Thai Tour
สถานที่ท่องเที่ยว
หัวหิน เกาะเสม็ด เกาะช้าง พัทยา ปาย เขาค้อ ที่พักหัวหิน   
: หารายละเอียด : หากระทู้
back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  [394]  
เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
โพสเมื่อ : 1 มิ.ย. 52 : 10:54 น.  โดย : พัน.พัฒนา ๑  

อยากให้พ่อ แย้มสรวล ทบทวนคิด
เศรษฐกิจ พอเพียง เอาเยี่ยงได้
ทั้งประหยัด ได้ประโยชน์ จดใส่ใจ
ธรรมชาติ รักษาไว้ ไทยอยู่ยืน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39301 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 21:55 น.  โดย : วัฒนา  


พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒
“ ความเจริญของประเทศชาติเป็นความเจริญส่วนรวม ซึ่งเกิด
จากผลงานหรือผลของการ กระทำของคนทั้งชาติ. ข้าราชการผู้ปฏิบัติ
บริหารงานของแผ่นดินควรจะได้คำนึงในข้อนี้ให้มาก พิจารณาให้เห็น
ความสำคัญของผู้อื่น ให้รู้จักนับถือผู้อื่น ใช้ความมีเหตุผลและความ
ร่วมมือกัน ในการปฏิบัติบริหารงานทั้งปวง เพื่อสร้างสรรค์ความเจริญ
ก้าวหน้าให้แก่ตนเอง และจรรโลงประเทศชาติของเราให้ดำรงมั่งคง
อยู่ตลอดไป ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39302 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 21:56 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๓
“ ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องตั้งใจปฏิบัติ
หน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถ ด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสีย
สละ และระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และ
เที่ยงตรงเป็นกลาง ด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัว
ปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงประโยชน์ส่วนรวมของบ้านเมือง
และของประชาชนทุกคน ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๓

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39303 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 21:57 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๔
“ การปฏิบัติราชการนั้น นอกจากมุ่งกระทำเพื่อให้งานสำเร็จไป
โดยเร็วและมีประสิทธิภาพแล้ว ยังจะต้องกระทำด้วยสติรู้ตัวและ
ปัญญารู้คิดว่าสิ่งใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่ง
ที่ต้องทำ อะไรเป็นสิ่งที่ต้องละเว้นหรือกำจัด. ผลที่เกิดขึ้นจึงจะเป็น
ประโยชน์ที่แท้และยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ”

วังไกลกังวล
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๔

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39304 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 21:58 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๕
“ ผู้ที่ทำงานให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม ย่อมเป็นคุณแก่ตน
ด้วย. ผู้ที่ทำงานโดยเห็นแก่ตัวเบียดเบียนประโยชน์ส่วมรวม ย่อมบ่อน
ทำลายความมั่นคงของชาติและที่สุดก็จะเอาตัวไม่รอด. ข้าราชการทุก
คนจึงต้องทำงานทุกอย่าง ด้วยสติสำนึกถึงหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติเพื่อ
ส่วนรวมอยู่เสมอ ”

วังไกลกังวล
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๕

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39305 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 21:59 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๖
“ ข้าราชการ ไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใด ระดับไหน มีหน้าที่อย่าง
ไร ล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้น ทุกคน ทุกฝ่าย
จึงไม่ควรจะถือตัวแบ่งแยก หากต้องยกย่องนับถือ ให้เกียรติกัน สมัคร
สมาน ร่วมมือร่วมความคิดกัน ให้การปฏิบัติ บริหารงานของแผ่นดิน
ดำเนินไปอย่างมีเอกภาพ และได้ผลที่พึงประสงค์สมบูรณ์ พร้อมทุก
ส่วน ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๖

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39306 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 22:00 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗
“ ผู้ปฏิบัติราชการ จำเป็นต้องรู้วิทยาการ รู้งาน และรู้ดีรู้ชั่ว
อย่างกระจ่างชัด จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบให้
ถูกตรงตามเป้าหมาย และสัมฤทธิ์ผลที่เป็นประโยชน์ เป็นความเจริญ
ที่แท้จริงและยั่งยืน ทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม ”

พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
วันที่ ๓๐ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๗

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39307 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 22:01 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๘
“ ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องรู้ตระหนัก
แน่ในการสละ อันได้แก่การสละสำคัญสองประการ คือสละเพื่อ
ประโยชน์ส่วนรวมที่ยิ่งใหญ่และเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวประการ
หนึ่ง กับสละความคิดจิตใจที่ต่ำทรามต่างๆ อีกประการหนึ่ง จึงจะเป็น
ที่เชื่อถือไว้วางใจของคนทั้งปวงและสามารถดำรงตำแหน่งหน้าที่
อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีและมีความเจริญมั่นคงตลอดไป ”

พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39308 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 22:02 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๔๙
“ ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานของแผ่นดิน จะต้องมุ่งปฏิบัติ
ภาระทั้งปวง ด้วยความอุตสาหะเพ่งพินิจ ใช้ความรู้ความคิด ความ
เฉลียวฉลาด และความรู้ผิดชอบชั่วดี เป็นเครื่องวิจัยวิจารณ์ ปรับปรุง
ตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอ งานที่ทำจึงจะสำเร็จผล
สมบูรณ์ และก่อเกิดประโยชน์ ที่พึงประสงค์ เป็นความเจริญมั่นคง ทั้ง
แก่ตน แก่งาน และแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วน ”

วังไกลกังวล
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๔๙

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39309 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 22:03 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๐
“ งานของแผ่นดิน เป็นงานส่วนรวม มีผลเกี่ยวเนื่องถึงความ
เจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของบ้านเมือง และสุขทุกข์ของประชาชนทุนคน
ข้าราชการผู้ปฏิบัติบริหารงานแผ่นดิน จึงต้องสำนึกตระหนักในความ
รับผิดชอบที่มีอยู่ และตั้งใจพยายามปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความ
สามารถ ด้วยความเข้มแข็งสุจริต และด้วยปัญญารู้คิดพิจารณา ว่าสิ่ง
ใดเป็นความเจริญ สิ่งใดเป็นความเสื่อม อะไรเป็นสิ่งที่ต้องทำ อะไร
เป็นสิ่งที่ต้องละเว้นและกำจัด อย่างชัดเจน ถูกต้อง ตรง ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39310 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 22:07 น.  โดย : วัฒนา  

พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปีพุทธศักราช ๒๕๕๑
“ งานราชการนั้น คืองานของแผ่นดิน ข้าราชการจึงต้องสำเหนียก
ตระหนักอยู่ตลอดเวลา ถึงฐานะและหน้าที่ของตน แล้วตั้งใจปฏิบัติงาน
ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ ด้วยความสุจริตเที่ยงตรง
และด้วยความมีสติยั้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรกระทำ สิ่งใด
ควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำ ปราศจากโทษเสียหาย และบังเกิดผล
ประโยชน์ที่แท้ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและประชาชน ”

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
วันที่ ๓๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39311 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:16 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39312 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:17 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นร่มโพธิ์ทองของชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39313 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:23 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39314 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:26 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39315 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:28 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39316 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:29 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เรารักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39317 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:32 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

บารมีพ่อหลวงเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39318 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:33 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

บารมีพ่อหลวงเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39319 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:38 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริ กังหันน้ำชัยพัฒนา ช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี เพิ่มอากาศในน้ำ ทำให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39320 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:41 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริฝนหลวง ช่วยทำให้ฝนตกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น เกษตรกรมีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39321 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:43 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39322 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:44 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39323 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:58 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39324 โพสเมื่อ : 29 ก.ย. 57 : 23:59 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39325 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:02 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระองค์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39326 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:04 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระองค์เป็นมิ่งขวัญแก่ปวงชนชาวไทย ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39327 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:05 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์มีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39328 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:06 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอพระองค์มีพระชนม์มายุยิ่งยืนนาน ขอให้พ่อหลวงมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงพระเกษมสำราญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39329 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:08 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

เศรษฐกิจพอเพียง เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชนได้รับประโยชน์มีความผาสุก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39330 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:09 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาติ เรารักในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39331 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:11 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

บารมีพ่อหลวงเป็นแหล่งรวมใจของชาวประชา ทรงพระเจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39332 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:12 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ช่วยกักเก็บน้ำให้น้ำไม่ให้ท่วมพื้นที่ภาคกลาง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39333 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:13 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริ กังหันน้ำชัยพัฒนา ช่วยบำบัดน้ำเสียให้กลายเป็นน้ำดี เพิ่มอากาศในน้ำ ทำให้สัตว์น้ำมีที่อยู่อาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39334 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:15 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

โครงการพระราชดำริฝนหลวง ช่วยทำให้ฝนตกในพื้นที่ห่างไกล ทำให้ป่ามีความชุ่มชื้น เกษตรกรมีน้ำเก็บไว้ใช้ในฤดูแล้ง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39335 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:16 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญปราศจากโรคภัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39336 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:17 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ เป็นมิ่งขวัญพสกนิกรชาวไทยยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39337 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 00:18 น.  โดย : ผปส.รร.ป.ศป.  

การที่เราพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติไว้นั้นมิใช่เพียงเพื่อตัว ของเราเองเท่านั้น แต่เป็นการรักษา เป็นมรดกให้กับลูกหลานของเราได้มีแผ่นดินอาศัย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39338 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:41 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ขอให้องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่คู่กับพื้นแผ่นดินไทยไปนานแสนนาน พร้อมทั้งมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นมิ่งขวัญของปวงประชาราชตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39339 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:42 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ทุกพระองค์ทรงเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยเหนือสิ่งอื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39340 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:43 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ขอให้ทุกพระองค์ทรงพระเจริญ และเป็นมิ่งขวัญของชาวไทยตลอดกาล

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39341 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:44 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ทุกข์ของราษฎร คือ ทุกข์ของพระองค์ท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39342 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:45 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตแบบพอเพียง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39343 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:46 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ในหลวงทรงเป็นที่รักของคนทั่วประเทศในชาติ และทรงเป็นแบบอย่างในด้านต่างๆแก่คนไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39344 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:47 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

รักในหลวงห่วงสถาบัน จงช่วยกันเทิดทูน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39345 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:48 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ด้วยพระปรีชาญาณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทำให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ว่าแนวทางพระราชดำริในพระองค์ เรียบง่าย ปฏิบัติได้ผลเป็นที่ยอมรับโดยทั่วกัน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39346 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:49 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พระบารมีทรงทำให้ชาติไทยเราคงอยู่จนถึงทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39347 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 01:50 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พวกเราชาวไทยจงร่วมแสดงความภักดี เพื่อในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39348 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:19 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

กษัตริย์ ผู้ทรงธรรม พระมหากรุณาธิคุณปกเกล้าฯ ชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39349 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:21 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ทรงเป็นทุกลมหายใจ ของปวงประชาราษฎร ขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39350 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:23 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท จะขอเป็นข้าพระบาททุกชาติไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39351 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:24 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ทรงยึดหลักศาสนา ทรงศึกษาสรรพวิทยา ทรงนำมาปฏิบัติ ทรงขจัดปัญหาด้วยการพัฒนาโครงการพระราชดำริ ทรงเตือนสติด้วยการปฏิบัติพระองค์เป็นตัวอย่าง ทรงสร้างค่านิยม ทรงห่วงใยประชาราษฎร์ทุกเมื่อ ทรงสละหยาดพระเสโท เพื่อประชาชนและประเทศไทยอย่างแท้จริง ทรงเป็นบุคคลที่หาได้ยากยิ่งในโลก ( ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก )

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39352 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:26 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พระมหากษัตริย์ ที่พรั่งพร้อมด้วย ทศพิธราชธรรม

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39353 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:27 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

จากความแห้งแล้งกลับกลายมาชุ่มชื้น จากผืนทรายกลับกลายเป็นดิน ด้วยพระบารมีของทั้ง สองพระองค์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39354 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:28 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ในหลวงพระองค์ทรงงาน หนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ให้เป็นสุข

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39355 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:30 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงทุ่มเทพระวรกายตรากตรำ และมุ่งมั่นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพสกนิกรชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39356 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:31 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ความเสียหายของชาติจะบานปลาย ถ้าคนไทยขาดความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39357 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:32 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ไทยเรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุขปกครองประเทศมาช้านาน ทรงเป็นศูนย์รวมดวงใจของคนทั้งชาติ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39358 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:37 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39359 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:39 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เรารักในหลวงของเราไม่มีใครเปรียบได้เหมือนท่าน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39360 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:40 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เรารักในหลวงเรารักประเทศไทยจงร่วมใจกันให้เป็นดินแดนที่น่า อยู่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลก

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39361 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:41 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เรารักษาเอกราชอธิปไตยมาได้จนถึงทุกวันนี้ ด้วยความจงรักภักดีต่อสถาบันและความสมัครสมานสามัคคี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39362 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:42 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เราอยากเป็นไทด้วยความภาคภูมิใจ จงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39363 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:43 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ลดละเลิกอบายมุก เพื่อ ในหลวงของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39364 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:44 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

วิกฤติเศรษฐกิจของชาวไทยจักพ้นภัยได้หากเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทของในหลวง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39365 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:46 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นสถาบันหลักในผืนธงชาติไทยที่เราเคารพ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39366 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:47 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ ช่วยให้ประเทศไทยอยู่เป็นเอกราชมานานนับร้อย ๆ ปี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39367 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:48 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์ เป็นสถาบันหนึ่งที่ช่วยให้เราได้มีแผ่นดินอยู่จนถึงลูกหลาน เราถึงทุกวันนี้

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39368 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:49 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสถาบันที่ยิ่งใหญ่ เราทุกคนจงปกป้อง

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39369 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:51 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39370 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:52 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

สร้างชาติ สร้างวินัย สร้างสรรค์สังคม สร้างคนไทยให้เจริญ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39371 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:53 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

หนทางจะกันดารลำบากยากแค้นแดนไกลสักปานใดก็ตาม พระองค์ไม่ทรงเคยย่อท้อ

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39372 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:55 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

จงทำความดีเพื่อในหลวง ท่านจะได้มีความสุขว่าคนไทยลูกพ่อหลวงเป็นคนดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39373 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:56 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ขอให้ประชาชนทุกคนจงทำความดี นอกจากทำเพื่อตัวเองแล้วก็ทำเพื่อแผ่นดินบ้านเกิดเมืองนอน เพื่อพ่อของแผ่นดินด้วย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39374 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:57 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ไม่มีประเทศไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ เทียบเท่าประเทศไทยเราแล้ว

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39375 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 08:58 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน เพื่อเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39376 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 09:00 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

นอกจากการปลูกป่าแล้ว ขอให้คนไทยทุกคนทำแต่ความดีคิดดีทำดีเพื่อพ่อหลวงท่านจะได้รู้สึกดี

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39377 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 09:01 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

พระองค์จะมีความสุขมากหากคนไทยทุกคนเป็นคนดี ถึงคนไทยทุกคนอาจจะไม่ได้เป็นคน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39378 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 09:02 น.  โดย : ช.พัน.112 ช.1 รอ.  

เราคนไทยทุกคนจงร่วมใจสามัคคีเพื่อในหลวงของเรา พ่อของแผ่นดินไทย ประเทศไทยจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขตราบนานเท่านาน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39379 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 09:44 น.  โดย : narmpaung  

“ผู้หนักแน่นในสัจจะ พูดอย่างไรทำอย่างนั้น จึงจะได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธา เชื่อถือ
และความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือพูดจริงทำจริง จึงเป็นปัจจัยสำคัญ
ในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด”
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๐

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39380 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 10:34 น.  โดย : ปตอ.พัน.2  

1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป
4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
6. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
7. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
8. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
9. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
10. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
11. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
12.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
13.ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
14.ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
15.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
16.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
17.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
18.ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
19.พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
20.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
21.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
22.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
23.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
24.น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
25.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
26.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
27.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
28.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
29.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
30.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
31.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
32.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
33.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
34. ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
35.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
36.ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
37.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
38. พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
39. ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
40. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
41. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
42. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
43. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
44. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
45. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
46. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
47. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
48. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
50. เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
51. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
52. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
53. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
54. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
55. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
56. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
57. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
58. ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
59. ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว
60. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
61. ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน
62. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
63. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
64. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
65. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก
66. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
67. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
68. เราคนไทยจงรักและสามัคคี
69 และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
70. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
71 เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
72. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
73. Long live the king
74. ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
75. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
76. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
77. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
78. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
79. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
80. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
81.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
82. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
83. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
84. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
85. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
86. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
87. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
88. พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจริญ
89. ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ
90. Long live the king
91. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
92. ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
93. และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
94. ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย
95. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
96. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
97. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
98. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
99. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
100. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39381 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:07 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39382 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:08 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้าจะเป็นทหารของพระเจ้าแผ่นดิน ตลอดไป

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39383 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะเทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์เหนือสิ่งอื่นใด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39384 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:09 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

จะจงรักภักดีต่อ สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และจักเทิดทูลไว้ซึ่งพระบรมเดชานุภาพแห่งองค์พระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39385 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:10 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักเทิดทูนและรักษาซึ่งสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39386 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:10 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จักปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39387 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:10 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ตราบใดที่ข้าพเจ้ายังใส่เครื่องแบบข้าราชการทหารอยู่นั้นนั่นหมายถึง ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการของพระองค์ท่าน และจะทำงานเพื่อทดแทนพระคุณของพระองค์ท่านตราบชีวิตข้าพเจ้าจะหาไม่ และจะไม่ให้ใครผู้ใดมาทำลายแผ่นดินเกิดของข้าพเจ้าซึ่งต้องเอาเลือดเนื้อของบรรพบุรุษที่ปกป้องและรักษามานานตราบนาน
จนให้ลูกหลานอย่างข้าพเจ้ามีแผ่นดินอยู่อาศัย ..... ข้าพเจ้าขอสัญญา

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39388 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:11 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

แม้เลือกเกิดไม่ได้ ก็ขอทำความดีเพื่อทดแทนบุญคุณแผ่นดินเกิด

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39389 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:11 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ข้าพเจ้า จะเทิดทูนและรักษาไว้ ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยเกียรติของทหาร

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39390 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:11 น.  โดย : รพ.ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  

ขอรองบาทราชวงศ์พงศ์จักรี...จนชีวีสูญสิ้นดินกลบกาย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 
ความเห็นที่ 39391 โพสเมื่อ : 30 ก.ย. 57 : 11:50 น.  โดย : aadoc  

1.พระราชกรณียกิจของพระองค์เป็นที่ประจักษ์ดีกับสายตาของชาวไทยและคนทั่วโลก
2.พระองค์ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตา ชาวประชาแซ่ซ้องสรรเสริญ
3. " เศรษฐกิจพอเพียง " เป็นหนึ่งในโครงการพระราชดำริที่ทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์มีความผาสุข มั่นคงยั่งยืนสืบไป
4. ร้อยรัดร้อยดวงใจเพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
5. ทุกโครงการตามแนวทางพระราชดำริที่พระองค์ทรงพระราชทานล้วนแต่เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย
6. บรรพบุรุษของไทยปกบ้านป้องเมืองมาได้ด้วยความยึดมั่นในสถาบันการปกครอง ซึ่งมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
จึงทำให้เราได้มีประเทศไทยมาจนถึงทุกวันนี้ และเราจักทำให้อนาคตจะต้องมีประเทศไทยต่อไป
7. พระองค์ทรงเป็นพระบิดาการพัฒนาทุกแขนง เพื่อให้ประเทศชาติได้มีความมั่นคงถาวรอย่างแท้จริง
8. หยาดเหงื่อพ่อไหลรินรดแผ่นดินไทยทั่วหล้า หยาดเหงื่อซับน้ำตาชาวประชาทั้งแผ่นดิน
9. ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ช่วยรัฐ-ราษฎร์สามัคคี สมัครสมานเป็นชาติพลี สร้างความดีเพื่อแผ่นดิน
10. หากเราไม่ยึดมั่นรักษา เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ของเราไว้บรรพบุรุษของเราจะร้องว่าอย่างไร
11. เพียงได้เกิดมาใต้ร่มพระบารมีก็หาสิ่งใดเปรียบมิได้แล้ว
12.ทรงพระปรีชาสามารถหาที่สุดมิได้ ขอจงทรงพระเจริญ
13.ในหลวงคือพ่อของแผ่นดิน
14.ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม
15.พระองค์ทรงเป็นที่รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
16.ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามคำสอนของพ่อหลวง
17.ในหลวงทรงเป็นผู้คิดค้นในการทำฝนเทียมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรไทย
18.ในหลวงทรงนำหญ้าแฝกมาใช้ประโยชน์ในการรักษาหน้าดิน
19.พระบารมีพ่อแผ่ไกลทุกแห่งหน
20.ประเทศจะอยู่อย่างไร ถ้าคนไทยไม่รักกัน
21.บนฟากฟ้ามีวิหค บนแผ่นดินมีองค์ราชันเป็นขวัญและกำลังใจ
22.ล้นเกล้าเผ่าไทย ศูนย์รวมใจคนไทยทั้งชาติ ข้าฯ ขออยู่ใต้เบื้องยุคลบาทองค์ภูมิพล
23.ชาวไทยแหนหวง พ่อหลวงดุจดวงชีวา
24.น้ำพระทัยล้นฟ้า บารมีแผ่ไพศาล ภูมิพลแห่งราชวงศ์จักรี
25.จักรีวงศ์ องค์ราชา ปวงประชา ขอน้อมเกล้า
26.บารมีไพศาล ปกบ้านคุ้มเมือง พืชพันธุ์ประเทือง อาหารสมบูรณ์
27.เกิดมาใช่อื่น เพื่อผืนดินไทย
28.อันชาติใดไร้รักสมัครสมานท์ จะทำการสิ่งใดก็ไร้ผล
29.พระองค์ทรงเป็นมหาบพิตรที่สถิตย์ในดวงใจของปวงประชา
30.เศรษฐกิจพอเพียง ปรัชญาการดำรงชีวิต แนวความคิดพ่อหลวงของแผ่นดิน
31.คนไทยจะพ้นวิกฤติ ถ้าใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
32.ขอให้คนไทยทุกคน น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ในชีวิตประจำวัน
33.เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้นแบบของโครงการที่พระองค์ทรงทำเพื่อชาวไทย
34. ปวงชนชาวไทยร่วมใจทำความดีเพื่อพ่อหลวง
35.ขอให้ชาวไทย รักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
36.ไม่ต้องกู้ชาติ ถ้าปฏิบัติตามแนวทางของพ่อหลวง
37.ทำตามพ่อสอนจะเกิดผลดีต่อตนเอง
38. พืชผักสวนครัว ทำเองได้ตามรอยพ่อหลวง
39. ลูกขอกราบแทบเบื้องยุคลบาท ภูมิพล กษัตริย์เลิศในหล้า
40. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
41. ๓ สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา เราจะต้องรักษาและเทิดทูนตลอดไป
42. ธงชาติไทยมี ๓ สี แต่ละสีมีความหมายช่วยไทยรักสามัคคี
43. เราคงสิ้นแผ่นดินถิ่นอาศัย หากสิ้นสถาบันหลักของชาติ
44. ชาติไทยผ่านพ้นวิกฤติมาหลายครา ด้วยพระบารมีพระองค์ท่าน
45. ในหลวงพระองค์ทรงงานหนักและเหนื่อย เพื่อราษฎรของพระองค์ได้มีความสุข
46. พระองค์ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ
47. พระองค์ทรงเป็นมหาราชปกครองแผ่นดินโดยธรรม
48. ร้อยรัดดวงใจ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ที่พระองค์ทรงฝ่าฟันให้ไทยนั้นได้ร่มเย็น
50. เราคนไทย เราจะต้องมีความรักและเทิดทูนในหลวงของเรา
51. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
52. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
53. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
54. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
55. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
56. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
57. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
58. ขอให้จอมทัพไทยมีพลานามัยแข็งแรงเทอญ
59. ขอให้ในหลวงทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็วไว
60. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
61. ขอให้พระองค์จงหายจากอาการประชวรเร็ววัน
62. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
63. ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
64. ขอให้พ่อหลวงจงอยู่กับปวงชนชาวไทยไปนานๆ
65. ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอให้พระองค์ทรงหายจาก
66. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
67. พระองค์ทรงงานหนักเพื่อเรา
68. เราคนไทยจงรักและสามัคคี
69 และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
70. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
71 เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
72. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
73. Long live the king
74. ขอพระองค์ทรงเจริญยิ่งยืนนาน
75. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
76. ขอให้พระองค์ทรงหายจากอาการประชวรโดยเร็ว
77. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
78. เรารักพ่อหลวงของแผ่นดิน
79. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
80. เศรษฐกิจพอเพียง เปรียบเหมือนรากฐานของชีวิต
81.เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
82. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
83. ทรงห่วงใยชาวไทยทุกคน
84. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
85. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย
86. เราเป็นไทยมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของพ่อหลวง
87. สถาบันหลักของชาติไทยเป็นมรดกมาจากบรรพบุรุษของเรา
88. พระองค์คือผู้ให้ ขอจงทรงพระเจริญ
89. ข้าจะจงรักภัคดีต่อประเทศชาติ
90. Long live the king
91. มาทำดีเพื่อพ่อในวันพ่อ
92. ขอให้นายหลวงอยู่คู่คนไทยตลอดไป
93. และอย่าลืมบุญคุณแผ่นดิน
94. ขอทรงมีสุขภาพแข็งแรงเป็นร่มโพธิ์ให้ชาวไทย
95. ขอพระองค์ทรงหายจากอาการพระประชวรโดยเร็ว
96. ขอพระมหาราชทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน
97. รักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
98. ขอให้ในหลวงทรงมีพระวรกายที่แข็งแรง
99. ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย
100. ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของปวงชนชาวไทย

ท่องเที่ยวสุดฮิต: อัมพวา  เขาค้อ  พัทยา เชียงคาน ปาย หัวหิน

 

back  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119  120  121  122  123  124  125  126  127  128  129  130  131  132  133  134  135  136  137  138  139  140  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  155  156  157  158  159  160  161  162  163  164  165  166  167  168  169  170  171  172  173  174  175  176  177  178  179  180  181  182  183  184  185  186  187  188  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  214  215  216  217  218  219  220  221  222  223  224  225  226  227  228  229  230  231  232  233  234  235  236  237  238  239  240  241  242  243  244  245  246  247  248  249  250  251  252  253  254  255  256  257  258  259  260  261  262  263  264  265  266  267  268  269  270  271  272  273  274  275  276  277  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294  295  296  297  298  299  300  301  302  303  304  305  306  307  308  309  310  311  312  313  314  315  316  317  318  319  320  321  322  323  324  325  326  327  328  329  330  331  332  333  334  335  336  337  338  339  340  341  342  343  344  345  346  347  348  349  350  351  352  353  354  355  356  357  358  359  360  361  362  363  364  365  366  367  368  369  370  371  372  373  374  375  376  377  378  379  380  381  382  383  384  385  386  387  388  389  390  391  392  393  [394]  

แสดงความคิดเห็น
Detail :

Picture :
Name :
Code :
*กรุณาใส่ Code ตามรูปด้านบน


 
ท่องเที่ยว