ประวัติ

แก้ไข

ประวัติและอาณาเขต, สงขลา
 

เมืองสงขลามีชื่อเดิมว่า "เมืองสทิง" ตั้งอยู่ที่อำเภอสทิงพระ ปัจจุบัน ส่วนพ่อค้าชาวอินเดีย เปอร์เซีย และอาหรับที่เดินทาง เข้ามาค้าขายที่เมืองสทิงพระ เรียกเมืองนี้ว่า "เมืองสิงหลา" เพราะตอนที่จะแล่นเรือ เข้าปากทะเลสาบสงขลานั้น เห็นเกาะ สองเกาะ ซึ่งมองจากด้านนอก คล้ายสิงห์หมอบอยู่ 2 ตัว จึง เรียกชื่อเมือง ตามสัญลักษณ์ที่เห็นครั้งแรก เกาะสองเกาะนี้ คือ เกาะหนู เกาะแมว
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

 

-----------------------------------------------------------------

 

 
ในปัจจุบันนี้เองสงขลาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ติดต่อกับรัฐเคดาห์ (ไทรบุรี) ของมาเลเซียเป็นเมืองท่าและเมืองชายทะเลที่สำคัญแห่งหนึ่ง ของภาคใต้มาแต่ครั้งสมัยโบราณ มีโบราณสถานและโบราณวัตถุ มากมาย อีกทั้งมีขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาและการละเล่นพื้นเมืองที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพบุรุษตกทอดให้ชนรุ่นหลังได้ศึกษามากมาย สงขลามีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งที่เป็นชายทะเล น้ำตก ทะเลสาบและมีทรัพยากรธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์อำเภอหาดใหญ่เป็นศูนย์กลางในด้านการค้า การคมนาคม เป็นเมืองชุมทางของภาคใต้มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ ขณะเดียวกันอำเภอเมืองสงขลายังคงมีสภาพบ้านเมืองที่เก่าแก่อันเป็นเอกลักษณ์ สงขลาจึงเป็นสถานที่ซึ่งเหมาะแก่การท่องเที่ยวเพราะมีลักษณะที่แตกต่างกันในตัว2 ลักษณะคือ สภาพเก่าแก่ของบ้านเมืองสงขลาและความเจริญของเมืองหาดใหญ่ ด้วยระยะทางห่างกันประมาณ 30 กม.
 สถานที่ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว ท่องเที่ยว
   
ท่องเที่ยว

การปกครองและอาณาเขต
 จังหวัดสงขลา ครอบคลุมพื้นที่ 7,394 ตร.กม. ประกอบด้วย อ.เมือง อ.ระโนด อ.กระแสสินธุ์ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ควนเนียง อ.รัตภูมิ อ.บางกล่ำ อ.หาดใหญ่ อ.นาหม่อม อ.จะนะ อ.เทพา อ.นาทวี อ.สะบ้าย้อย อ.สะเดา และกิ่งอำเภอคลองหอยโข่ง