรมการนำเที่ยวในชุมชน
การเข้าถึงที่พัก
โรงแรม
กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คน / คืน
- ค่าอาหาร อาหารเช้า 50 บาท /คน ... อาหารเย็น 80 บาท / คน
- ค่าบริจาคให้องค์กรชาวบ้าน 10 บาท / คน / ครั้ง
สถานที่ติดต่อ ชมรมบ้านเก่า บ้านโบราณ
คุณนภา บุญสม
โทรศัพท์ ( 055 ) 561287

บ้านอุมยอม

สถานที่

บ้านอุมยอม ( ดอยมูเซอ ) ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์ อ.เมือง จ.ตาก

ลักษณะกิจกรรม

• วิถีชีวิตหมู่บ้านวัฒนธรรมชาวมูเซอแดง
• การทำสวนผลไม้แบบผสม
• ท่องเที่ยวเดินป่า
• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถบัส
• รถเช่า
• มีที่พักแบบ Home Stay

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์สงเคราะห์ชาวเขา กรมประชาสงเคราะห์จังหวัดตาก

------------------------------------

จังหวัด : เชียงใหม่

บ้านโปง

สถานที่ บ้านโปง หมู่ที่ 6 ต.ป่าไม้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ภายใต้การจัดการ ของรมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้านโปง มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ลักษณะกิจกรรม • การพักแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิต
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร
• ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยแม่โจ้
• ขี่จักรยานเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ
• พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ซื้อของที่ระลึก
• ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ
การเข้าถึง/ที่พักแรม • กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ
• กลุ่มนกศึกษา (วิชาการเกษตร ) กลุ่มศึกษาดูงาน

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พักแบบ Home Stay 270 บาท / คืน / หลัง
    ( อาหาร 1 มื้อ )
- ค่าเช่าเต้นท์ 50 บาท / คืน / หลัง
- ค่าเช่าจักรยาน 40 บาท / วัน / คืน
- ค่าเช่าเบ็ดตกปลา 10 บาท / วัน / คืน

สถานที่ติดต่อ • ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศบ้าน โทรศัพท์ 01-9520896
• สาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะธุรกิจการเกษตร ม.แม่โจ้
    โทรศัพท์ ( 053 ) 878038 ต่อ 2307

บ้านแม่กำปอง

สถานที่

บ้านแม่กำปอง ( หมู่บ้านทำเมี่ยง,ขา ) ต.ห้วยแก้ว กิ่ง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• ศึกษาวิถีชีวิต
• ศึกษาธรรมชาติน้ำตกแม่กำปอง
• ชมการทำสวนมี่ยง ชา
•
กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ผู้ใหญ่บ้านพรหมมินทร์
โทรศัพท์ ( 053) 229526

บริษัทเอราวัณ พียู.ซี
โทรศัพท์ ( 053) 274212-3     โทรสาร ( 053)276548

บ้านโปง

สถานที่

บ้านโปง หมู่ 6 ต.ป่าไม้ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• ศึกษาวิถีชีวิต
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ พันธุ์ไม้ สวนสมุนไพร
• ตกปลาอ่างเก็บน้ำห้วยโจ้
• ขี่จักรยานเที่ยวชมศึกษาธรรมชาติ
• พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร ซื้อของที่ระลึก – ผลิตภัณฑ์การเกษตรปลอดสารพิษ
• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ชมรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านโปง
โทรศัพท์ 01-9520896

สาขาพัฒนาการท่องเที่ยว คณะธุรกิจการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โทรศัพท์ (053) 878038-50 ต่อ 2307

ห้วยน้ำริน

สถานที่

ห้วยน้ำริน จ.ทุ่งติ๊ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

ผานกกก

สถานที่

ผานกกก ต.โป่งแยง อ.เชียงตง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

ห้วยอีโก๋

สถานที่

ห้วยอีโก๋ ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านทุ่งหลวง

สถานที่

บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษระกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมช

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่

โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านขุนกลาง

สถานที่

บ้านขุนกลาง ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038

บ้านดอย

สถานที่

บ้านดอย

ลักษณะกิจกรรม

บ้านดอย ต.ยางเปียง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงใหม่
โทรศัพท์ ( 053) 214038


------------------------------------

จังหวัด : เชียงราย

หมู่บ้านจะคือ ( มูเซอ )

สถานที่ ภายใต้การจัดการ ของศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำกก หมู่ที่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.เมือง จ.เชียงราย
ลักษณะกิจกรรม • การพักแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา ( มูเซอ)
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
การเข้าถึงที่พักแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คน / คืน
- ค่าอาหาร 50 บาท / คน / มือ
- ค่านำเที่ยว 150 บาท / คน

สถานที่ติดต่อ ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขาจังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์ ( 053 ) 779124

มูเซอบ้านจะคือ

สถานที่

มูเซอบ้านจะคือ หมู่ 10 ต.ห้วยชมภู อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติ
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

• รถส่วนตัว
• รถเช่า

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย

สถานที่

หมู่บ้านเย้าเล่าชีก๋วย อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านอีก้อกิ่งสะได

สถานที่

บ้านอีก้อกิ่งสะได

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

การเข้าถึง / ที่พัก

 

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย

โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านดีก้อแสนใจใหม่

สถานที่

บ้านอีก้อแสนใจใหม่

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านมูเซอลิไข่

สถานที่

บ้านมูเซอลิไข่ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

บ้านม้งกิ่งกาญจน์

สถานที่

บ้านม้งกิ่งกาญจน์ อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชาวเขา

สถานที่ติดต่อ

ศูนย์พัฒนาและสงเคราะห์ชาวเขา จ.เชียงราย
โทรศัพท์ ( 053) 779124

------------------------------------

จังหวัด : นครสวรรค์

บ้านบางประมุง

สถานที่

บ้านบางประมุง ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์

ลักษณะกิจกกรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-285843

------------------------------------

จังหวัด : แม่ฮ่องสอน

บ้านห้วยฮี้

สถานที่ บ้านห้วยฮี้ จัดการโดย กลุ่มการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บ้านห้วยฮี้ ภายใต้โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน
ลักษณะกิจกรรม • การพักผ่อนแบบ Home Stay ศึกษาวิถีชีวิตชาวปะกากะญอ หรือกระเหรี่ยง
• เดินป่าศึกษาธรรมชาติดอยปุย
• กิจกรรมการเพาะพันธุ์กล้วยไม้
การเข้าถึงที่พักแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 บาท / คืน/คน
- ค่าอาหาร 50 บาท / มื้อ
- ค่านำเที่ยว 100 บาท

สถานที่ติดต่อ โครงการฟื้นฟูชีวิตและวัฒนธรรม จ.แม่ฮ่องสอน
โทรศัพท์ ( 053 ) 613462-3 01-8822664

------------------------------------

จังหวัด : ลำปาง

ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

สถานที่ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จัดการโดยศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ภายใต้การดูแลขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ตั้งอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 กม.ที่ 28-29 หมู่ 5 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง
ลักษณะกิจกรรม • การพักแบบ Home Stay เป็นรายการ 3 วัน 2 คืน
    เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของควาญช้างและช้าง
• การเรียนรู้การฝึกช้างและการฝึกหัดเป็นควาญช้างของนักท่องเที่ยว
• ชมการแสดงช้าง
• การนั่งช้างชมธรรมชาติ โดยรอบของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย
ที่พักโรงแรม กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
- ค่าที่พัก 100 / บาท / คน / วัน
- ค่าอาหาร 50 บาท / คน / มื้อ
- ค่าบริการของเจ้าของบ้าน 100 บาท / คน / วัน
- ค่าบำรุงกิจกรรมที่พาชม 100 บาท / คน
- ค่าผู้นำทาง 50 บาท
- ค่าชมการแสดงและร่วมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ชุดละ 1,500 บาท / ครั้ง
- ค่าชมการแสดงดนตรีพื้นบ้าน การป้อน 1,000 บาท / ครั้ง
สถานที่ติดต่อ • ผู้ใหญ่บ้านพรหมมินทร์ โทรศัพท์ ( 053)229526
• บริษัท เอราวัณ พี.ยู.ซี.
     โทรศัพท์ ( 053) 274212-3
     โทรสาร ( 053) 276548

------------------------------------

จังหวัด : ลำพูน

บ้านป่าเป้า

สถานที่

บ้านป่าเป้า ต.บ้านกิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พัก แบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

โทรศัพท์ 02-2485843

------------------------------------

จังหวัด : สุโขทัย

บ้านดงย่าป่า

สถานที่

บ้านดงย่าป่า ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการ วัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 02-2485843

------------------------------------

จังหวัด : น่าน

บ้านสกาด

บ้านสกาด

บ้านสกาด ต.สกาด อ.บัว จ.น่าน

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 00-2485843

------------------------------------

จังหวัด : พะเยา

บ้านปางค่า

สถานที่

บ้านปางค่า ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา

ลักษณะกิจกรรม

• กิจกรรมที่พักแบบ Home Stay
• ศึกษาวิถีชีวิตชุมชน

สถานที่ติดต่อ

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
โทรศัพท์ 00-2485843

   

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 

หัวหิน  เกาะเสม็ด   เกาะช้าง  เกาะเต่า  พัทยา  ภูเรือ  เขาใหญ่  เขาค้อ  ดอยอินทนนท์  สวนผึ้ง  

หัวหิน

บริษัท ไทยทัวร์ อินโฟ จำกัด
Email: info@thai-tour.com All rights reserved by Thai-Tour.Com with TAT License 11/04452
เกี่ยวกับเรา | นโยบายความเป็นส่วนตัว | การใช้เวปไซต์ | โฆษณา

 
ท่องเที่ยว