Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  394  395  396  397  398  399  400  401  402  403  404  405  406  407  408  409  410  411  412  413  414  415  416  417  418  419  420  421  422  423  424  425  426  427  428  429  430  431  432  433  434  435  436  437  438  439  440  441  442  443  444  445  446  447  448  449  450  451  452  453  454  455  456  457  458  459  460  461  462  463  464  465  466  467  468  469  470  471  472  473  474  475  476  477  478  479  480  481  482  483  484  485  486  487  488  489  490  491  492  493  494  495  496  497  498  499  500  501  502  503  504  505  506  507  508  509  510  511  512  513  514  515  516  517  518  519  520  521  522  523  524  525  526  527  528  529  530  531  532  533  534  535  536  537  538  539  540  541  542  543  544  545  546  547  548  549  550  551  552  553  554  555  556  557  558  559  560  561  562  563  564  565  566  567  568  569  570  571  572  573  574  575  576  577  578  579  580  581  582  583  584  585  586  587  588  589  590  591  592  593  594  595  596  597  598  599  600  601  602  603  604  605  606  607  608  609  610  611  612  613  614  615  616  617  618  619  620  621  622  623  624  625  626  627  628  629  630  631  632  633  634  635  636  637  638  639  640  641  642  643  644  645  646  647  648  649  650  651  652  653  654  655  656  657  658  659  660  661  662  663  664  665  666  667  668  669  670  671  672  673  674  675  676  677  678  679  680  681  682  683  684  685  686  687  688  689  690  691  692  693  694  695  696  697  698  699  700  701  702  703  704  705  706  707  708  709  710  711  712  713  714  715  716  717  718  719  720  721  722  723  724  725  726  727  728  729  730  731  732  733  734  735  736  737  738  739  740  741  742  743  744  745  746  747  748  749  750  751  752  next  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 101 โพสเมื่อ : 4 มี.ค. 54 : 09:53 น.  โดย : กธก.กร.ทบ.  

โครงการเลี้ยงปลาตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง
เป้าหมายโครงการ ส่งเสริมเพิ่มทักษะตำรวจด้านอาชีพเสริม จำนวน 106 คน
1. หลักการและเหตุผล การบริหารจัดการแหล่งน้ำที่เหมาะสมและประสิทธิภาพ ซึ่งแต่ละพื้นที่เอื้ออำนวยต่อการดำเนินโครงการไม่เหมือนกัน จึงดำเนินการปรับและประยุกต์ตามสภาพพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นการพัฒนาทักษะการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อนำไปต่อยอดขยายการดำเนินการเพื่อเป็นอาชีพเสริมและเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้านการพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
2. วัตถุประสงค์
2.1 สนับสนุนให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ
2.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
3. เงื่อนไขของโครงการ
3.1 ต้องมีบ่อที่เหมาะสมในการเลี้ยงปลาขนาดอย่างน้อย 1 งาน
3.2 เงินทุนสมทบที่จะดำเนินการ นอกเหนือจากกรมประมงสนับสนุน
3.3 ข้าราชการตำรวจทุกฝ่ายต้องขยันขันแข็งและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประมง
4. เป้าหมายของโครงการ
4.1 สามารถใช้ประโยชน์ จากแหล่งน้ำคลองข้างบ่อที่มีอยู่ในการเลี้ยงปลาได้ตลอดปี
4.1 สามารถใช้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ ฯ ในการสร้างงานและรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
5. ผลสัมฤทธิ์ของงานที่คาดหวัง
6. ระยะเวลาดำเนินการ
6.1 ปีงบประมาณ 2550 ( ตั้งแต่เดือน กันยายน 2550 - เมษายน 2551 )
7. แผนการดำเนินงานตามกิจกรรม
7.1 ออกคำสั่งแบ่งข้าราชการตำรวจ ออกเป็นกลุ่ม ( ตามสายงาน )
7.2 รับผิดชอบจัดหาและให้อาหารปลา และหาพืชผักตามธรรมชาติ เช่นผักบุ้ง ตามคำสั่งเป็นประจำ พร้อมทั้งดูแลรักษาความสะอาด
7.3 เรียนเชิญเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงตรวจให้คำแนะนำการเลี้ยงตามความเหมาะสม
8. พื้นที่ดำเนินการ
8.1 สระน้ำหน้าสถานีตำรวจ พื้นที่ประมาณ 2 งาน
9. งบประมาณการดำเนินการและหน่วยงานสนับสนุน
9.1 ค่าอาหารปลาและพืชผักตามธรรมชาติโดยใช้งบปกติของหน่วย
9.2 ขอรับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก สถานีประมงน้ำจืด สุโขทัย
10. ผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ข้าราชการตำรวจได้รับความรู้ในเรื่องการเลี้ยงปลา อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
2. ข้าราชการตำรวจ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 102 โพสเมื่อ : 7 มี.ค. 54 : 13:03 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

ผู้ใดกระทำให้สถาบันหลักของชาติสั่นคลอน เสียหาย ผู้นั้นไม่สมควรมีชีวิตยืนอยู่บนผืนดินไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 103 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:35 น.  โดย : สามารถ  

ทรงเป็นแสงเทียนส่องทางให้ชาวไทยในทุกสถานการณ์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 104 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:39 น.  โดย : สามารถ  

พระบรมฉายาลักษณ์,พระบรมฉายาทิสลักษณ์เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอยู่ทุกบ้านเรือน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 105 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:42 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 106 โพสเมื่อ : 8 มี.ค. 54 : 20:45 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 107 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 54 : 10:41 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 108 โพสเมื่อ : 9 มี.ค. 54 : 10:41 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 109 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:03 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้ในหลวงทรงมีสุขแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 110 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:04 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ในหลวงทรงทำงานหนักเพื่อให้ประชาชนมีความสุขทรงพระจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 111 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะเป็นคนดีและเป็นพลเมืองที่ดีของครอบครัว สังคม และประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 112 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

คุณธรรมนำจิตใจ ใช้ชีวิตพอเพียง หลีกเหลี่ยงอบายมุข ทุกชีวิตสดใส เทิดไท้องค์ราชัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 113 โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 54 : 06:06 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง สถิตเป็นมิ่งขวัญ แก่ปวงชนชาวไทยสืบไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 114 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 54 : 15:26 น.  โดย : รพศ.๑ พัน.๒  

ขอให้ในหลวงทรงมีสุขแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงประชา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 115 โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 54 : 19:11 น.  โดย : ช.พัน.๖ ร้อย.๔  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า คณะข้าราชการกองร้อย
ทหารช่างที่ ๔ กองพันทหารช่างที่ ๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 116 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:11 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมิทรงย่อท้อเข้าไปช่วยเหลือราษฎรไม่ว่าจะอยู่ห่างไกลสักเพียงใดไม่ว่าเชื้อชาติใด ศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 117 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:17 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 118 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:19 น.  โดย : สามารถ  

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 119 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:21 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 120 โพสเมื่อ : 15 มี.ค. 54 : 20:41 น.  โดย : สามารถ  


Warning: getimagesize(upload/1300196515.jpg) [
function.getimagesize]: failed to open stream: No such file or directory in E:\vhosts\thai-tour.com\httpdocs\wb\lib\utility.php on line 87

เรารักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 121 โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 54 : 17:13 น.  โดย : นายรัตนะ ภัทรสมบัติ  

ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 122 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:24 น.  โดย : สามารถ  

เรารักในหลวง เรารักประเทศไทย จงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 123 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:30 น.  โดย : สามารถ  

ด้วยพระบารมี เราจึงรวมกันอยู่ได้อย่างเหนียวแน่น มีชาติ มีประเทศมาเป็นเวลาช้านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 124 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:33 น.  โดย : สามารถ  

ทำความดี รวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน รักและสามัคคี
เพื่อรอยยิ้มของพ่อ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 125 โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 54 : 15:36 น.  โดย : สามารถ  

พระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของปวงชนชาวไทย
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 126 โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 54 : 10:08 น.  โดย : ส.อ.อนุชิต พลไธสง  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระองค์ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่า แนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 127 โพสเมื่อ : 1 เม.ย. 54 : 10:54 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 128 โพสเมื่อ : 4 เม.ย. 54 : 12:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เรารักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 129 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:47 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 130 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:49 น.  โดย : สามารถ  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 131 โพสเมื่อ : 5 เม.ย. 54 : 15:55 น.  โดย : สามารถ  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนต้องปกป้อง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 132 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:00 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 133 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:01 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 134 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 11:01 น.  โดย : ฝกบ.จทบ.ช.พ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 135 โพสเมื่อ : 18 เม.ย. 54 : 15:31 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 136 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 54 : 09:59 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 137 โพสเมื่อ : 19 เม.ย. 54 : 10:03 น.  โดย : ร.๑๕๑ พัน.๓  

. ในหลวง พระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมาน สามัคคีมีความ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองคงความเป็นชาติไทยไว้ได้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 138 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:03 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ร้อยรัดดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 139 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:04 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ขอให้พระองค์เป็นดั่งร่มโพธิ์ร่มไทรของพสกนิกรไทยตอดกาลนานเทอญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 140 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:05 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

จะแก้ไขในสิ่งที่ทำผิดเพื่อให้พ่อได้สบายใจ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 141 โพสเมื่อ : 20 เม.ย. 54 : 15:07 น.  โดย : ร้อย.สห.พล.ร.9  

ร่วมกันทำความดีถวายพระเจ้าอยู่หัว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 142 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:37 น.  โดย : สามารถ  

ในหลวงพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสให้คนในชาติมีความรักใคร่กลมเกลียวสมัครสมานสามัคคี มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง คงความเป็นชาติไทยตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 143 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:39 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำและมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทยไม่ว่าจะนับถือศาสนาใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 144 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:45 น.  โดย : สามารถ  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีความละเอียดรอบคอบ ทรงคิดหาแนวทางพัฒนา เพื่อมุ่งประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 145 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:49 น.  โดย : สามารถ  

เราชาวไทยควรยึดแบบอย่างเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลพระบาทนำมาปฏิบัติให้เกิดผลแก่ตนเอง สังคมและประเทศชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 146 โพสเมื่อ : 26 เม.ย. 54 : 21:55 น.  โดย : สามารถ  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย